Ondernemer mag aantal uur opvang in overeenkomst niet wijzigen

  • Home >>
  • BSO >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: BSO    Categorie: Openingstijden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-66487

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument heeft geen toestemming gegeven tegen de uitbreiding van het aantal opvanguren en maakt bezwaar. In de overeenkomst staat niets over aanpassing van het aantal opvanguren. De ondernemer mag het aantal af te nemen uren opvang niet wijzigen zonder toestemming consument.

In geschil is de eenzijdige aanpassing – verhoging – door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt voor drie kinderen gebruik van BSO in een kindercentrum van de ondernemer (tot 1 april 2012 één kind dagopvang en twee kinderen BSO).   De consument maakt bezwaar tegen het wijzigen van het aantal contracturen per 1 januari 2012. De consument heeft geen toestemming gegeven voor het in rekening brengen van extra uren en maakt daarvan ook geen gebruik.   De consument verlangt dat de ondernemer het verschil in uren dat per 1 januari 2012 ten opzichte van 2011 in rekening is gebracht terugbetaald en ook in de toekomst niet in rekening zal brengen. Ook verlangt de consument dat de ondernemer zich voor de nieuwe overeenkomst van haar jongste kind, zoals deze werd afgesloten op 5 september 2011 en is ingegaan per 1 april 2012, zal houden aan de afgesloten overeenkomst en niet meer uren in rekening zal brengen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De aanpassing van het openstellingbeleid is op 23 juni 2011 met de Centrale Ouderraad besproken. In het schrijven van 28 oktober 2011 aan ouders waarmee een plaatsingsovereenkomst was gesloten, is vermeld dat de kindercentra in 2012 52 weken geopend zullen zijn. Ook is in deze brief aangegeven dat de tarieven voor 2012 hierop gebaseerd zijn, en zijn ouders erop gewezen dat zij deze wijzigingen aan de belastingdienst moeten doorgeven. De ondernemer is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteert de door de branche opgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AV). Deze AV staan op de website van de ondernemer en worden bij het aangaan van de overeenkomst aan de ouders toegezonden, evenals de Algemene Bedrijfsinformatie (AB). Geheel volgens deze AV en de AB zijn de ouders reeds in oktober 2011 over de aankomende wijziging in het openingsbeleid geïnformeerd. Wanneer men het oneens is met deze wijziging, is men in de gelegenheid gesteld binnen de contractueel overeengekomen opzegtermijn het contract op te zeggen of te wijzigen. In de AB is op pagina 1 aangegeven dat de totale openingsduur van de locatie wordt berekend. Op pagina 5, onder Betaling en betalingsvoorwaarden punt 1 staat: “Indien de overeengekomen kindplaats niet daadwerkelijk benut wordt, is desondanks de volledig overeengekomen geldelijke vergoeding verschuldigd”. Het argument van de consument dat zij geen gebruik zal maken van de opvang in week 52, is daarmee in deze geen geldig argument. Op pagina 6 is de mogelijkheid tot aanpassing van de vergoeding aangegeven. De ondernemer gaat niet accoord met het verzoek van de consument tot terugbetaling of vermindering van het maandtarief.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen hebben overeenkomsten gesloten voor de opvang van drie kinderen van de consument. De overeenkomsten vermelden niet expliciet het gemiddeld aantal uren per maand, maar wel de kosten per maand en het uurtarief. Hieruit blijken evenwel de overeengekomen aantallen uren, die weer overeenkomen met de aantallen uren zoals weergegeven op de facturen van voor 1 januari 2012.   Uit de overeenkomsten blijkt dat de volgende aantallen uren zijn overeengekomen. voor M geboren in 2001, volgens contract 2-9-2011, 69.50 uur BSO per maand voor Y geboren in 2004, volgens contract 14-11-2007 en 30-10-2009, 46.33 uur BSO per maand voor X geboren in 2008, volgens contract 6-12-2007, 127.50 uur KDV per maand (tot 1-4-2012) en daarna met ingang van 1-4-2012, volgens contract 5-9-2011, 69.50 uur BSO per maand.   Uit de facturen over 2012 blijkt vervolgens dat de uurprijs 2012 ten opzichte van de uurprijs 2011 met € 0,25 is gestegen naar € 6,78 en daarnaast dat ten opzichte van 2011 meer uren in rekening worden gebracht. Voor de drie kinderen van de consument betreft dat in 2012 totaal 6.67 uur per maand meer dan in 2011. Per brief van 28 oktober 2011 is de verhoging van het uurtarief aan de consument medegedeeld en tevens, meer in abstracto, de verruiming van de openstelling en het feit dat dit consequenties heeft voor de tarieven.   De commissie is van oordeel dat het de ondernemer in beginsel vrij staat om, binnen de wettelijke kaders, de door hem aangeboden dienstverlening aan te passen aan veranderde inzichten en eisen. Dit behoort tot de beleidsvrijheid van de ondernemer. De commissie is evenwel tevens van oordeel dat de ondernemer een verruiming van zijn dienstverlening inclusief een daaraan gerelateerde prijsverhoging, zoals hier in geding, slechts aan de individuele consument kan opleggen indien en voor zover de tussen partijen geldende overeenkomst hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt, dan wel de individuele consument daarmee instemt.   Op grond van artikel 9 van de op de overeenkomsten toepasselijke AV en de eerder genoemde passage op pagina 6 van de AB, kan de ondernemer prijswijzigingen voor de geboden opvang doorvoeren. Een dergelijke bepaling ontbreekt evenwel waar het de aanpassing van het aantal uren opvang betreft. De ondernemer kan het overeengekomen aantal af te nemen uren opvang dan ook niet eenzijdig wijzigen.   Nu de overeenkomsten de ondernemer geen ruimte bieden om het overeengekomen aantal opvanguren gedurende de looptijd van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, en de consument niet instemt met de door de ondernemer voorgestane wijziging van het aantal uren, dient de ondernemer waar het betreft het aantal uren opvang, de overeenkomsten onverkort na te komen. Wel mag de ondernemer de uurprijs verhogen naar € 6,78 omdat dit een herziening betreft op grond van artikel 9 AV en de passage op pagina 6 van de AB.   Het hiervoor gestelde geldt voor alle genoemde, tussen partijen geldende, overeenkomsten, derhalve ook voor de overeenkomst betreffende BSO voor X, nu in deze overeenkomst nog wordt uitgegaan van 69.50 uur opvang per maand.   De commissie acht derhalve de klacht van de consument gericht tegen de eenzijdig door de ondernemer doorgevoerde wijziging in de lopende overeenkomsten gegrond. Gedurende de looptijd van de tussen de consument en ondernemer geldende overeenkomsten mag de ondernemer de consument niet eenzijdig meer uren in rekening brengen dan overeengekomen. De ondernemer dient de onverschuldigd betaalde bedragen aan de consument terug te betalen.   Ter zitting werd door de consument de vraag aan de commissie voorgelegd of zij, binnen het regime van de nu geldende overeenkomsten in de toekomst nog de mogelijkheid heeft om de hoeveelheid af te nemen dagdelen te wijzigen (meer of minder) zonder dat dit consequenties heeft voor het doorberekenen van de urenuitbreiding zoals die per 1 januari 2012 door de ondernemer is doorgevoerd. De ondernemer heeft ermee ingestemd dat de commissie zich, in dit bindend advies, ook over deze vraag uitspreekt. De commissie oordeelt als volgt, en dit geldt alleen indien en voor zover de overeenkomsten en toepasselijke voorwaarden en bepalingen niet (met instemming van de consument) wijzigen. Artikel 7.4 AV staat beide partijen het opzeggen van de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur toe, met een opzegtermijn van twee maanden. Een vermindering van het aantal dagdelen is dus mogelijk binnen het regime van de geldende overeenkomsten. Over een uitbreiding van het aantal dagdelen is in de overeenkomsten en toepasselijke voorwaarden en bepalingen niets opgenomen. Een uitbreiding behoeft derhalve in alle gevallen de instemming van beide partijen. De consument zal dus slechts de opvang binnen het regime van de geldende overeenkomsten kunnen uitbreiden, indien de ondernemer daarmee instemt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht is gegrond.   De ondernemer moet de onverschuldigd betaalde kosten die verband houden met de per 1 januari 2012 verruimde openingstijden aan de consument terugbetalen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer, ingevolge het reglement van de commissie, een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang