Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-119033

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang.
De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen. 

De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer.
De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,– billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van de ondernemer op het volgende neer.

Nadat partijen met elkaar een intakegesprek hadden gevoerd, heeft de consument op 15 oktober 2017 een inschrijfformulier ondertekend. Door ondertekening van dat formulier gaat de consument akkoord met de aan opvang af te nemen dagen, de startdatum en het te betalen inschrijfgeld, zoals ook is aangegeven op het inschrijfformulier. De uren/dagen voor afname per startdatum zijn daarmee overeengekomen en worden door de ondernemer gegarandeerd. Het inschrijfgeld dat wordt gefactureerd bij inschrijving, is gelijk aan de geprognotiseerde kosten van de eerste opvangmaand en wordt daarmee verrekend. In feite is het inschrijfgeld een aanbetaling. Na de geboorte van het kind wordt de consument ruim een maand voor aanvang van de opvang uitgenodigd voor een tweede gesprek.                                                                        

Voorafgaand aan dit gesprek heeft de consument van de ondernemer een dienstverleningsovereenkomst ontvangen, die na dit gesprek wordt ondertekend. Als de consument na inschrijving maar vóór ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst geen behoefte meer heeft aan opvang dan wordt alleen in het geval van een medische omstandigheid het inschrijfgeld geretourneerd, zoals ook op de website is vermeld. In alle andere gevallen blijft het inschrijfgeld verschuldigd en dient dit ter compensatie voor het niet meer kunnen verkopen van eenmaal gereserveerde uren. De restitutie van het inschrijfgeld wordt niet in de algemene voorwaarden vermeld, omdat deze pas na opmaak van de dienstverleningsovereenkomst van toepassing zijn. In tegenstelling tot de bewering van de consument staat op de website wel degelijk vermeld dat het inschrijfgeld wordt geretourneerd indien om medische redenen uiteindelijk geen gebruik wordt gemaakt van de opvang. De ondernemer is van mening dat hij het inschrijfgeld niet hoeft te restitueren en dat er voor hem ook geen aanleiding is om met de consument een schikking te treffen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft op grond van de door partijen overgelegde stukken het volgende overwogen.

De consument heeft op 15 oktober 2017 een inschrijfformulier voor dagopvang ondertekend. Dit formulier bevat de volgende passage: “Ondergetekende verklaart hiermee zijn/haar dochter/zoon definitief in te schrijven voor kinderopvang bij Kinderdagverblijf [naam kinderdagverblijf] en gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie website). Bij inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd. Na betaling van dit bedrag, ter hoogte van de opvangkosten van één maand, is de inschrijving definitief (zie website).”

De vraag of de consument tegenover de ondernemer al dan niet aanspraak heeft op terugbetaling van het inschrijfgeld dient niet beantwoord te worden aan de hand van het samenstel van de algemene voorwaarden die de ondernemer gebruikt, omdat deze voorwaarden volgens de ondernemer zelf – dit in tegenstelling tot de vermelding op het door de consument ondertekende inschrijfformulier – niet van toepassing zijn op de inschrijving, maar pas na ondertekening van de                          dienstverleningsovereenkomst. Op zich is dit al een ter zitting gebleken onduidelijkheid in de rechtsverhouding tussen partijen. Overigens bevatten die voorwaarden ook geen regeling over het geschil waarover partijen in de onderhavige procedure nu juist debat voeren. De hiervoor vermelde vraag moet aldus beantwoord worden aan de hand van hetgeen partijen daarover met elkaar zijn overeengekomen bij het aangaan van de inschrijving door middel van het daarvoor bestemde formulier.

Een inschrijving wordt definitief bij ondertekening van het inschrijfformulier, waarop duidelijk vermeld staat dat inschrijfgeld verschuldigd is en tevens verwezen wordt naar de website van de ondernemer. Op deze website is vermeld dat restitutie van het inschrijfgeld alleen plaatsvindt als in verband met medische redenen uiteindelijk geen gebruik wordt gemaakt van de opvang. Met betrekking tot de inschrijving heeft die vermelding op de website te gelden als een algemene voorwaarde. Deze voorwaarde was voor de consument vóór of bij de ondertekening van het inschrijfformulier op de website van de ondernemer gemakkelijk toegankelijk en daardoor in de rechtsverhouding tussen partijen bindend voor de consument.

De annulering van de inschrijving vond niet plaats om medische redenen, zodat de consument in beginsel geen aanspraak heeft op terugbetaling van het inschrijfgeld. In dit geval is de commissie echter van oordeel dat de consument naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid die aanspraak wel heeft. Vast staat dat de consument bij de ondernemer geen opvang heeft afgenomen na deze tijdig – te weten een half jaar voordat de opvang daadwerkelijk zou plaatsvinden – te hebben geannuleerd. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij de als gevolg van de annulering opengevallen opvangplaats niet meer heeft kunnen verkopen. Gezien de grote vraag naar opvangplaatsen en het geringe aanbod daarvan acht de commissie het niet meer kunnen verkopen van een opengevallen opvangplaats ook niet aannemelijk. De klacht van de consument dient gegrond verklaard te worden. De ondernemer dient dan ook het inschrijfgeld aan de consument te restitueren. Op grond van de hiervoor genoemde maatstaven en het feit dat de verschuldigdheid van een vergoeding bij annulering niet ongebruikelijk is in de branche zal de commissie op het terug te betalen bedrag de door de consument aangeboden vergoeding van € 100,– ter zake van annuleringskosten in mindering brengen.

Het reglement van de commissie bepaalt dat indien de klacht van de consument door de commissie geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, in het bindend advies tevens wordt bepaald, dat de ondernemer aan de consument het door deze betaalde klachtengeld geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. Nu in dit geval sprake is van een gegrondbevinding, zal de commissie uitvoering geven aan deze bepaling.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de klacht van de consument gegrond;

– bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 294,90 aan de consument dient terug te betalen;

– bepaalt dat deze terugbetaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de op pagina 1 van dit
   bindend advies vermelde datum van verzending;

– bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 25,– dient te vergoeden aan de consument ter
   zake van het klachtengeld.

Aldus beslist op 18 september 2018 door de Geschillencommissie Kinderopvang.