Geldzaken

Kinderopvang kost geld. Maar ouders, die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen van de overheid een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de kinderopvang.

Geldzaken.png
Geldzaken.png

Uitspraak over doorbetalen tijdens langdurige afwezigheid in de vakantie

De ouder heeft voorafgaand aan de vakantie gemeld dat zijn kind 7 weken afwezig zou zijn op de opvang. Hij vindt het onterecht dat hij tijdens deze langdurige afwezigheid van zijn kind toch de kosten van de opvang moet betalen.

Tarieven

Het tarief mag de kinderopvangorganisatie zelf bepalen.

Iedere kinderopvangorganisatie mag zelf de tarieven bepalen, die zij voor de opvang van de kinderen vraagt. Die tarieven kunnen nogal verschillen. Vaak hangt het af van de regio waarin u woont, het aanbod, de huisvesting en het soort opvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO of gastouderopvang). Ook bepaalde diensten die een opvang biedt, zoals flexibele tijden of warme maaltijden, zijn van invloed op de tarieven.

In de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd wat het tarief van de opvang is. Een kinderopvangorganisatie mag tijdens de looptijd van een contract de kosten van de opvang verhogen als zij dit met u afspreken of u hierover tijdig informeren.

Mocht u vragen hebben over tussentijdse verhoogde kosten of nieuwe contracten, dan kunt u contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang.

Lees ook de brochure voor ouders en oudercommissies van BOinK: Prijzen in de kinderopvang

Of bekijk de site van het NIBUD met informatie over de kosten van kinderopvang.

Betalen

Alles over het betalen van de kinderopvang.

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Ouders betalen zelf de factuur aan de kinderopvangorganisatie, waarmee ze een contract hebben afgesloten. Meestal wordt dit bedrag maandelijks via automatische incasso geïnd.
De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst.

Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. De peuterspeelzaal moet dan wel geregistreerd zijn bij het LRK.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, maar voldoet u niet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen? Dan kunt u misschien een bijdrage van de gemeente ontvangen.

Verlengde peuteropvang op de peuterspeelzaal

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de vroeg- voorschoolse educatie (VVE) voor doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Krijgt uw kind ook voorschoolse educatie of ontvangt de peuterspeelzaal subsidie van de gemeente? Vraag dan bij uw peuterspeelzaal na of u over deze uren kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzalen:

Gastouderbureaus

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de ouder het gastouderbureau betaalt, die het daarna overmaakt aan de gastouder. Ouders mogen niet rechtstreeks aan de gastouders betalen en de kinderopvangtoeslag mag ook niet direct aan de gastouders worden overgemaakt (dit mag wel aan de gastouderbureaus).
Een gastouderbureau is verplicht om het geld, dat door een ouder is betaald en bestemd is voor een gastouder, binnen vijf kalenderdagen door te storten.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Deze tegemoetkoming is wettelijk geregeld. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunt u opzoeken of een organisatie geregistreerd is. Voor alle andere voorwaarden ga naar de site van de Belastingdienst.

Aanvragen

U dient de kinderopvangtoeslag zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.  

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag die u ontvangt hangt af van het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en uw inkomen. Hoe lager het inkomen van u en uw partner samen, hoe meer toeslag u krijgt. Het toeslagbedrag hangt ook af van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren, waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt. Wat betreft de kinderopvangtoeslag zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt er als ouder voor kiezen om deze op uw eigen rekening te laten storten. Het is ook mogelijk om deze toeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau te laten overmaken. De opvanginstelling verrekent de kinderopvangtoeslag met de kosten die u moet betalen.
Let hierbij wel op: U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag juist zijn. Dus ook als de toeslag rechtstreeks wordt uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie.

Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om de hoogte van de toeslag te berekenen. Ook vindt u daar altijd de meest recente informatie. Doe een proefberekening.

Jaaropgave

Gastouderbureaus moeten een jaaropgave verstrekken. Dit is verplicht volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor kinderopvangorganisaties die andere vormen van kinderopvang (dagopvang of BSO) bieden, geldt deze verplichting niet, al geven zij meestal wel een jaaropgave aan de ouders.

Niet werkende ouders

Als één van de ouders niet werkt en ook geen opleiding volgt en het kind maakt wel gebruik van de kinderopvang, dan ontvangt u geen kinderopvangtoeslag. U betaalt dan gewoon het volledige tarief.  

VVE-indicatie

Voor ouders van kinderen met een VVE-indicatie geldt een uitzondering. Omdat de overheid wil dat er voor deze kinderen geen financiële belemmering is om naar een peuterspeelzaal of peutergroep te kunnen, hebben hun ouders vaak recht op een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte hiervan verschilt per gemeente. Informeer hierover bij de kinderopvangorganisatie.

Ontslag

Bent u ontslagen, dan heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract. Na die periode vervalt het recht op toeslag.

Meest recente informatie vindt u op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor klachten over de hoogte van de kinderopvangtoeslag kunt u het best contact opnemen met de Belastingdienst. Het Klachtenloket Kinderopvang kan u daarbij niet helpen.

Eerdere geschiluitspraken over Geldzaken

“Als je inkomen verandert, verandert de toeslag ook! Geef die wijziging zo snel mogelijk aan de belastingdienst door.”
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven