2022

Opzegging plaatsingsovereenkomst voldoet niet aan eis van zwaarwegende reden, contract blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil is door de commissie als onderdeel van een groepsklacht beslecht. In dit geschil heeft de ondernemer de overeenkomst voor de opvang van de zoon van de consument eenzijdig beëindigd. Volgens de ondernemer is er sprake van zwaarwegende redenen die de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Vanwege een groot […]

Lees verder

Afwijken van negatief advies oudercommissie mag, nu niet aannemelijk is dat oudercommissie onvoldoende informatie had voor uitbrengen advies

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de tariefsverhoging die de ondernemer heeft doorgevoerd over twee jaren en de wijze waarop de ondernemer de oudercommissie van informatie voorziet. Vragen van de oudercommissie zouden onvoldoende beantwoord zijn en de noodzaak van de verhogingen is niet/onvoldoende gemotiveerd. De ondernemer ontkent dit; het advies van de oudercommissie is […]

Lees verder

Tariefsverhoging mocht in dit geval in redelijkheid en billijkheid worden doorgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het al dan niet voldoende aanleveren van informatie door de ondernemer aan de oudercommissie. De ondernemer wil elk jaar de tarieven (prijs per uur) verhogen. De oudercommissie wil van de ondernemer duidelijke informatie waaruit blijkt dat de prijs die gevraagd wordt acceptabel is; een financiële onderbouwing. De […]

Lees verder

Geen grondslag eenzijdige wijziging aanvullende algemene voorwaarden en opzegging plaatsingsovereenkomst onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige wijziging van de aanvullende algemene voorwaarden door de ondernemer en de opzegging van de plaatsingsovereenkomsten door de ondernemer. De consument meent dat deze wijzigingen onredelijk bezwarend zijn omdat van overmacht geen of onvoldoende sprake is. Deze opzegging van de overeenkomst is bovendien niet rechtsgeldig omdat het […]

Lees verder

Geen rechten ontlenen aan het niet kunnen inzetten opgespaarde dagen. Betreft een service, verzoek om compensatie consument afgewezen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het niet kunnen inzetten van opgespaarde dagen wegens personeelstekort. De consument is het niet eens met het feit dat hij niet gebruikte dagen die hij heeft opgespaard kwijt is, omdat de ondernemer niet genoeg personeel heeft om die uren op andere dagen in te zetten, wat wel […]

Lees verder

Geen dwaling nu het aan consument zelf is alle relevante feiten en omstandigheden aan commissie voor te leggen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie zal een oordeel moeten geven op het verzoek om de klacht opnieuw in behandeling te nemen, nu reeds eerder uitspraak is gedaan door de commissie over de beëindiging van de opvangovereenkomsten. Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomsten met de kinderen van de consument met onmiddellijke ingang. Door […]

Lees verder

Met gezag belaste vader heeft in dit geval naast de moeder in gelijke mate recht heeft op informatie over het wel en wee van zijn kinderen op kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de informatieverstrekking door de ondernemer aan de vader. De ondernemer houdt informatie achter voor de vader, welke informatie wel aan de moeder wordt verstrekt. Daarnaast ziet de klacht op de houding en opstelling van de ondernemer richting de vader. Vanaf het moment dat de vader en zijn […]

Lees verder

Recht op terugbetaling van niet gebruikte strippenkaarturen gezien de feitelijke omstandigheden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van consument gaat over het beleid dat ondernemer hanteert bij een BSO-contract waarbij een ‘Strippenkaart’ wordt afgenomen. Deze kaart geeft recht op in te zetten uren waarvan de kosten zijn opgenomen in het maandtarief. Het was echter volgens de consument zelden mogelijk om deze strippenkaart in te zetten […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om over geschil met gastouder te oordelen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een conflict met de gastouder, waarna de consument het contract met de gastouder heeft opgezegd. De ondernemer stelt dat het geschil neer komt dat de consument een dienst heeft afgenomen die zij niet kon betalen, daarmee voor financiële nood zorgde bij de gastouder en de gastouder niet […]

Lees verder