Oudercommissie geen adviesrecht over gewijzigde huisregel

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Oudercommissie    Categorie: Adviesrecht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017 - 112322

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Een gewijzigde openingstijd is in feite een aanscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. Dat ouders hun kinderen niet meer vanaf 8.15 uur mogen brengen, maar pas vlak voor 8.30 uur is een veranderde huisregel. Daarover heeft de oudercommissie geen adviesrecht. In de communicatie over deze aanscherping was de ondernemer steeds bereid om te overleggen met de oudercommissie. De oudercommissie heeft de ondernemer echter onvoldoende tijd gegeven om te reageren op de ingediende klacht. De klacht is ongegrond.

De oudercommissie klaagt, kort samengevat, erover dat de ondernemer zonder overleg met de ou-dercommissie de openingstijden van de kinderopvang heeft gewijzigd en over de communicatie tussen de oudercommissie en de ondernemer.

De oudercommissie heeft de klacht op 1 augustus 2017 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de oudercommissie

Het standpunt van de oudercommissie luidt in hoofdzaak als volgt.

De openingstijden van de kinderopvang zijn gewijzigd zonder advies aan de oudercommissie te vragen. De oudercommissie heeft deze wijziging moeten lezen in een nieuwsbrief, voor zover deze in verband met de doorstroming van de kinderen door de ouders is ontvangen. De procedure is dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de openingstijden en deze had hierover dus schriftelijk benaderd dienen te worden. De oudercommissie heeft over deze wijziging al klachten gehad van ouders.

De oude openingstijden waren: 8.15 uur inloop en 8.30 uur starten met het programma; de nieuwe openingstijden zijn: 8.30 inloop en 8.45 starten. Ouders die vanuit school gaan werken, hebben minder tijd om even bij de peuter te blijven kijken. Ook vinden ouders het zorgwekkend dat de openingstijden niet meer synchroon lopen met de lagere school, die zich in hetzelfde gebouw bevindt. Naar alle waarschijnlijkheid is het de bedoeling dat de kinderen bij de opvang naar deze school doorstromen. Verder maken ouders zich zorgen over de onrust op de gangen, bij de kapstok en in de kleutergroep, daar de kleutergroep aan de speelleergroep grenst en om 8.30 uur start. Voorts is op maandag de weekopening, waarbij alle kinderen van de basisschool om 8.30 uur meteen naar de aula gaan. De kinderen van de opvang gaan ook naar de weekopening en verzorgen deze ook een aantal keer per jaar. Met de nieuwe openingstijden is dat vrijwel onmogelijk.

Daarnaast brengt de oudercommissie naar voren dat de communicatie tussen de oudercommissie en de opvang niet goed verloopt. De oudercommissie voelt zich niet gehoord en meent dat klachten door de ondernemer van tafel worden geveegd. De communicatie is dermate verstoord, dat de oudercommissie geen meerwaarde ziet in bemiddeling door het Klachtenloket. Na overleg met BOinK en contact met het Klachtenloket Kinderopvang heeft de oudercommissie besloten om deze klacht direct bij de commissie neer te leggen.

De klacht is aanvankelijk opgestuurd voor de zomervakantie van 2017 en er was aangegeven dat er sprake was van spoedeisendheid omdat de opvang op maandag 28 augustus 2017 weer van start ging. Er is echter iets misgegaan met het indienen van de stukken, waardoor de klacht pas kort voor het ingaan van het schooljaar daadwerkelijk is ingediend. De oudercommissie heeft aanvankelijk aan de commissie verzocht om te bepalen dat de gewijzigde openingstijden teruggedraaid zouden worden.

Het verzoek om uitstel is gedaan nadat de ondernemer de oudercommissie had benaderd om te kijken of ze er samen uit kunnen komen. Inmiddels worden er ook enquêtes gehouden om de behoeften van de ouders over de aanvangstijd in kaart te brengen. De oudercommissie wil met de uitkomst van deze enquêtes nog een keer met de ondernemer om de tafel gaan zitten om over de openingstijden te overleggen. De oudercommissie ging ervan uit dat het verzoek tot uitstel ook door de ondernemer gedragen werd en had er geen rekening mee gehouden dat de zitting toch door zou gaan. Het is dan ook niet meer gelukt om nog een vertegenwoordiger af te vaardigen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer merkt vooraf op dat de oudercommissie de klacht op 1 augustus 2017 aan de ondernemer heeft voorgelegd en op dezelfde dag bij de geschillencommissie heeft ingediend, zodat de ondernemer voor laatstbedoelde indiening niet de gelegenheid heeft gehad om daarop te reageren.

Per 1 januari 2017 zijn de openingstijden van de speelleergroep na harmonisatie binnen de gemeente gewijzigd van 8.30-11.15 naar 8.30-12 uur, conform de openingstijden van de basisschool.
De oudercommissie is bij dit hele traject van harmonisatie betrokken geweest. De openingstijden zijn sindsdien niet gewijzigd. Na de zomervakantie is uitsluitend een huisregel over het brengen van de kinderen gewijzigd, te weten dat de deuren pas kort voor 8.30 uur open gaan en de kinderen niet langer al om 8.15 uur gebracht kunnen worden. De oudercommissie heeft geen adviesrecht over het wijzigen van een huisregel. De wijziging is in de nieuwsbrief van 14 juli 2017 vermeld. Daarover heeft maar één ouder contact met de ondernemer opgenomen. Als de ouders langere openingstijden willen, bijvoorbeeld vanaf 8.00 uur, zou dat in de toekomst tegen betaling overeengekomen kunnen worden. De ondernemer inventariseert momenteel de wensen van ouders. De medewerkers houden de uitwerking van de gewijzigde huisregel in de gaten en kunnen de regel zonodig flexibel toepassen. Bij de weekopening kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de peuters als laatste groep in de aula komen als alle andere klassen er al zitten.
De directeur van de basisschool onderschrijft de visie van de ondernemer dat de openingstijden van de opvang en de school gelijk lopen.

Voor wat betreft de communicatie merkt de ondernemer op dat de relatie met de oudercommissie altijd goed is geweest, maar verstoord is geraakt nadat de ondernemer op 10 mei 2017 één van de pedagogisch medewerkers de wacht heeft aangezegd. De oudercommissie heeft alle registers opengetrokken om deze medewerker terug te krijgen. Zo heeft zij zonder overleg met de ondernemer onder andere de directeur van de basisschool en de gemeente geïnformeerd. De ondernemer heeft de oudercommissie daarom direct op 10 mei 2017 over de situatie bijgepraat en twee besprekingen georganiseerd op 31 mei 2017 en 9 juni 2017. Ook heeft de ondernemer de ouders over de situatie geïnformeerd. De onrust is echter gebleven. De oudercommissie heeft zich ten onrechte in het geschil tussen de ondernemer en de weggestuurde medewerker gemengd. De oudercommissie heeft haar grieven ook aan derden gestuurd, waaronder de gemeente. Op 29 juni 2017 heeft de ondernemer een derde gesprek met de oudercommissie georganiseerd, waarin de oudercommissie bleef volharden dat de pedagogische kwaliteit sinds het vertrek van de weggestuurde medewerker te wensen overlaat. De bij de ondernemer werkzame medewerkers doen hun best, maar hebben steeds meer hinder ondervonden van de negatieve opmerkingen van met name de oudercommissie. Op 13 juli 2017 heeft de oudercommissie zonder overleg met de ondernemer bij het afscheid van de kinderen voor de zomervakantie brieven aan de ouders uitgedeeld, waarin negatieve uitspraken over de kinderopvang bij de ondernemer worden gedaan en vertrouwelijke gegevens zijn gedeeld over het vertrek van de weggestuurde medewerker. De medewerkers zijn door deze negatieve brief erg geraakt. De directeur heeft kenbaar gemaakt dat zij de actie van de oudercommissie afkeurt en de ouders aangesproken op het effect dat de negatieve brief op haar medewerkers heeft gehad. De ondernemer heeft de oudercommissie geïnformeerd dat zij buiten haar bevoegdheden is getreden. De oudercommissie heeft vervolgens een nieuwe conceptbrief opgesteld, die aan de ondernemer is voorgelegd. Er heeft een vervolggesprek met de oudercommissie plaatsgevonden.

De ondernemer heeft steeds met de beste intenties het overleg gezocht met alle betrokken partijen, waaronder de oudercommissie. De ondernemer respecteert de rechten van de oudercommissie, maar niet alles is geoorloofd en de door de oudercommissie ondernomen acties hebben de relatie met de ondernemer geen goed gegaan. De ondernemer hoopt dat een volgend gesprek daarin verbetering gaat brengen. De ondernemer heeft kort voor de zitting stukken ingediend waaruit blijkt dat er nog een overleg met de oudercommissie heeft plaatsgevonden en dat de ondernemer momenteel bij de ouders inventariseert of er behoefte is aan vervroeging van de aanvangstijd. Na het inventariseren zal er opnieuw met de oudercommissie worden overlegd om de inventarisatie terug te koppelen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende naar voren gebracht.
 
Hoewel de oudercommissie de klacht over de communicatie eerst bij de commissie heeft ingediend en op dezelfde dag bij de ondernemer, hetgeen de ondernemer de kans heeft ontnomen om daarop voorafgaand aan de gang naar de commissie intern te reageren, is het standpunt van de ondernemer niet dat de oudercommissie niet in haar klacht kan worden ontvangen. De ondernemer geeft er de voorkeur aan dat de commissie een uitspraak doet. De ondernemer licht toe dat de aanvangstijd al 8.30 uur was, maar dat veel ouders in de praktijk hun kind eerder brachten en de ondernemer dat niet langer wenselijk vond. Dit omdat de leidsters in de ochtend tijd nodig hebben om de opvang voor te bereiden. Ten aanzien van het door de oudercommissie zeer laat verzochte uitstel geeft de ondernemer aan dat daarover geen afspraken tussen partijen zijn gemaakt en dat de ondernemer de oudercommissie ook niet meer daarover heeft kunnen bereiken. Verder merkt de ondernemer op dat het verwarrend is dat de oudercommissie bij het indienen van de klacht heeft aangegeven dat mediation geen zin heeft, terwijl nadien is aangegeven dat de oudercommissie wel openstaat voor overleg. In elk geval is de ondernemer het standpunt toegedaan dat nu de kwestie zover gekomen is dat hij bij de commissie ligt, er maar uitspraak moet worden gedaan.

De ondernemer verzoekt, zo begrijpt de commissie, de klacht van de oudercommissie ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ten aanzien van de openingstijden acht de commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier niet gaat om een wijziging van de openingstijden, maar om een verscherping van de al geldende aanvangstijd van 8.30 uur. De in de praktijk gegroeide mogelijkheid om de kinderen al eerder te brengen is hiermee ingeperkt, maar de aanvang van de opvang is niet veranderd. De openingstijden zijn voorheen wel gewijzigd, namelijk per 1 januari 2017 van 8.30-11.15 naar 8.30-12 uur, waarbij de oudercommissie destijds wel betrokken is geweest. In dit geval gaat het om een aanpassing van de huisregel, waarover de oudercommissie geen adviesrecht heeft. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.

Ten aanzien van de communicatie stelt de commissie vast dat de ondernemer er veel aan heeft gedaan om de communicatie goed te laten verlopen en altijd bereid is geweest tot overleg. Het is de commissie overigens ook niet duidelijk wat de oudercommissie op dit punt van de commissie verlangt aangezien de oudercommissie op het klachtenformulier als gewenste oplossing van dit geschil heeft ingevuld: “NVT”, zodat aan de klacht geen gevolg is verbonden. Dit klachtonderdeel is daarom eveneens ongegrond.

Ten overvloede merkt de commissie op dat voor communicatie twee partijen nodig zijn. De commissie constateert dat er vanuit de ondernemer bereidheid is geweest tot overleg, maar dat zich aan de zijde van de oudercommissie enkele onvolkomenheden hebben voorgedaan, zoals het verspreiden van informatie die onder geheimhoudingsplicht is verstrekt. Deze onvolkomenheden lijken de onderlinge verhoudingen niet ten goede te zijn gekomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing

Het door de oudercommissie verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen op 4 oktober 2017.