Wat kan een pedagogisch medewerker doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

CLose up van huilend meisje met tranen

Deze meldcode is bedoeld voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe medewerkers moeten handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook bevat de meldcode een route hoe medewerkers moeten handelen wanneer er signalen zijn van een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega. De meldcode geeft ook informatie wat medewerkers kunnen doen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Een pedagogisch medewerker moet bekend zijn met deze meldcode en moet signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling, kunnen herkennen en bespreken. De werkgever dient de kennis en het gebruik van de meldcode onder al zijn medewerkers te bevorderen.

Bij de meldcode is een toelichting ontwikkeld: Handleiding behorend bij meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is bestemd voor alle beroepskrachten in de branche kinderopvang. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen uit de meldcode, zoals een uitgebreide toelichting over de routes, het beroepsgeheim, de wettelijke meldplicht en het bevat diverse signalenlijsten. Voordat de meldcode wordt gebruikt is het verstandig eerst de handleiding te bestuderen. Zonder de handleiding kan de meldcode niet gebruikt worden binnen de kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden.