Ondernemer hanteerde ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden. In vervolg bindend advies is concreet bedrag vastgesteld dat door ondernemer aan consument moet worden terugbetaald.

  • Home >>
  • kinderopvang >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: vervolg bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 143302/146539

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie.
De commissie heeft bij bindend advies de klacht van de consument met betrekking tot de door de ondernemer gehanteerde opzegtermijn van twee maanden gegrond verklaard en heeft bepaald dat de opvangovereenkomsten tussen de consument en de ondernemer rechtsgeldig zijn beëindigd. De commissie heeft bepaald dat eventueel door de ondernemer in rekening gebrachte kosten voor opvang na deze datum van beëindiging door de ondernemer aan de consument dienen te worden terugbetaald. De consument heeft een berekening gemaakt van de door haar gemaakte kosten na beëindiging van de opvangovereenkomsten. Uit de berekening blijkt dat de consument na de datum van beëindiging onverschuldigd een bedrag van € 2.355,84 aan de ondernemer voor de opvang van haar twee kinderen heeft betaald. Daarnaast komt haar het betaalde klachtengeld voor deze procedure toe. Aan de consument komt een totaalbedrag toe van € 2.380,84. De ondernemer heeft niet gereageerd op de berekening van consument, zodat de commissie uitgaat van de juistheid van de berekening. Nu er door de commissie een concreet bedrag is vastgesteld, wordt de ondernemer nog eenmalig in de gelegenheid gesteld om het bedrag aan de consument te vergoeden binnen veertien dagen na datum van verzending van het vervolg bindend advies.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen om dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Na behandeling ter zitting heeft de commissie een op 14 april 2022 gedateerd bindend advies uitgebracht, waarvan de inhoud als hier ingevoegd moet worden beschouwd. Daarbij heeft de commissie kort beslist dat de opvangovereenkomsten tussen de consument en de ondernemer rechtsgeldig zijn beëindigd per 6 december 2021 en dat de ondernemer de eventueel in rekening gebrachte kosten na deze datum door de ondernemer aan de consument dienen te worden terugbetaald binnen een maand na verzending van het bindend advies, alsmede het klachtengeld dient te vergoeden aan consument.

Na meerdere verzoeken van de consument is gebleken dat de ondernemer niet over is gegaan tot betaling aan de consument. Op verzoek van de commissie heeft de consument een berekening van de door haar gemaakte kosten na beëindiging van de opvangovereenkomsten per 6 december 2021 overgelegd. Deze berekening is ter reactie voorgelegd aan de ondernemer. Echter, de ondernemer heeft hierop niet gereageerd.

De commissie heeft het vervolg bindend advies opgesteld op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling. In tegenstelling met hetgeen aan partijen is gecommuniceerd zal de commissie een bindende uitspraak doen in de vorm van een vervolg bindend advies vanwege het feit dat de ondernemer ten tijde van het bindend advies nog was aangesloten bij De Geschillencommissie en het gaat om een vervolg op het bindend advies. Dit betekent dat de partijen wettelijk gebonden zijn aan deze uitspraak.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie van 22 maart 2022.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft bij bindend advies van 22 maart 2022 de klacht van de consument met betrekking tot de door de ondernemer gehanteerde opzegtermijn van twee maanden gegrond verklaard en bepaald dat de opvangovereenkomsten tussen de consument en de ondernemer rechtsgeldig zijn beëindigd per 6 december 2021. De commissie heeft bepaald dat eventueel door de ondernemer in rekening gebrachte kosten voor opvang na deze datum door de ondernemer aan de consument dienen te worden terugbetaald. Tevens dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument het klachtengeld ten bedrage van € 25,– te vergoeden. De commissie heeft in voornoemd bindend advies bepaald dat betaling van deze bedragen dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dat advies.

Gebleken is dat de ondernemer ondanks meerdere verzoeken daartoe van de consument niet tot betaling is overgegaan.

De consument heeft bij mailbericht van 14 juli 2022 met een beroep op de nakomingsgarantie de commissie verzocht tot betaling over te gaan, nu de ondernemer daartoe in gebreke blijft.

Op 1 november 2022 heeft de consument desgevraagd een berekening overgelegd van de door haar gemaakte kosten na beëindiging van de opvangovereenkomsten per 6 december 2021. Uit deze berekening blijkt dat de consument over de maand december na datum beëindiging onverschuldigd een bedrag van € 2.355,84 aan de ondernemer terzake de opvang van haar twee kinderen heeft voldaan.
Daarnaast heeft de consument recht op terugbetaling van het door haar betaalde klachtgeld van € 25,–, zodat aan de consument toekomt een totaalbedrag van € 2.380,84. De door de consument overgelegde berekening is voor een reactie voorgelegd aan de ondernemer. De ondernemer heeft niet gereageerd, zodat de commissie uitgaat van de juistheid van de berekening van de consument. Nu er door de commissie een concreet bedrag is vastgesteld, wordt de ondernemer nog eenmalig in de gelegenheid gesteld om het bedrag aan de consument te vergoeden binnen veertien dagen na datum van verzending van het vervolg bindend advies.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

– stelt vast dat de ondernemer haar verplichtingen op grond van het bindend advies d.d. 22 maart 2022 jegens de consument niet is nagekomen;
– stelt de hoogte van het aan de consument toekomende bedrag vast op € 2.380,84;
– stelt vast dat de ondernemer binnen veertien dagen na datum van verzending van dit vervolg bindend advies het bedrag van € 2.380,84 dient te betalen aan de consument;
– stelt vast dat de consument met verwijzing naar de nakomingsgarantie recht heeft op betaling door De Geschillencommissie indien de ondernemer niet binnen veertien dagen na verzending van het vervolg bindend advies het bedrag voldoet aan de consument;
– stelt vast dat indien de ondernemer niet binnen veertien dagen na datum van verzending van dit vervolg bindend advies nakomt, de consument de vordering over dient te dragen aan De Geschillencommissie zodat De Geschillencommissie de vordering kan verhalen op de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer drs. T. Blom, mevrouw mr. E.E. Aberson, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 23 december 2022.