Welke regels gelden er ten aanzien van een oudercommissie?

Een kinderopvangorganisatie stelt binnen zes maanden na de aanvraag tot registratie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie in en stelt een reglement vast.

Indien een kinderopvangorganisatie minder dan 50 kinderen telt of een gastouderbureau minder dan 50 aangesloten gastouders heeft en het ondanks voldoende inspanningen van de organisatie het niet lukt om een oudercommissie in te stellen, mag er worden overgegaan naar een alternatieve vorm van ouderraadpleging.

Het oudercommissiereglement bevat in ieder geval regels omtrent:

a. het aantal leden van de oudercommissie;
b. de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden gekozen;
c. de zittingsduur van de leden van de oudercommissie.

Het reglement bevat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie. Door BoinK en Brancheorganisatie Kinderopvang is een modelreglement opgesteld. Voor het opstellen van een reglement zou dit model kunnen worden gebruikt.

Ook moet een kinderopvangorganisatie een interne klachtbehandelingsprocedure hebben en moet de organisatie zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang in Den Haag. Dit maakt het – naast de ouders – ook voor oudercommissies mogelijk om hier een geschil in te dienen. De Geschillencommissie is onafhankelijk en zal in de regel een bindend advies uitbrengen.

Voordat u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, kunt u ook contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Het klachtenloket kan een oudercommissie informeren of adviseren, bemiddelen of mediation faciliteren.