Ondernemer mocht foto van dochter consument niet delen in ouderportaal

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: (on)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 60439/73794

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Recentelijk zijn er foto’s aan andere ouders via het ouderportaal verspreid waarop de dochter van de consument te zien was, zonder dat hier toestemming voor was. Ook is er twee keer eerder een foto van de dochter van de consument door de ondernemer gelekt. De partijen kunnen niet tot een oplossing komen en daarom heeft de consument de overeenkomst opgezegd. De ondernemer erkent dat het haar fout is geweest dat de foto van de dochter per ongeluk in het ouderportaal heeft gestaan. Na de constatering is de foto direct verwijderd. De ondernemer denkt dat de andere ouders de foto niet gezien hebben, omdat het er maar een korte periode op stond. De commissie stelt dat in een korte periode de mogelijkheid bestaat dat anderen de foto hebben gezien. In dit geval gaat het erom dat er tegen gemaakte afspraken in zonder toestemming van de consument een foto van haar dochter in het ouderportaal is geplaatst. Dit had niet mogen gebeuren. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het verspreiden van foto’s van de dochters van de consument zonder dat de consument daarvoor toestemming heeft verleend.

Standpunt van de consument
In het vragenformulier, waarmee de consument deze procedure heeft ingeleid, klaagt zij over het feit dat de ondernemer foto’s van haar dochters heeft verspreid, tweemaal is vergeten de jongste dochter (hierna te noemen: de dochter) de fles te geven en dat kinderen zich naakt hebben verkleed in de voortuin van het kinderopvangverblijf. Op het verweer van de ondernemer heeft de consument schriftelijk gereageerd. In die reactie stelt de consument dat de ondernemer in haar verweer niet relevante aangelegenheden noemt in plaats van het probleem waar dit geschil werkelijk over gaat, namelijk het lekken van foto’s, terwijl daarover duidelijk afspraken waren gemaakt. Hiermee heeft de consument de omvang van het geschil beperkt tot de klacht over het verspreiden van de foto’s. De commissie zal hierna alleen van deze klacht uitgaan. Voor het standpunt van de consument over deze klacht verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De dochter van de consument maakte gebruik van de kinderopvanggelegenheid van de ondernemer. De consument heeft aan de ondernemer kenbaar gemaakt dat de dochter in verband met haar privacy niet op de foto mocht. Recent zijn er aan andere ouders via het ouderportaal [naam ouderportaal] foto’s verspreid waarop de dochter te zien was. Dit was niet het eerste incident met de ondernemer. Twee keer eerder zijn er door de ondernemer foto’s gelekt van de oudste dochter van de consument, een keer via Whatsapp en een keer op Facebook. De consument heeft eerder hierover met de ondernemer en de oudercommissie gesproken om tot een oplossing te komen. Er is toen besloten het beleid aan te passen, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Het waarborgen van de privacy gebeurt niet. Praten, het beleid aanpassen en afspraken maken heeft helaas geen nut gehad bij de ondernemer.

De consument heeft de ondernemer verzocht de plaatsingsovereenkomst met betrekking tot de dochter te beëindigen. De consument begrijpt dat op grond van de algemene voorwaarden die van de overeenkomst deel uitmaken, een opzegtermijn van één maand van toepassing is, maar door deze zaak heeft zij gevraagd om beëindiging van de overeenkomst per 1 maart 2021, omdat haar dit voor beide partijen het beste lijkt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer met betrekking tot het verspreiden van foto’s verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft gesteld het heel vervelend te vinden dat er een foto van de dochter een korte periode in een afgeschermde omgeving online heeft gestaan. Die foto had niet in het ouderportaal [naam ouderportaal] mogen staan. Dat dit toch het geval is geweest, is aan de ondernemer te wijten. Toen de ondernemer hier zelf achter kwam, heeft zij de foto verwijderd. De pedagogisch medewerkster die de foto in [naam ouderportaal] had geplaatst, heeft de consument hierover ingelicht. Het is echter de vraag of andere ouders deze foto hebben gezien voordat deze verwijderd werd. Alle ouders hebben getekend voor het gebruik van [naam ouderportaal] en dat zij foto’s niet zullen verspreiden via sociale media.

De ondernemer heeft haar algemene voorwaarden op dit punt aangepast. Nieuwe klanten gaan akkoord met het gebruik van [naam ouderportaal] en foto’s daarin. De dochter is het enige kindje op de kinderopvang voor wie geen toestemming is verleend om een foto van haar in [naam ouderportaal] te plaatsen. Waar andere kinderen een foto van zichzelf in [naam ouderportaal] hebben op de planning heeft de dochter een pictogram, zodat iedereen kan zien dat er geen foto’s van haar gemaakt mogen worden.

De ondernemer heeft het gevoel dat de consument een persoonlijke hetze tegen haar voert terwijl zij niet weet wat zij gedaan heeft om dat te verdienen. De consument is lid van de oudercommissie en daarom wil de ondernemer dat de commissie ook uitspraak doet over de toekomst van de consument in de oudercommissie. De ondernemer moet namelijk in de toekomst met de consument vergaderen over de prijs of het beleid en zij vraagt zich af of dat nog wel constructief kan of dat de consument om andere redenen in de oudercommissie zit.

De consument heeft op 19 februari 2021 aan de ondernemer aangegeven dat zij de plaatsingsovereenkomst per direct opzegt en dat de dochter niet meer naar het kinderopvangverblijf zal komen. Op 22 februari 2021 heeft de consument de ondernemer meegedeeld dat zij zich niet aan de opzegtermijn uit de algemene voorwaarden wil houden. De ondernemer verzoekt te commissie daarom ook uitspraak te doen over het betalen van de factuur van maart 2021, die de consument halverwege die maand heeft ontvangen. De ondernemer is van mening dat deze factuur conform de algemene voorwaarden gewoon betaald moet worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft op grond van de door partijen overgelegde stukken het volgende overwogen.

De foto van de dochter
De ondernemer heeft erkend dat het aan haar te wijten is dat er een foto van de dochter is verspreid zonder dat de consument daarvoor haar toestemming had gegeven. De vraag die de ondernemer heeft opgeworpen of andere ouders de foto – gelet op de korte periode dat deze in het ouderportaal heeft gestaan – hebben gezien voordat deze werd verwijderd, acht de commissie niet van belang. Ook in een korte periode is namelijk de mogelijkheid aanwezig dat anderen de foto hebben gezien. Waar het om gaat is dat er tegen gemaakte afspraken in zonder toestemming van de consument een foto van de dochter in het ouderportaal is geplaatst.

In het voordeel van de ondernemer pleit, dat zij zelf het initiatief heeft genomen om de foto uit het ouderportaal te verwijderen nadat zij erachter was gekomen dat die foto daarin ten onrechte aanwezig was en dat zij de consument over het een en ander heeft laten inlichten door de pedagogisch medewerkster die de foto in het ouderportaal had geplaatst. Aldus heeft de ondernemer adequaat gereageerd op dit voorval. Maar dit neemt echter niet weg dat dit onderdeel van de klacht gegrond is.

De foto’s van de oudste dochter
De ondernemer heeft in haar verweerschrift nagelaten verweer te voeren tegen de klacht van de consument dat de ondernemer twee keer eerder foto’s van haar oudste dochter heeft verspreid. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat deze klacht juist is en dit betekent dat ook dit klachtonderdeel gegrond is.

De verzoeken van de ondernemer aan de commissie om ook uitspraak te doen over de toekomst van de consument in de oudercommissie en over het betalen van de factuur van maart 2021
Kennelijk heeft de ondernemer een conflict met de consument over deze aangelegenheden. De commissie kan deze verzoeken in deze procedure echter niet behandelen. Artikel 11 van het reglement van de commissie bepaalt namelijk dat een geschil dat door de ondernemer aan de commissie wordt voorgelegd, slechts in behandeling wordt genomen indien de consument daarmee instemt en indien de ondernemer het geschil door middel van een door de commissie te verstrekken en door de ondernemer in te vullen vragenformulier aan de commissie voorlegt. Aan beide voorwaarden is niet voldaan.

Het klachtengeld
Nu de klacht van de consument gegrond wordt verklaard, dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie het door de consument betaalde klachtengeld aan haar te vergoeden.

Beslissing
De commissie:

– verklaart de klacht van de consument gegrond;

– bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na verzending van deze uitspraak aan de consument een bedrag van € 25,00 ter zake van het door haar betaalde klachtengeld dient te vergoeden.

Aldus beslist op 11 juni 2021 door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit de heer mr. J.M.P. Drijkoningen, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van de heer mr. L.G.H. Cox, secretaris.