Welke stappen neemt Veilig Thuis bij een melding Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

Er zijn een aantal stappen die Veilig Thuis doet wanneer een professional, zoals een pedagogisch medewerker of een houder, een melding doet.

  • Als een professional bij stap 5 in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld een melding doet bij Veilig Thuis, neemt Veilig Thuis altijd de melding op en legt dit vast in het informatiesysteem.
  • Veilig Thuis bekijkt de melding en betrekt eventueel informatie uit eigen systeem. Onderzocht wordt in hoeverre Veilig Thuis hierbij ook informatie van andere partijen kan betrekken.
  • Veilig Thuis rangschikt elke melding. Dat doet zij conform het VGN model- handelingsprotocol ‘Veilig Thuis een landelijk vastgelegd rangschik- instrument’. Veilig Thuis kan besluiten tot afsluiting, directe overdracht aan een lokale hulpverlener, of de casus zelf op zich te nemen. In dat geval is Veilig Thuis zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke vervolgstappen en voor het zicht op de veiligheid in het cliëntensysteem.
  • In de rangschikking beoordeelt Veilig Thuis welke stappen zij gaat ondernemen naar aanleiding van de melding. Een van de vervolg stappen is dat Veilig Thuis onderzoek doet of er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling. Het doen van een melding bij Veilig Thuis betekent dus niet dat Veilig Thuis ook altijd onderzoek gaat doen.
  • Als er een melding word gedaan bij Veilig Thuis, moet de betrokkene hier altijd over worden geïnformeerd. Voor het maken van een juiste beoordeling van de veiligheid kan Veilig Thuis actief contact zoeken met de betrokken familie/ personen.

Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek besluit Veilig Thuis op basis van triage:

-dat de ingezette hulpverlening volstaat om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen, of

-dat bemoeienis van Veilig Thuis noodzakelijk is om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen; Veilig Thuis oordeelt welke aanvullende veiligheidsvoorwaarden moeten worden gesteld en besluit welke instantie de verantwoordelijkheid neemt voor de noodzakelijke vervolgstappen, of

-dat er sprake is van acute veiligheidsrisico’s. Dan zal Veilig Thuis direct inventariseren of een interventie door politie of de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk is.

Met alle vragen rondom kindermishandeling kunnen medewerkers, ouders en ondernemers bij Veilig Thuis terecht. Veilig thuis denkt mee over bijvoorbeeld de aard en ernst van de signalen, over hoe het kind te benaderen of in gesprek te gaan met de ouder(s). Op de website van Veilig Thuis vind u hier meer informatie.