Mag mijn kind met diabetes naar de reguliere kinderopvang?

Kinderen met diabetes mogen worden opgevangen in de reguliere kinderopvang. Om de toegang voor kinderen met diabetes tot de kinderopvang te bevorderen hebben de ministeries van OCW en VWS, in opdracht van minister Asscher, een verkenning uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat een handeling, zoals het toedienen van insuline, niet als voorbehouden handeling hoeft te worden aangemerkt, wanneer deze handeling niet beroepsmatig wordt uitgevoerd. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden mag een pedagogisch medewerker deze handelingen wel uitvoeren.