Veiligheid

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen bij een kinderopvangorganisatie veilig zijn. Kinderopvangorganisaties zijn daarom verplicht een beleid te voeren dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk garandeert. Dit geldt voor de huisvesting, maar ook voor het personeel, dat met kinderen werkt.

veiligheid.png
veiligheid.png

Uitspraak: ouder vindt veiligheid op de opvang onvoldoende

Op de opvang hadden zich meerdere incidenten met zijn zoontje voorgedaan waaruit de ouder de conclusie trok dat de veiligheid van zijn kind niet gewaarborgd was.

Huisvesting, Personeel en Gezondheid

Hoe wordt een veilige, vertrouwde en gezonde omgeving voor de kinderen gecreëerd?

Huisvesting

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de ruimte waar zij worden opgevangen. Deze  ruimte moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Ook is de organisatie verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie te maken. Hierin worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de ruimtes waar kinderen kunnen komen meegenomen. Naast praktische, alledaagse zaken is in de Risicomonitor onder andere ook het opstellen van een ontruimingsplan opgenomen en het oefenen van een ontruiming.

Lees meer over huisvesting

Personeel

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties kinderen een sociaal veilige omgeving bieden. Daarbij is zorgzaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel onmisbaar.

Lees meer over personeel

Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten kinderen opvangen in een veilige en gezonde omgeving. In het pedagogische beleidsplan staat beschreven hoe organisaties hiervoor zorgen. Ook wordt hierin vermeld hoe een organisatie omgaat met zieke kinderen en met medicijngebruik.

Lees meer over gezondheid

Ongevallen of ongelukken

Hoe kan de kinderopvangorganisatie de risico's verminderen?

Ondanks alle veiligheidseisen kan het gebeuren dat uw kind tijdens het spelen op de opvang gewond raakt. De medewerker dient u altijd te vertellen wat er gebeurd is. De organisatie moet het ongeval opnemen in de ongevallenregistratie. Dit is een lijst van alle ongevallen die op de opvang zijn gebeurd, met de aard, datum en plaats van het ongeval en de leeftijd van het betrokken kind.  

De organisatie is ook verplicht te beschrijven welke maatregelen er daarna zijn getroffen om de veiligheid te verbeteren. U kunt dus ook aan de medewerker vragen welke maatregelen er genomen gaan worden.  

Alle ongevallen die zijn gebeurd binnen de organisatie en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen, moet de organisatie in de risico-inventarisatie opnemen. De GGD bekijkt de risico-inventarisatie bij de jaarlijkse controle.

Uitstapjes en vervoer

Ook als de kinderen op stap gaan, gelden er regels.

Kinderopvangcentra maken regelmatig uitstapjes. Dit is leuk voor de kinderen en het breekt de dag. De organisatie moet ouders vooraf altijd toestemming vragen of het kind mee mag op uitjes, maar ook of het kind van het terrein af mag, of zelfstandig naar huis mag. Voor de uitstapjes moet er een protocol komen. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat de begeleiding altijd mobiel bereikbaar is en een EHBO-doos meeneemt. De PK/ratio voldoet ook buiten aan de Wet Kinderopvang.

Er gelden bepaalde eisen aan het vervoer tijdens een uitstapje. Dit geldt ook voor het vervoer van de BSO. Zowel aan het vervoer per fiets als per auto - maar ook als er gewoon te voet wordt gegaan - liggen duidelijke regels ten grondslag. Deze staan beschreven in het vervoersprotocol van het kindercentrum. Ouders kunnen hiernaar vragen bij de leiding.  

Eerdere geschiluitspraken over Veiligheid

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen.  De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd. Standpunt van de consument Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer. De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,-- billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

“In de risico-inventarisatie worden risico’s als verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden vastgelegd. ”
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven