Wijziging aanbod is geen reden voor het niet betalen annuleringskosten

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-44969

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Consument mag niet kosteloos annuleren vanwege een verandering van horizontale naar verticale groepen. Dit is geen ‘wezenlijke’ wijziging en heeft geen invloed op het welzijn van de kinderen.

In geschil is de vraag of de consument annuleringskosten verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.856,40 niet betaald en een bedrag van € 928,20 bij de commissie gedeponeerd. De ondernemer heeft ingestemd met de behandeling van het geschil door de commissie zonder volledige depotstorting. Dit laat onverlet dat de ondernemer betaling van het gehele openstaande bedrag verlangt.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De consument en haar partner hebben op 19 juli 2009 met de ondernemer een overeenkomst gesloten betreffende opvang van hun toen nog ongeboren kindje, op drie hele dagen per week, met ingang van 2 augustus 2010. Door omstandigheden willen de consument en haar partner geen gebruik maken van de opvang. De reden daarvoor is dat na ondertekening van het contract het beleid en de groepssamenstelling en leeftijd van de babygroep zijn gewijzigd. De consument en haar partner zijn het daarmee niet eens. De consument ziet dit als het niet leveren van de diensten zoals die zijn afgesproken tijdens de rondleiding en ten tijde van het tekenen van het contract. De ondernemer eist nu de kosten van twee maanden opvang. De consument is het daar niet mee eens, in ieder geval niet met de kosten voor twee maanden opvang, ook omdat de consument ruim voor de startdatum heeft opgezegd. De ondernemer geeft aan dat de consument zou zijn geïnformeerd over de wijziging van de diensten, maar kan niet aangeven of dit per e-mail of per brief is geweest. De consument heeft niets ontvangen.   Ter oplossing van het geschil is de consument bereid een vergoeding te betalen voor de onkosten, maar zeker niet het bedrag voor twee maanden niet genoten opvang.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op 19 juli 2009 hebben de consument en haar partner opvang gereserveerd met ingang van 2 augustus 2010. Op 17 juni 2010, bijna een jaar later, verzoekt de consument de opvang voortijdig kosteloos te annuleren. De consument is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden, maar is niet bereid annuleringskosten te voldoen. De mogelijkheid om twee maanden opvang af te nemen is voor haar geen optie. De consument stelt voor zes dagen van de totale periode opvang te betalen, maar dit staat niet in verhouding tot de totale inkomstenderving. De ondernemer heeft annuleringskosten in rekening bracht ten bedrage van € 1.856,40, de kosten van twee maanden opvang.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen geldt wat zij zijn overeengekomen, zoals vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende bijlage Algemene Voorwaarden, de huisregels en het ziekteprotocol.   Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt dat de consument de ondernemer onder andere verwijt dat de ondernemer haar niet in kennis zou hebben gesteld van een wijziging in het beleid en de groepssamenstelling en leeftijd in de babygroep. De ondernemer stelt dat hij de consument en de andere ouders van kinderen die nog niet waren geplaatst op 14 januari 2010 een mailing heeft gestuurd. De consument stelt dat zij deze mailing niet heeft ontvangen. De commissie heeft in het dossier geen afschrift aangetroffen van de betreffende mailing. Evenmin heeft de ondernemer bewezen of aannemelijk gemaakt dat hij een dergelijke mailing aan de consument heeft verzonden. De commissie kan derhalve niet uitsluiten dat een dergelijke mailing niet aan de consument is verzonden en derhalve evenmin dat de ondernemer hierin geen verwijt treft. Tegelijk staat vast dat de consument op enig moment iets over de wijzigingen heeft vernomen, het is onduidelijk hoe en wanneer dat is gebeurd. Uit het dossier blijkt niet dat de consument zich daarop tot de ondernemer heeft gewend voor nadere informatie en om haar bezwaren te bespreken. De ondernemer stelt dat de consument dat niet heeft gedaan, maar direct is overgegaan tot annulering van de overeenkomst. De commissie is van oordeel dat het op de weg van de consument had gelegen om eerst met de ondernemer te overleggen. De ondernemer stelt terecht dat hij de enige aangewezen persoon was om de consument van de feitelijke situatie op de hoogte te stellen. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat beide partijen een verwijt treft aangaande hun communiceren.   Waar het betreft de samenstelling van de babygroep acht de commissie aannemelijk dat de ondernemer een wijziging heeft doorgevoerd. De ondernemer spreekt van een herschikking van de groepen. De consument stelt, en dit wordt door de ondernemer niet weersproken, dat ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst sprake was van een babygroep tot anderhalf jaar. Uit de op de website van de ondernemer gepubliceerde Huisregels blijkt dat de ondernemer op dit moment de kinderen tot het tweede jaar opvangt in twee baby/dreumesgroepen. De ondernemer weerspreekt echter dat er een beleidswijziging is doorgevoerd ten aanzien van de benadering en behandeling van baby’s en bestrijdt de suggestie van de consument dat de kwaliteit van de te leveren diensten niet meer dezelfde is als op het moment van inschrijving. De consument heeft haar bezwaren tegen de door de ondernemer doorgevoerde wijzigingen op geen enkele manier toegelicht en inhoudelijk geconcretiseerd. Het is de commissie derhalve niet duidelijk waarom de consument nu precies bezwaar heeft tegen de doorgevoerde herschikking van de groepen. Voorts blijkt uit de door partijen overgelegde correspondentie dat de consument zelfs meerdere redenen had om de overeenkomst te annuleren. Welke redenen dat zijn is niet gebleken.   Met inachtneming van het voorgaande kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de doorgevoerde wijziging, voor zover deze aan de commissie bekend is geworden, een wezenlijke wijziging van het product betreft, die aanleiding zou moeten geven tot het toestaan van een kosteloze annulering van de overeenkomst. De consument heeft dit althans op geen enkele manier onderbouwd. De commissie neemt daarbij ook in aanmerking dat haar uit eigen wetenschap bekend is dat opvang in een meer horizontale of meer verticale groep op zichzelf, in de regel geen significant verschil geeft in het welbevinden van kinderen. De door de ondernemer geïntroduceerde groepsindeling is een in het algemeen geaccepteerde en in vele kindercentra toegepaste vorm van kinderopvang. Het gegeven dat mensen een persoonlijke voorkeur kunnen hebben voor een meer horizontaal model of een meer verticaal model doet hier niet aan af. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de ondernemer terecht annuleringskosten in rekening heeft gebracht ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn geweest voor twee maanden opvang. Een en ander conform het gestelde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden en artikel 10 van de Aanvullende bijlage.   Gelet op het voorgaande is de klacht ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De consument is de ondernemer totaal € 1.856,40 verschuldigd.   Het depotbedrag, € 928,20, komt de ondernemer toe.   Bovendien betaalt de consument een aanvullend bedrag van € 928,20 aan de ondernemer. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 17 februari 2012.