Contract

Contract

De afspraken tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie worden in de regel vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Dit is uw contract. Ook de algemene voorwaarden van de organisatie maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Lees dit contract en de algemene voorwaarden goed door. Als u goede afspraken maakt, voorkomt u conflicten!


afbeelding van een Contract

Wat staat er in het contract?

Hierin staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

 • de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft
 • de voor die kinderopvang te betalen prijs per uur
 • naam, geboortedatum en adres van het kind
 • het aantal uren kinderopvang per jaar
 • de duur van de overeenkomst 

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van het contract.

Hierin zijn algemene zaken beschreven, zoals betalingstermijnen, annuleringsgronden, opzegtermijnen en jaarlijkse prijswijzigingen. Algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

De kinderopvangorganisatie is verplicht u te informeren over de algemene voorwaarden. Meestal worden ze bij het contract gevoegd. Soms staan ze echter op de site van de organisatie of liggen ze ter inzage op de vestiging. Ze moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Ondertekening

Bij ondertekening van het contract gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze dus goed door voordat u tekent. Als u het ergens niet mee eens bent, maakt u dat voor ondertekening duidelijk aan de opvangorganisatie. Zorg ook dat u alles op papier heeft. U doet er goed aan om mondelinge toezeggingen ook te laten vastleggen, om later problemen te voorkomen. Laat alle wijzigingen dus opnemen in het contract zelf.

Wijzigingen van het contract

Een kinderopvangorganisatie mag niet zomaar veranderingen brengen in de gemaakte afspraken. Als zij dit toch doen, dan moeten zij altijd schriftelijke toestemming van u hebben. Een uitzondering hierop is een verandering van de prijs, hiervoor is er geen toestemming van de ouder nodig.

Als een kinderopvangorganisatie het contract wil veranderen, dan moeten hierover afspraken zijn gemaakt in het contract of in de algemene voorwaarden.

Als een kinderopvangorganisatie iets verandert, kijk dan eerst of u schriftelijke toestemming hebt gegeven. In het contract of in de algemene voorwaarden moet dan een eenzijdig wijzigingsbeding staan. Als dit het geval is en u ondertekende dit contract en de algemene voorwaarden, dan heeft u toestemming gegeven voor een eenzijdige wijziging (verandering door de kinderopvangorganisatie) 

Bij een eenzijdige wijziging gelden er voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van zwaarwegende redenen om de overeenkomst eenzijdig te mogen wijzigen. Een zwaarwegende reden kan het wijzigen van wet- en regelgeving of bedrijfseconomische redenen zijn. De opvangorganisatie moet laten zien dat het gaat om een zwaarwegende reden. Zij moet duidelijk uitleggen waarom er een zwaarwegende reden is en waarom de verandering nodig is. Als de kinderopvangorganisatie niet duidelijk maakt waarom er volgens hun sprake is van een zwaarwegende reden, dan is de kans groot dat de wijziging onrechtmatig is en dus niet mag doorgevoerd worden.

Als u ervoor kiest akkoord te gaan met de wijziging, dan loopt de opvang daarna gewoon door. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, heeft u twee opties:

 1. U kunt het oude contract laten aflopen. De kinderopvangorganisatie houdt dan een opzegtermijn aan, waarbinnen de wijziging niet mag ingaan. Bijvoorbeeld: de kinderopvangorganisatie stuurt u op 2 januari een brief dat hij met ingang van 1 april het aanbod wil aanpassen. In dit geval loopt het oude contract door tot 1 april. U kunt de opvang ook stopzetten per 1 april, maar dat moet u wel schriftelijk melden aan de organisatie.
 2. U kunt ook met de opvang het gesprek aangaan en vragen of het mogelijk is om het oude contract, waarvoor u heeft getekend, te behouden.

Dagdelen wijzigen

Als u het aantal dagdelen wilt wijzigen, is de termijn waarop u die wijziging wilt laten ingaan meestal gelijk aan de opzegtermijn. In goed overleg kan een verandering van dagdelen soms ook sneller gaan.

Komt de kinderopvangorganisatie de afspraken niet na?

Wanneer een kinderopvangorganisatie zich niet aan afspraken uit de contract houdt (tekortkoming in de nakoming), probeer dan eerst om samen met de kinderopvangorganisatie een oplossing te vinden. 

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan kunt u de kinderopvangorganisatie formeel in gebreke stellen. Dit betekent dat u bij de kinderopvangorganisatie officieel bekend maakt dat die zich niet aan de afspraken uit het contract houdt. U kunt per brief of e-mail de kinderopvangorganisatie vragen om zich aan de afspraken uit het contract te houden. Zij krijgen dan ongeveer drie weken de tijd om de afspraken alsnog na te komen. Doen zij dit niet binnen deze tijd (redelijke termijn), dan kunt u twee dingen doen.

 • De overeenkomst opzeggen
 • De overeenkomst ontbinden

Opzeggen
Als u de overeenkomst met de kinderopvangorganisatie wil opzeggen, dan kunt u dit op elke dag van de maand doen. Er is dus geen vaste dag waarop u het contract moet opzeggen.

Let bij het opzeggen van het contract op of er sprake is van een opzegtermijn. Kinderopvangorganisaties mogen namelijk een opzegtermijn hanteren. De opzegtermijn is een periode waarin u zich nog moet houden aan de afspraken uit het contract. Zoals het doorbetalen van de opvang, ook als u geen gebruik meer maakt van de opvang. Het is niet toegestaan om een opzegtermijn van langer dan een maand te hanteren. Een opzegtermijn van 2 maanden is te lang en dus niet geldig, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een langere opzegtermijn rechtvaardigen. Bijvoorbeeld bij een kleine kinderopvang waarbij het voortbestaan van de opvang in gevaar komt.

Ontbinden
U kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Bij een ontbinding moet er sprake zijn van een belangrijke reden. Het contract kan bijvoorbeeld niet ontbonden worden als de kinderopvangorganisatie een aantal keer vergeten is om een nieuwsbrief te versturen. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld wanneer een kind niet veilig is.

Een kinderopvangorganisatie kan het contract ook nog ontbinden, als zij zich niet aan de afspraken kan houden. Zoals  wanneer de opvang het kind niet de opvang/zorg kan bieden die nodig is, of dat juist de zorg voor andere kinderen ernstig in het gedrang komtWanneer een kinderopvangorganisatie zich wel aan een afspraak kan houden, dan moet dit ook gebeuren. Er gelden dus zwaardere voorwaarden aan het ontbinden van een contract.

Zie verder

 • Opzeggen en annuleren (deze link verwijst u naar meer informatie over het opzeggen en annuleren van de kinderopvang)
 • Geldzaken (deze site verwijst u naar meer informatie over geldzaken en kinderopvang)

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op[...]
Ik heb mijn contract met het Gastouderbureau getekend, maar mijn gastouder heeft nog geen inschrijving. Wat nu?
De opvang door een gastouder kan pas starten als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt onder meer in dat[...]
Ik moet bij mijn kinderopvangorganisatie meer opvanguren afnemen dan de uren, die ik nodig heb. Mag dat?
Ja. Veel kinderopvangorganisaties hebben pakketten met verschillende opvangweken en uren, waaruit u kunt kiezen. Het gevolg kan zijn dat u iets meer uren[...]
In mijn contract met het Gastouderbureau geldt een minimaal aantal plaatsingsuren per maand. Ben ik verplicht hieraan te voldoen?
Ja. Sommige gastouderbureaus hanteren een minimaal aantal af te nemen uren per maand. Het gastouderbureau mag dit zelf bepalen. U[...]
Mijn kind heeft een VVE-indicatie, mag de kinderopvangorganisatie mijn kind op dan wel op een wachtlijst plaatsen?
Ja. De gemeente bepaalt hoeveel Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaatsen er zijn. De kinderopvangorganisatie spreekt vervolgens met de gemeente[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"De meeste vragen gaan over het opzeggen van het contract." 

"De meeste vragen gaan over het opzeggen van het contract."