Huisvesting

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de ruimte waar zij worden opgevangen. Deze ruimte moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. De inrichting en het spelmateriaal (of speelgoed) dient aan te sluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Huisvesting.png
Huisvesting.png

Eisen aan huisvesting

In een Bouwbesluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn specifieke eisen voor de huisvesting van kinderopvang neergelegd. Kinderopvangorganisaties worden hierop gecontroleerd.

De risico-inventarisatie

Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de ruimtes waar kinderen kunnen komen, horen in de risico-inventarisatie. 

Kinderopvangorganisaties moeten jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren. Daarbij kijkt men naar de risico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Ook wordt nagegaan welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en of er nog meer aanpassingen nodig zijn.

De organisatie dient twee aparte plannen van aanpak op te stellen voor het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de gezondheid. Hierin staan de maatregelen die de organisatie gaat nemen en wat het resultaat van deze aanpassingen zal zijn. Zowel het personeel als de ouders worden door de organisatie van deze risico-inventarisatie en plannen van aanpak op de hoogte gebracht.  

Er is een infoblad van de Rijksoverheid waarin beknopt staat beschreven aan welke eisen kinderopvangcentra moeten voldoen.

 

Eerdere geschiluitspraken over Huisvesting

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven