Ondernemer heeft geen betaling meer van consument tegoed

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: betaling    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 123828

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt erover dat de ondernemer stelt een bedrag tegoed te hebben voor kinderopvang over het jaar 2011. De commissie beslist dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben en er niet is vast komen te staan dat er nog openstaande facturen uit 2011 zijn.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Consument], wonende te [woonplaats] en 4Kids B.V., gevestigd te Heino (verder te noemen: de ondernemer)

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Kinderopvang (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 5 juli 2019 te Amsterdam.

De consument is ter zitting verschenen en heeft haar standpunt nader toegelicht.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt in het geschil ter zitting nader toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op een openstaand bedrag voor kinderopvang in 2011. De ondernemer stelt een bedrag tegoed te hebben van de consument over het jaar 2011. De consument ontkent dat sprake is van openstaande facturen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, in het bijzonder naar het klacht met bijlagen die op 26 maart 2019 is ontvangen. In de kern komt dit standpunt op het volgende neer.

In 2017 heeft de commissie in een eerder geschil tussen de consument en de ondernemer bepaald dat de ondernemer aan de consument een bedrag aan teveel ontvangen kinderopvangtoeslag aan de consument diende terug te betalen. Dit bedrag heeft de ondernemer uiteindelijk een jaar na de uitspraak betaald aan de consument.

Echter, de ondernemer stelt nu eenzelfde bedrag als aan de consument is betaald tegoed te hebben van de consument wegens te weinig betaalde kinderopvang in 2011. De consument ontkent dat sprake is van openstaande facturen over 2011.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen schriftelijk verweer gevoerd en was evenmin ter zitting aanwezig voor een mondelinge toelichting. Uit een e-mail d.d. 6 maart 2018 van de ondernemer aan de consument, die in het dossier aanwezig is, leidt de commissie af dat de ondernemer van mening is dat de consument met betrekking tot de opvangperiode augustus-december 2011 € 835,02 verschuldigd is aan de ondernemer. De ondernemer stelt in deze e-mail tevens dat de consument voor de facturen reeds eerder een herinnering, een aanmaning en een ingebrekestelling heeft ontvangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt dat in 2017 een bindend advies is uitgebracht terzake de besteding en verrekening van de kinderopvangtoeslag in 2012. Dat geschil zag op de periode januari tot en met augustus 2012. Over deze periode heeft de ondernemer de kinderopvangtoeslag van de consument rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen. Deze ontvangen bedragen dienden te worden aangewend om de in deze periode genoten kinderopvang te betalen. De commissie heeft destijds bepaald dat deze bedragen niet ook aangewend mogen worden voor verrekening van openstaande facturen uit 2011 en de ondernemer heeft een bedrag van € 835,02 aan de consument dienen terug te betalen aan teveel ingehouden kinderopvangtoeslag. Van een openstaande factuur uit 2011 is destijds niet duidelijk gebleken.

De commissie overweegt dat ook in onderhavige kwestie niet is komen vast te staan dat sprake is van nog openstaande facturen uit 2011. Enige onderbouwing hiervan en met name van het gestelde bedrag van € 835,02 ontbreekt. Evenmin heeft de commissie in het dossier een herinnering, aanmaning of ingebrekestelling aangetroffen die duiden op het bestaan van een vordering van de ondernemer op de consument.

Dit brengt mee dat als volgt wordt besloten.

Beslissing
De commissie:

  • verklaart de klacht van de consument gegrond;
  • bepaalt dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben over genoten kinderopvang in 2011 of over welke periode dan ook;
  • draagt de ondernemer op alle communicatie richting de consument te staken;
  • bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 25,– dient te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld;
  • bepaalt dat betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Aldus beslist op 5 juli 2019 door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. drs. E.I.P.M. Weijnen, voorzitter, mevrouw mr. S.A.M.F. Sjoukes en mevrouw E.C.  Rosemünd, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris.