Is het melden van vermoedens bij Veilig Thuis verplicht?

Kinderopvang organisaties moeten ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis vanaf 1 januari 2019.

Dit is een gevolg van de aanscherping van de Meldcode Kindermishandeling (specifiek voor de kinderopvang sector). Om het voor professionals in de kinderopvang duidelijker te maken wanneer zij een melding moeten doen, wordt er aan de Meldcode een afwegingskader toegevoegd. Brancheorganisaties en kinderopvangorganisatie gaan in 2018 samenwerken aan het opstellen van het afwegingskader.

Hoe werkt Veilig Thuis als er een melding binnen komt?
Als een professional vanuit de meldcode een melding doet bij Veilig Thuis, neemt Veilig Thuis altijd de melding aan en legt dit vast in het informatiesysteem.

Veilig Thuis bekijkt de melding en betrekt eventueel informatie uit het eigen systeem. Dan beoordeelt Veilig Thuis aan de hand van een handelingsprotocol of zij de melding afsluit, of dat zij de casus overdraagt aan de lokale hulpverlening of dat Veilig Thuis de casus zelf behandelt. Voor het maken van een juiste beoordeling over de melding kan Veilig Thuis actief contact opnemen met de betrokkenen en familie.

Afhankelijk van de aard en ernst van de melding besluit Veilig Thuis welke stappen zij zal nemen.
De ingezette lokale hulpverlening kan volstaan om de veiligheid te waarborgen, maar Veilig Thuis kan ook besluiten dat zij zelf actie moet nemen om de veiligheid van betrokkenen te kunnen garanderen. Er kan ook sprake zijn van een acuut veiligheidsrisico. Dan maakt Veilig Thuis direct de afweging of het inschakelen van de van de politie of van de raad van Kinderbescherming nodig is.
Met alle vragen rondom kindermishandeling en ouderenmishandeling kunnen medewerkers, ouders en ondernemers bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis denkt mee over bijvoorbeeld de ernst van de signalen, over hoe het kind te benaderen of in gesprek te gaan met de ouder(s). Op de website van Veilig Thuis vind u hier meer informatie over.

Terug naar Communicatie