Is een oudercommissie verplicht?

Een houder van een kindercentrum of gastouderbureau is verplicht binnen 6 maanden na de registratie om een voor hem elk geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau een oudercommissie te hebben.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er vanwege de volgende redenen een oudercommissie niet tot stand komt:

  • De houder heeft zich aantoonbaar ingespannen voor het opzetten van de oudercommissie, maar er is hier geen response op.
  • Het kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen of een gastouderbureau waar minder als 50 gastouders bij zijn aan gesloten, komt de oudercommissie moeilijker tot stand.

Wat als er geen oudercommissie tot stand komt?

In de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen is vastgelegd dat er bij een kleine opvangorganisatie alternatieve ouderraadpleging mag plaatsvinden als een houder ondanks voldoende inspanning, geen oudercommissie heeft kunnen instellen. In de wet is echter alleen niet vastgelegd waaraan deze alternatieve ouderraadpleging moet voldoen.
Onder een kleine opvangorganisatie wordt verstaan: maximaal vijftig kinderen maken gebruik van opvang op deze locatie of in ieder geval van een gastouderbureau, het gastouderbureau heeft dan maximaal vijftig aangesloten gastouders.
Deze regeling ontslaat de houder nadrukkelijk niet van de wettelijke plicht om altijd inspanningen te verrichten een oudercommissie in te stellen of ouders de gelegenheid te bieden om deze te vormen.

BOinK is momenteel bezig middels een project om de verschillende mogelijkheden van alternatieve ouderraadplegingen uit te werken. Meer informatie vindt u op de site van BOinK.

De bedoeling van dit project is dat er eind 2017 een toolbox met modellen voor de alternatieve ouderraadpleging wordt gepubliceerd door BOinK