Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2012-65932

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen.

Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand.

De consument heeft op 8 december 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Bij brief van 14 mei 2012 heeft de consument laten weten dat hij ook een beslissing verlangt van de commissie omtrent de rechtmatigheid van de inmiddels door de ondernemer aan hem kenbaar gemaakte opzegging met ingang van 16 juli 2012 van de overeenkomst ten aanzien van één van zijn kinderen.

De consument heeft een bedrag van € 105,44 onbetaald gelaten en dit bedrag bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Hij heeft voor zijn twee kinderen opvangovereenkomsten met ondernemer voor -elk- 85 uur per maand. In een brief eind 2011 en de prijsopgaaf voor het jaar 2012 bleek de ondernemer het aantal uren per kind te hebben aangepast naar 89,26 uur per maand. Om die extra uren heeft de consument niet gevraagd en hij heeft ze ook niet nodig. Hij verzet zich tegen de eenzijdig doorgevoerde wijziging en wil dat de ondernemer zich aan de oorspronkelijke overeenkomsten houdt.

Na de indiening van de onderhavige klacht heeft de consument van de ondernemer te horen gekregen dat hij ofwel alsnog akkoord diende te gaan met de nieuwe voorwaarden, ofwel de consument kon de overeenkomst zelf opzeggen. Daarna liet de ondernemer weten dat hij zelf één van de overeenkomsten opzegt  per 16 juli 2012 tenzij de consument de voorwaarden alsnog zou accepteren. De consument beschouwt dit als chantage en in strijd met de redelijkheid en de billijkheid.

Ter zitting is namens de consument in aanvulling hierop – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De ondernemer is inderdaad tot opzegging overgegaan met de intentie een nieuwe overeenkomst aan te bieden onder de nieuwe voorwaarden. Inmiddels is er echter voor de kinderen andere opvang geregeld. De consument berust derhalve alsnog in de opzegging. Hij wil wel nog een uitspraak over de toelaatbaarheid van de eenzijdig door de ondernemer doorgevoerde wijziging.

Desgevraagd is verklaard dat de consument geen gebruik heeft gemaakt van de verruiming van de openingstijden. Consument geeft ook aan dat het belastingvoordeel dat de ondernemer op enig moment heeft aangehaald niet op zijn situatie slaat. Door de uitbreiding van uren is de consument naar eigen zeggen duurder uit dan bij een prijsstijging volgens de prijsindex.

De consument verlangt dat de door de ondernemer met ingang van 1 januari 2012 doorgevoerde wijziging ongedaan wordt gemaakt en dat de consument ook na die datum slechts hoeft te betalen voor het aantal opvanguren zoals vastgelegd in de oorspronkelijke, door beide partijen ondertekende, contracten. Tot op heden blijft hij aanmaningen ontvangen voor het door hem niet betaalde, op de extra opvanguren ziende, gedeelte van de facturen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De uitbreiding van het aantal uren is bedoeld als service voor de ouders. Er wordt hen meer uren opvang aangeboden, waardoor zij niet meer zo hoeven te haasten respectievelijk geen verlengd contract behoeven aan te gaan. De ondernemer heeft voor deze oplossing  gekozen in plaats van voor een verhoging van de uurprijs. Het is niet mogelijk voor de consument om de extra uren niet af te nemen. Voor alle ouders gelden dezelfde openingstijden. Als anders zou worden gehandeld zou aan één van de beoogde doelen, het voorkomen van een prijsverhoging, voorbij worden geschoten.
De overeenkomst ten aanzien van het oudste kind loopt per 16 juli 2012 van rechtswege af. Ten aanzien van het andere kind is de overeenkomst per dezelfde datum opgezegd.

Ter zitting heeft de ondernemer laten weten dat hij nog steeds bereid is aansluitend op 16 juli 2012 een nieuwe opvangovereenkomst met de consument aan te gaan, zij het slechts, ook nog steeds, onder de door hem gestelde nieuwe voorwaarden. De ondernemer heeft desgevraagd beaamd dat de door hem doorgevoerde eenzijdige wijziging met ingang van 1 januari 2012 volgens de overeenkomst niet mogelijk was.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben een contract gesloten voor de opvang van twee kinderen van de consument, voor elk van hen voor 85 uren per maand. Op grond van artikel 9 van de op de overeenkomsten toepasselijke Algemene Voorwaarden kan de ondernemer prijswijzigingen voor de geboden opvang doorvoeren. Een dergelijke bepaling ontbreekt evenwel waar het de aanpassing van het aantal uren opvang betreft. De ondernemer kan dit aantal uren dan ook niet eenzijdig wijzigen.

De klacht is derhalve gegrond. De ondernemer heeft ter zitting beaamd fout te hebben gezeten. Hij heeft niet kunnen uitleggen waarom desondanks nog steeds aanmaningen aan de consument worden gestuurd. De commissie acht deze aanmaningen ‘tegen beter weten in’ zeer onzorgvuldig jegens de consument. Zij zal bepalen dat de ondernemer voor het dientengevolge door deze ondervonden ongemak een vergoeding dient te betalen van € 100,–. Voorts zal zij bepalen dat de consument terzake de genoten opvang niet meer aan de ondernemer verschuldigd is dan zoals voortvloeit uit de oorspronkelijke contracten en zoals dit, onweersproken door de ondernemer, door de consument ook reeds is voldaan. Het in depot gestorte bedrag kan dan ook terug naar de consument.

Nu de consument inmiddels heeft berust in de opzegging kan een oordeel over de rechtmatigheid hiervan achterwege blijven.

Al met al wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht zoals die is gericht tegen de eenzijdig door de ondernemer doorgevoerde wijziging van het aantal opvanguren gegrond.

De consument is jegens de ondernemer niet gehouden tot betaling van meer dan op grond van de oorspronkelijke opvangcontracten kon worden gefactureerd.

Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 105,44 zal aan de consument worden teruggestort.

De ondernemer zal aan de consument voor het door deze ondervonden ongemak een vergoeding dienen te betalen van € 100,–.
De ondernemer dient voorts aan de consument € 50,– uit hoofde van klachtengeld te vergoeden.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de ondernemer tevens de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten een bedrag verschuldigd van € 50,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 15 juni 2012.