Kwaliteit

Kwaliteit

Goede kinderopvang heeft een positief effect op de ontwikkeling van een kind. Steeds meer onderzoeken bewijzen dit. In een veilige, plezierige en vertrouwde omgeving komt een kind tot bloei. Hoe de kinderopvang precies wordt ingevuld, mag iedere organisatie zelf bepalen. De wet schrijft echter wel een aantal regels, veiligheids- en kwaliteitseisen voor.


Kwaliteit

Het Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als een kinderopvangcentrum daarin niet geregistreerd is, heeft het ook geen vergunning. De ouder van een kind, dat bij een niet geregistreerd centrum wordt opgevangen, komt dan ook niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (zie ook: geldzaken).

Inspectie Kinderopvang

De Gemeente geeft opdracht aan de Inspecteur Kinderopvang om de kwaliteit van kinderopvangorganisaties te controleren.

Als een kinderopvangorganisatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), onderzoekt de Inspecteur Kinderopvang van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Elk kinderdagverblijf, iedere peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang wordt door de Inspecteur Kinderopvang van de GGD gecontroleerd. Datzelfde geldt voor de gastouderbureaus en enkele gastouders. 

Het toezicht op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is voor het overgrote deel onaangekondigd. Dit toezicht is risicogestuurd en betekent dat de intensiteit en de frequentie van het onderzoek kan variëren. Elke kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang wordt volgens de wettelijke eisen jaarlijks onderzocht.

Bij gastouderopvang vinden de inspectiebezoeken vaker aangekondigd plaats. Na registratie en de volledige inspectie van een gastoudervoorziening is het toezicht op de gastouderopvang gebaseerd op een steekproef van minimaal 5% van de voorzieningen. Echter sommige gemeenten geven opdracht voor een uitgebreidere steekproef.

De GGD-inspecteur toetst of de locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en regelgeving die gelden voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. De inspecteur controleert of de houder verantwoorde kinderopvang biedt in een veilige en gezonde omgeving. De inspectie onderzoekt onder andere:

  • Het beleid veiligheid en gezondheid (en het handelen van de beroepskrachten in de praktijk).
  • Pedagogisch beleidsplan. In het beleidsplan staat de visie van de opvanglocatie op de opvoeding en ontwikkeling en omgang met kinderen. Lees meer over het pedagogisch beleid.
  • Pedagogische praktijk. Hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan. Om de pedagogische praktijk te toetsen maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument Pedagogische Praktijk, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (Nji).
  • Beroepskracht-kindratio. De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. Lees meer hierover bij personeel.
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties. De opleiding en deskundigheid van het personeel.
  • Verklaringen omtrent gedrag (VOG). Met een VOG toont iemand aan dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Voor medewerkers in de kinderopvang en gastouders is de VOG verplicht.
  • Omgangstaal (in principe Nederlands).
  • Betrokkenheid en inspraak van de ouders.
  • Klachtenregeling - afhandeling van klachten. 

Presteert het kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal minder goed of slecht op het gebied van kwaliteit? Dan onderzoekt de GGD de locatie intensiever en uitgebreider. In het meest ongunstige scenario kan een gemeente ervoor kiezen een kinderopvang te sluiten.

Inspectierapport

Op basis van de inspectie schrijft de inspecteur van de GGD een beoordelingsrapport.

Hierin wordt aangegeven of de kinderopvanglocatie aan de minimale wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Op basis van dit inspectierapport wordt een advies aan de gemeente gegeven. Voldoet een kinderopvang niet aan de kwaliteitseisen, dan kan de gemeente handhavend optreden.

Het inspectierapport is openbaar. Kinderopvanglocaties zijn verplicht om deze rapportages op de eigen website plaatsen of ter inzage te leggen op een plaats waar ouders en personeel de beoordeling kunnen inzien. De rapporten zijn ook te bekijken via het Landelijk Register Kinderopvang

Onzorgvuldig handelen

Soms zijn er situaties waarbij de veiligheid van het kind in gevaar kwam of was de zorg voor uw kind niet goed. Dan handelde de kinderopvangorganisatie onzorgvuldig. U twijfelt mogelijk aan de kwaliteit van de kinderopvang. Als de emoties erg hoog oplopen door het onzorgvuldig handelen van de kinderopvangorganisatie, twijfelt u over het stopzetten van de kinderopvang. Maar wat is onzorgvuldig handelen eigenlijk?

Er bestaan verschillende manieren van onzorgvuldig handelen door de kinderopvangorganisatie. Zo is er sprake van onzorgvuldig handelen wanneer de kinderopvangorganisatie de zorgplicht schendt. Dit is het geval als de gezondheid en de veiligheid van het kind in gevaar komt. Bijvoorbeeld als uw kind wegloopt van de opvang, wanneer uw kind alleen oversteekt of alleen thuis bij een gastouder wordt gelaten, kan dit gezien worden als onzorgvuldig handelen. Maar ook het weigeren van de toegang van een kind op de opvang, zonder dit eerst aan u door te geven, is onzorgvuldig. Ook kan het plotseling en onmiddellijk opzeggen van de overeenkomst als onzorgvuldig handelen gezien worden.

Is er sprake van onzorgvuldig handelen door de kinderopvangorganisatie, dan kunt u besluiten om de overeenkomst op te zeggen. Hierbij moet u wel rekening houden met een opzegtermijn. U kunt natuurlijk eerst proberen om er samen met de kinderopvangorganisatie uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd contact opnemen met het Klachtenloket voor advies of bemiddeling. Als de situatie zo erg uit de hand gelopen is, of het onzorgvuldig handelen zo ernstig is, dan kunt u een klacht indienen bij de opvangorganisatie of u kunt de GGD inschakelen. Die letten op of kinderopvangorganisaties zich wel aan de zorgplicht houden.

Gebruik beeldmateriaal

Soms maakt de kinderopvangorganisatie beeldmateriaal, zoals foto’s en filmpjes van uw kind en wil dit publiceren. De kinderopvangorganisatie is verplicht om altijd toestemming aan u te vragen, voordat zij beeldmateriaal van uw kind willen maken en/of publiceren. De meeste kinderopvangorganisaties hebben een toestemmingsformulier voor het maken en/of publiceren van beeldmateriaal van kinderen.
Bent u hier akkoord mee gegaan, dan mag de kinderopvangorganisatie het beeldmateriaal maken en publiceren. Als u toch liever niet heeft dat het beeldmateriaal gepubliceerd wordt, dan kunt u dit aangeven bij de kinderopvangorganisatie. U kunt dan aan hen vragen om het beeldmateriaal alsnog te verwijderen. 

Als de kinderopvangorganisatie (toch) zonder toestemming beeldmateriaal van uw kind maakt en publiceert, dan kunt u de kinderopvangorganisatie wijzen op het feit dat dit niet mag en dat het beeldmateriaal verwijderd moet worden. Doet de kinderopvangorganisatie dit niet, dan kunt u voor advies of bemiddeling bij het Klachtenloket terecht. Werkt dit niet, dan kunt u een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens maken. U kunt ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.


Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoe controleert de inspectie / GGD?
In veel gevallen worden er met de kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt voor de controles, maar soms vinden de inspecties ook onaangekondigd[...]
Hoe gaat Klachtenloket Kinderopvang om met mijn privacy?
Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met[...]
Hoe weet ik wat resultaten van de controle door de Inspectie zijn?
De kinderopvangorganisatie is verplicht om het rapport kenbaar te maken aan de ouders. Dit kan door het rapport op de[...]
Kan het kwaad om mijn kind naar een niet-geregistreerde kinderopvang te laten gaan?
Dit is een persoonlijke keuze van u als ouder. Bij een niet-geregistreerde kinderopvang vinden er geen controles door de GGD[...]
Moet de kinderopvang de resultaten van de GGD aan de ouders melden?
Ja, de kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal moet de Inspectierapporten op hun eigen website zetten. Daarnaast zijn de Inspectierapporten ook altijd te[...]
Waar kan ik terecht met klachten over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang?
De tussenschoolse opvang kan op verschillende manieren geregeld zijn. Soms heeft een school een contract voor de tussenschoolse opvang afgesloten[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 10:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"We luisteren naar beide kanten van het verhaal en sturen aan op een oplossing."     

"We luisteren naar beide kanten van het verhaal en sturen aan op een oplossing."                                                     

Donderdag 23 september telefonisch niet bereikbaar

Op donderdag 23 september maart 2021 telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag openen onze telefoonlijnen weer om 10:00.
Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden.