Ouder wil zelf dag opvang bepalen, maar ondernemer mag eigen beleid bepalen

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0008

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Ouder wil inplaats van dinsdag en donderdag alleen nog maar op donderdag opvang afnemen, terwijl ondernemer zegt dat één dag opvang alleen op woensdag of vrijdag mogelijk is.

Het geschil betreft de wens van de consument om de opvang van haar kind in het kinderdagverblijf op dinsdag en donderdag terug te brengen tot alleen de donderdag, waar de ondernemer als beleid hanteert dat opvang gedurende één dag alleen op de woensdag of de vrijdag kan plaatsvinden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat de consument binnenkort een volgend kind verwacht en haar echtgenoot één dag op de kinderen gaat passen gedurende ongeveer één jaar, wil zij de kinderopvang terugbrengen van de dinsdag en de donderdag naar alleen de donderdag. De ondernemer hanteert als beleid dat opvang gedurende één dag alleen op de woensdag of de vrijdag kan plaatsvinden. Daardoor voelt de consument zich gedwongen om een ander dagdeel af te nemen dan zij wenst, waardoor haar kind gedurende één jaar op een andere dag met andere kinderen moet omgaan. De achtergrond van genoemd beleid klopt niet met de realiteit: in de praktijk is er op de woensdag of de vrijdag niet meer aandacht voor kinderen, ondanks de door de ondernemer gestelde bindingsproblemen voor zogenaamde eendagskinderen. Hoewel de consument evenveel betaalt als andere ouders, wordt zij aldus in haar keuze beperkt.   De consument verlangt opvang op dinsdag of donderdag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het plaatsingsbeleid van de ondernemer biedt, indien gekozen wordt voor afname van één dag per week, alleen de mogelijkheid te kiezen voor de woensdag of de vrijdag. Dat beleid is in het voorjaar van 2004 na intensief overleg met oudercommissies, ondernemingsraad en bestuur tot stand gekomen. Alle klanten zijn daarover op 22 april 2004 schriftelijk geïnformeerd. Pedagogisch gezien is één dag opvang in de week allesbehalve bevorderlijk voor de binding met het kind. Om klanten tegemoet te komen heeft de ondernemer na intensieve discussie toch voor het aanbod van één dag in de week gekozen. Om bedrijfseconomische redenen worden deze kinderen opgevangen op de rustiger dagen zoals de woensdag en de vrijdag. Bijkomend voordeel is dat er dan ook meer aandacht aan het kind kan worden besteed.   De ondernemer verzoekt de klacht van de consument af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vooropgesteld moet worden dat de ondernemer vrij is zijn beleid te bepalen. Ingrijpen daarin kan alleen als sprake is van beleid dat de marginale toets van kritiek niet kan doorstaan, in die zin dat de ondernemer in redelijkheid niet tot dat beleid heeft kunnen komen, zodat dan sprake is van onrechtmatig handelen.   Wat er zij van het argument van de ondernemer dat op de woensdag of vrijdag meer aandacht aan een “eendagskind” gegeven kan worden (de ondernemer erkende ter zitting dat de groep waarin het kind van de consument zit, vol is, zodat dit argument niet opgaat), niet gezegd kan worden dat de ondernemer onredelijk handelt door uit bedrijfseconomische motieven op in het algemeen rustiger dagen opvang voor één dag per week aan te bieden. Dat wordt niet anders als in aanmerking genomen wordt dat zulks bezwaren voor klanten kan opleveren, ook als rekening gehouden wordt met de maatschappelijke wenselijkheid zoveel mogelijk opvang te bieden. Conclusie is dan ook dat de klacht afgewezen moet worden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, op 24 juli 2006.