Contract

Contract

De afspraken tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie worden in de regel vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Dit is uw contract. Ook de algemene voorwaarden van de organisatie maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Lees dit contract goed. Als u goede afspraken maakt, voorkomt u conflicten!


Contract

Wat staat er in het contract?

Hierin staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

  • de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft
  • de voor die kinderopvang te betalen prijs per uur
  • naam, geboortedatum en adres van het kind
  • het aantal uren kinderopvang per jaar
  • de duur van de overeenkomst 

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van het contract.

Hierin zijn algemene zaken beschreven, zoals betalingstermijnen, annuleringsgronden, opzegtermijnen en jaarlijkse prijswijzigingen. Algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

De kinderopvangorganisatie is verplicht u te informeren over de algemene voorwaarden. Meestal worden ze bij het contract gevoegd. Soms staan ze echter op de site van de organisatie of liggen ze ter inzage op de vestiging. Ze moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Ondertekening

Bij ondertekening van het contract gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze dus goed door voordat u tekent. Als u het ergens niet mee eens bent, maakt u dat voor ondertekening duidelijk aan de opvangorganisatie. Zorg ook dat u alles op papier heeft. U doet er goed aan om mondelinge toezeggingen ook te laten vastleggen, om later problemen te voorkomen. Laat alle wijzigingen dus opnemen in het contract zelf.

Wijzigingen van het contract

Wijzigingen in het contract mag de kinderopvangorganisatie onder bepaalde voorwaarden zonder de toestemming van de ouders doorvoeren.

Vaak staan er afspraken hierover in het contract of de algemene voorwaarden of betreft het bijvoorbeeld beleid waarin de kinderopvangorganisatie vrij is om zijn eigen keuzes te maken. Gaat de kinderopvangorganisatie echter afwijken van de basisafspraken die zij met u heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het aantal uren dan is daarvoor uw toestemming nodig.

Als u ervoor kiest akkoord te gaan met de wijziging, dan loopt de opvang daarna gewoon door. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, heeft u twee opties:

a. U kunt het oude contract laten aflopen. De kinderopvangorganisatie houdt dan een opzegtermijn aan, waarbinnen de wijziging niet mag ingaan. Bijvoorbeeld: de kinderopvangorganisatie stuurt u op 2 januari een brief dat hij met ingang van 1 april het aanbod wil aanpassen. In dit geval loopt het oude contract door tot 1 april. U kunt de opvang ook stopzetten per 1 april, maar dat moet u wel schriftelijk melden aan de organisatie.

b. U kunt ook met de opvang het gesprek aangaan en vragen of het mogelijk is om het oude contract, waarvoor u heeft getekend, te behouden.

Uw wijzigingen  

Als u het aantal dagdelen wilt wijzigen, is de termijn waarop u die wijziging wilt laten ingaan meestal gelijk aan de opzegtermijn. In goed overleg kan een verandering van dagdelen soms ook sneller gaan.

Zie ook

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op[...]
Ik heb mijn contract met het Gastouderbureau getekend, maar mijn gastouder heeft nog geen inschrijving. Wat nu?
De opvang door een gastouder kan pas starten als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt onder meer in dat[...]
Ik moet bij mijn kinderopvangorganisatie meer opvanguren afnemen dan de uren, die ik nodig heb. Mag dat?
Ja. Veel kinderopvangorganisaties hebben pakketten met verschillende opvangweken en uren, waaruit u kunt kiezen. Het gevolg kan zijn dat u iets meer uren[...]
In mijn contract met het Gastouderbureau geldt een minimaal aantal plaatsingsuren per maand. Ben ik verplicht hieraan te voldoen?
Ja. Sommige gastouderbureaus hanteren een minimaal aantal af te nemen uren per maand. Het gastouderbureau mag dit zelf bepalen. U[...]
Mijn kind heeft een VVE-indicatie, mag de kinderopvangorganisatie mijn kind op dan wel op een wachtlijst plaatsen?
Ja. De gemeente bepaalt hoeveel Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaatsen er zijn. De kinderopvangorganisatie spreekt vervolgens met de gemeente[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877 (gratis, maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10.00-16.00 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

"De meeste vragen gaan over het opzeggen van het contract." 

"De meeste vragen gaan over het opzeggen van het contract."