Verstuurt het Klachtenloket kinderopvang klachtenvrijbrieven?

Jaarverslag Klachten

Vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (art. 1.57b en art. 2.13 a) moet een kindercentrum, gastouderbureau en peuterspeelzaal over elk kalenderjaar een klachtenverslag opstellen. De schriftelijke klachten die conform het intern klachtreglement door ouders of de oudercommissie bij de houder zijn ingediend moeten in dit verslag worden opgenomen. Ook eventueel door de Geschillencommissie Kinderopvang behandelde geschillen moeten in het verslag staan. De ondernemer moet het klachtenverslag na afloop van het kalenderjaar opstellen en voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder toesturen. Ook moet de ondernemer het verslag onder de aandacht van de ouders brengen.  

Dus als er in het betreffende kalenderjaar geen schriftelijke klachten bij de houder zijn ingediend, of er geen geschillen bij de Geschillencommissie Kinderopvang zijn voorgelegd, hoeft een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal geen verslag op te stellen.