Tag Archives for " Kinderdagverblijf "

Is een oudercommissie verplicht?

Een houder van een kindercentrum of gastouderbureau is verplicht binnen 6 maanden na de registratie om een voor hem elk geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau een oudercommissie te hebben. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er vanwege de volgende redenen een oudercommissie niet tot stand komt: De houder heeft zich aantoonbaar ingespannen voor het opzetten […]

Lees verder

Zijn werknemers verplicht zich te vaccineren tegen kinkhoest?

Nee, het is niet verplicht. Het is een advies. De Gezondheidsraad heeft in juni (2017) een advies uitgebracht; ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’. Daarin staat dat werknemers die op het werk in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud, van hun werkgever vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden moeten krijgen. Die vaccinatie is niet […]

Lees verder

Wegens besmettelijke ziekte mag kind niet naar de opvang, moet de ouder dan toch betalen?

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft en hierdoor wegens het ziektebeleid van de organisatie niet wordt opgevangen, is het van belang dat ouder en ondernemer in gesprek gaan. Het is namelijk niet zo dat de ouder dan niet hoeft te betalen. De kosten van de opvangorganisatie lopen immers gewoon door. In de Wet Kinderopvang […]

Lees verder

Wie kan een melding doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

Er zijn verschillende situaties waar professionals in de kinderopvang een melding kunnen doen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, specifiek gericht op de kinderopvangbranche. Iedere melding kent een aantal stappen en afwegingen. Melding door professionals Stap: 1. In kaart brengen van signalen2. Overleggen met collega’s en/ of deskundige3. Zorgen over veiligheid met betrokkenen (ouders/ verzorgers) […]

Lees verder

Is het melden van vermoedens bij Veilig Thuis verplicht?

Kinderopvang organisaties moeten ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis vanaf 1 januari 2019. Dit is een gevolg van de aanscherping van de Meldcode Kindermishandeling (specifiek voor de kinderopvang sector). Om het voor professionals in de kinderopvang duidelijker te maken wanneer zij een melding moeten doen, wordt er aan de […]

Lees verder

Hoe dien ik een klacht in bij de kinderopvangorganisatie?

Vertel kort en duidelijk waar u het niet mee eens bent en vraag om concrete maatregelen. Dit kan in eerste instantie gewoon mondeling. Pakt de kinderopvangorganisatie de klacht naar uw mening vervolgens onvoldoende op, dan kunt u alsnog schriftelijk klagen. Dit kan zowel per brief als per email. Bekijk een voorbeeld-klachtformulier

Lees verder

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

U kunt niet verplicht worden om uw kind deel te laten nemen aan Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is bedoeld om kinderen met een taalachterstand te helpen om makkelijker de overstap te maken naar het basisonderwijs. Informeer wat het voor uw kind betekent bij het consultatiebureau. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ouders te dwingen […]

Lees verder

Wat betekent VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie)?

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschools onderwijs wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van de basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen […]

Lees verder

De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?

Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft gemaakt. Betreft het een procentuele verhoging die valt binnen de afspraken die u heeft gemaakt? Dan mag de kinderopvangorganisatie wel die verhoging doorvoeren omdat u dit samen heeft afgesproken. Bij die afspraak hoort – vaak […]

Lees verder

Kind wordt 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Dit hoeft niet. Als de kinderopvang wordt beëindigd op de datum dat uw kind 4 jaar wordt, (wat waarschijnlijk ook de datum is, die vermeld staat in het contract), hoeft u geen opzegtermijn in acht te nemen. Het contract loopt namelijk automatisch af. In de meeste situaties kan de kinderopvangorganisatie voor een overbrugging zorgen als […]

Lees verder