Ondernemer mag kosten voor halve maand kinderopvang aan annuleringskosten in rekening brengen

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 26708/28603

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument wil het contract, minder dan één maand voordat de opvang van start gaat, kosteloos opzeggen. De consument vindt namelijk dat de ondernemer de gehele procedure, met name tijdens het intakegesprek, onzorgvuldig heeft gehandeld. Hierdoor is er geen vertrouwen meer in de ondernemer. De ondernemer heeft, behalve het geschetste beeld van de kennismaking, geen feiten geconstateerd die mis zijn gegaan. De ondernemer heeft uit coulance het voorstel gedaan om 50% van de kosten van één maand kinderopvang in rekening te brengen in plaats van de gehele maand. De commissie vindt de handelswijze van de ondernemer tijdens het intakegesprek en tijdens het proces geen aanleiding voor een vertrouwensbreuk om het contract kosteloos te annuleren. Gezien de omstandigheden vindt de commissie het redelijk dat de ondernemer een halve maand aan annuleringskosten in rekening brengt.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de hoogte van de annuleringskosten van de kinderopvang minder dan één maand voor aanvangsdatum. De consument wenst kosteloos op te zeggen. De ondernemer heeft een voorstel gedaan van 50% van de kosten van één maand kinderopvang.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is van mening dat het gehele proces van eerste contact tot opzegging onzorgvuldig was en dit gaf een dusdanig slecht gevoel dat de consument geen vertrouwen kon behouden in de ondernemer.

Beloftes zijn niet nagekomen, wanordelijke intake zat vol spanning en daarna wederom geen nagekomen beloftes na eerste feedback van de kant van de consument. De ondernemer kwam zijn verplichtingen niet na om de consument het vertrouwen te geven dat de ondernemer goede opvang kon verlenen en daardoor wil de consument kosteloos het contract ontbinden. Het voorstel van de ondernemer om 50% te betalen is niet geaccepteerd door de consument omdat er werkelijk niks goed is gegaan in het hele proces en de consument totaal geen vertrouwen had in een veilige omgeving voor zijn dochter. Het voorstel van de consument is dat beide partijen dit dossier sluiten zonder verdere kosten aan beide kanten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is van oordeel dat de klacht ongegrond is. De consument heeft het herhaaldelijk over zaken die zijn misgegaan maar behalve zijn geschetste beeld van de kennismaking heeft de ondernemer geen feiten kunnen constateren die zijn misgegaan. De consument beroept zich erop dat de ondernemer niet drie weken van te voren contact heeft opgenomen voor een kennismakingsgesprek. In de brief bij de bevestiging van het contract wordt echter vermeld dat ongeveer drie weken van te voren contact op zal worden genomen. Dit kan dus ook op een later tijdstip zijn. Ondanks dat de ondernemer de klacht ongegrond vindt, is uit coulance aan de consument een tegemoetkomingsvoorstel gedaan van 50% van de kosten. De ondernemer heeft immers veel moeite voor de consument gedaan door een ander kind door te laten stromen naar een andere groep zodat de dochter van de consument bij een vriendinnetje geplaatst kon worden. Om dan vervolgens zonder gegronde reden anders dan ‘geen fijn gevoel’ de plaatsing zonder kosten op te willen zeggen en mede in acht genomen het tijdstip waarop dit gebeurt, acht de ondernemer niet redelijk. De ondernemer betreurt het dat het coulancevoorstel voor de consument niet voldoende is. Doordat het contract direct na het kennismakingsgesprek door de consument is beëindigd is de ondernemer niet meer in de gelegenheid geweest om te laten zien dat het ontstane beeld tijdens de kennismaking incorrect is. De ondernemer vindt dan ook dat dat meer dan voldoende is gedaan om de consument tegemoet te komen. De ondernemer stelt dat het in rekening brengen van de gehele opzegtermijn correct zou zijn en vraagt de commissie dit in de overwegingen mee te nemen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In artikel 3 lid 2 van de aanvullende voorwaarden van de ondernemer is bepaald dat de hoogte van de annuleringskosten afhangt van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden tussen de annulering en de aanvangsdatum van het contract. Bij annulering minder dan 1 maand voor de aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten het bedrag van de contractueel overeengekomen kosten van één maand kinderopvang. Uit het contract dat tussen partijen is gesloten, blijkt dat de opvang zou aanvangen op 7 februari 2020. Wanneer exact (mondeling) is geannuleerd door de consument, blijkt niet uit de stukken, maar de commissie gaat er op basis van de in het dossier aanwezige correspondentie tussen partijen vanuit dat dit kort na het intakegesprek op 27 januari jl. is geweest.

De vraag die aan de commissie voorligt is of er aanleiding is om af te wijken van de overeengekomen annuleringsregeling c.q. of de annuleringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht redelijk zijn.

De consument stelt geen vertrouwen meer te hebben in de opvang van de ondernemer. Dit vertrouwen is hij verloren tijdens het intakegesprek, welk gesprek naar de mening van de consument te laat en na aandringen van de consument heeft plaatsgevonden. Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op 27 januari 2020, ongeveer twee weken voor aanvang van het contract op 7 februari 2020. De consument stelt dat het intakegesprek drie weken voor aanvang had moeten plaatsvinden.
De commissie is van oordeel dat dit niet van belang is voor de beoordeling van de hier boven gestelde vraag, omdat ook indien de intake drie weken voor aanvang had plaatsgevonden, de annulering ook dan binnen de termijn van 1 maand voor aanvang contract was gevallen en derhalve dezelfde vraag had voorgelegen.

De voorvallen die tijdens het intakegesprek hebben plaatsgevonden en de manier waarop daar door de ondernemer op is gereageerd, zijn naar het oordeel van de commissie niet zodanig dat deze aanleiding geven het contract kosteloos te annuleren. De ondernemer erkent wel dat de consument wegens wisseling van vestigingsmanager op de locatie niet is gebeld voor een intakegesprek en het gesprek daardoor wellicht later dan gebruikelijk heeft plaatsgevonden. Het strekt – naar het oordeel van de commissie – te ver om te concluderen dat dit aanleiding mocht geven tot een zodanige vertrouwensbreuk dat moet worden afgezien van de overeengekomen annuleringsregeling, zoals door de consument wordt gesteld. Deze omissie van de ondernemer is naar het oordeel van de commissie in alle redelijkheid gecompenseerd door het aanbieden van het voorstel van 50% van de kosten van een maand opvang. Onder de door partijen geschetste omstandigheden acht de commissie het niet meer dan redelijk dat de ondernemer een halve maand (50% van de kosten) in rekening brengt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

– verklaart de klacht van de consument ongegrond;
– bepaalt dat de consument terzake de annulering een bedrag van 50% van de contractueel overeengekomen kosten van één maand kinderopvang betaalt, overeenkomstig het door de ondernemer gedane coulancevoorstel.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. drs. E.I.P.M. Weijnen, voorzitter, mevrouw mr. S.A.M.F. Sjoukes, de heer drs. H. Grachten, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 23 juni 2020.