Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Personeel    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2010-KIN09-0029

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst.

Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een overeenkomst met de ondernemer ten behoeve van de kinderopvang van haar dochter, geboren 17 november 2006. Een pedagogisch medewerkster van een groep waar de dochter van de consument vorig jaar verbleef, werd door de ondernemer per 13 maart 2009 overgeplaatst. Een pedagogisch medewerkster van de eigen groep van de dochter werd daarna ook overgeplaatst. Beide dames zijn sterke en mondige vrouwen; zij hadden een prima band met de kinderen, in het bijzonder met de dochter van consument. Over die overplaatsing heeft de ondernemer naar de ouders toe slecht gecommuniceerd. De consument stelt dat er sprake is van slecht personeelsbeleid.   De consument verlangt dat de ondernemer een stevige leiding aanstelt, beide pedagogisch medewerksters terugplaatst en doet aan teambuilding met een strakke leiding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Nadat een slecht werkklimaat, veroorzaakt door problemen tussen de personeelsleden (onderling pestgedrag), op [de vestiging] geconstateerd was en nadat de locale oudercommissie daarover geïnformeerd was, heeft de ondernemer een adviseur (psycholoog) ingeschakeld. Vervolgens is op 9 februari 2009 een crisismanager aangesteld. Met alle personeelsleden van de vestiging is door hem zowel in groepsverband als individueel ettelijke keren gesproken. Mede gezien de opstelling van enkele personeelsleden en de inschatting over veranderingsgedrag, zijn enkele personeelsleden overgeplaatst onder wie de door consument bedoelde dames. Achteraf bezien meent de ondernemer dat de communicatie naar de ouders beter had gekund (er zijn in december 2008, op 4 februari 2009, 3 maart 2009 en 20 maart 2009 brieven aan de ouders gestuurd met informatie en voorts is er op 30 maart 2009 een informatiebijeenkomst gehouden), maar in het kader van de privacy van de betrokken medewerksters heeft hij terughoudendheid betracht. De ondernemer meent juist gehandeld te hebben en verzoekt dan ook de klacht af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie constateert dat de klacht ziet op de overplaatsing van medewerksters van de ondernemer. De klacht heeft dan ook betrekking op het personeelsbeleid van de ondernemer. Dergelijk beleid raakt niet de overeenkomst tussen consument en ondernemer. De consument kon ter zitting desgevraagd niet aangeven dat de ondernemer tekortgeschoten zou zijn in de nakoming van die overeenkomst. Dat haar kind het jammer vindt dat twee van haar lievelingsleidsters vertrokken zijn, mag zo zijn, maar betekent niet dat daardoor de ondernemer de overeenkomst niet, althans niet behoorlijk nakomt. De commissie merkt nog op dat uit het relaas van de ondernemer volgt dat hij de oudercommissie over de achtergronden van de overplaatsing heeft ingelicht en herhaaldelijk de consument heeft geïnformeerd. Daarmee is voldoende informatie verstrekt, zodat ook in zoverre niet gezegd kan worden dat de ondernemer terzake tekortgeschoten is. De klacht dient dan ook afgewezen te worden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 9 maart 2010.