Onverwachte verhuizing geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen

  • Home >>
  • BSO >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: BSO    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN09-0059

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

In de overeenkomst staat dat ondernemer twee maanden opvang mag berekenen als consument geen gebruik maakt van de gereserveerde plaats. De onverwachte verhuizing van de consument is geen reden om geen annuleringskosten te hoeven betalen.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer twee maanden kinderopvang in rekening mag brengen bij wijze van annuleringskosten voordat de opvang daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.   De consument heeft een bedrag van € 268,38 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In februari 2009 heeft de consument [haar zoon] bij de ondernemer opgegeven voor buitenschoolse opvang vanaf 27 augustus 2009. Op 21 juni 2009 heeft zij de ondernemer bericht dat zij in verband met een onverwachte verhuizing binnen [haar woonplaats], die op 1 augustus 2009 heeft plaatsgevonden, haar zoon op een andere school heeft ingeschreven dan de school waaraan de door de ondernemer geboden opvang gekoppeld is en waarop zij haar zoon eerst wilde plaatsen. Zij zegde de overeenkomst met de ondernemer op, omdat zij ook een nieuwe opvang zocht dicht bij de nieuwe school van haar zoon. De nieuwe woning van de consument is op 14 kilometer afstand gelegen van haar oude woning. De ondernemer heeft haar de kosten van opvang gedurende de maanden september en oktober 2009 in rekening gebracht. De consument vindt dergelijke kosten onredelijk. Zij wijst op de onverwachte verhuizing en het welzijn van haar zoon. Zij is bereid enige kosten te betalen bij wijze van administratiekosten. Bovendien neemt zij aan dat de ondernemer de vrijgevallen plaats opnieuw kan bezetten.   De consument verlangt dat zij annuleringskosten/administratiekosten slechts naar evenredigheid dient te betalen. De commissie laat de alternatieve eis (gebruik maken van de opvang gedurende september en oktober 2009 onder de verplichting dat de ondernemer de zoon van de consument van school haalt) buiten beschouwing, nu deze eis door de tijd achterhaald is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wijst op hetgeen in de plaatsingsovereenkomst en in de toepasselijke Algemene Voorwaarden is overeengekomen. Ook wijst de ondernemer in zijn brief van 5 oktober 2009 erop dat hij de plaats niet heeft kunnen invullen. De consument heeft zijns inziens van de twee maanden opvang gebruik kunnen maken, maar dat niet gedaan. Hij wijst er ook op dat de annuleringskosten overeengekomen zijn om “shoppen” te voorkomen en om te voorkomen dat er te lang lege plekken bij hem ontstaan. Hij verzoekt de klacht van de consument af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bepalend voor de verhouding tussen de consument en de ondernemer is hetgeen zij met elkaar overeengekomen zijn. In de door partijen in februari 2009 getekende plaatsingsovereenkomst is uitdrukkelijk vermeld dat twee maanden opvang berekend worden indien geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde plaats. Hetzelfde staat in de in die overeenkomst van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, waarvan de consument in de overeenkomst erkent een exemplaar ontvangen te hebben. Nu partijen het voorgaande overeengekomen zijn, kan de consument met een beroep op een onverwachte verhuizing (in verband met een scheiding) en het welzijn van haar kind (hoofdzakelijk korte reistijd) niet verlangen dat de ondernemer afziet van (een deel van) het overeengekomen bedrag aan annuleringskosten. De commissie wijst erop dat dergelijke annuleringskosten eveneens staan vermeld in de Algemene Voorwaarden die met instemming van diverse organisaties (waaronder een belangenorganisatie van ouders) opgesteld zijn.   Conclusie kan niet anders zijn dan dat de consument het overeengekomen bedrag dient te betalen. Bepaald zal dan ook worden dat het door haar in depot gestorte bedrag aan de ondernemer wordt uitgekeerd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot bij de commissie gestorte bedrag ad € 268,38 wordt aan de ondernemer uitgekeerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 20 november 2009.