Ondernemer zegde overeenkomst opvang kind op

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 123411

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer had de opvang van het kind opgezegd. Tijdens de zitting kwamen de ondernemer en ouder tot een schikking. De commissie heeft daarom geen uitspraak gedaan, maar heeft de gemaakte afspraken vastgelegd.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de eenzijdige opzegging met een opzegtermijn van een maand door de ondernemer van de overeenkomst met betrekking tot buitenschoolse opvang van de zoon van de consument.

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Kinderopvang (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. 

Het geschil is behandeld op 29 maart 2019 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt nader toegelicht. 

De consument werd bijgestaan door haar advocaat door haar ouders.

De ondernemer werd vertegenwoordigd door [naam van de directeur], directeur en [naam van de coördinator], coördinator. 

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking. Dit nu partijen ter zitting uitdrukkelijk verzocht hebben om hun vergelijk vast te leggen in een door de commissie te geven bindend advies. 

De weergave van de standpunten van partijen is achterwege gelaten omdat partijen indachtig het door hen getroffen vergelijk daarbij geen belang meer hebben.

Derhalve wordt als volgt beslist. 

Beslissing 
De commissie stelt vast dat partijen ter beslechting van hun geschil alsnog ter zitting het volgende vergelijk hebben getroffen en beslist op verzoek van partijen dienovereenkomstig:

– de ondernemer trekt de opzegging  van de overeenkomst  tot het afnemen van  kinderopvang  ten behoeve van de zoon van de consument, zoals nader is omschreven in de  opzegbrief van 26 februari 2019, in;

– de consument en haar ouders (opa en oma van de zoon van de consument) komen niet meer terug op de klacht inzake het incident op 27 december 2018; zowel niet binnen de organisatie als daarbuiten;

– indien dit na 29 maart 2019 aantoonbaar wel het geval is, dan zal de overeenkomst met de consument ten behoeve van haar zoon met onmiddellijke ingang worden beëindigd;

– partijen dragen ieder hun eigen kosten met betrekking tot deze procedure.

Aldus beslist op 29 maart 2019 door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mr J.M.P. Drijkoningen, voorzitter, mevrouw mr S.A.M.F. Sjoukes en mevrouw mr E.E. Aberson, leden, waarbij mevrouw mr. C.E. Segeren-Weber als secretaris fungeerde.