Klacht over het zonder toestemming gebruiken van foto kind voor digitale nieuwsbrief terecht

  • Home >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie:    Categorie: BSO    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017 - 111443

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De tussenschoolse opvang (TSO) plaatste een foto van het kind in een nieuwsbrief zonder toestemming van de ouders. De klacht van de ouder is terecht. Er is geen reden voor een andere schadevergoeding, dan het redelijke aanbod dat de ondernemer al heeft gedaan, om twee maanden gratis opvang te bieden.

De consument klaagt, kort samengevat, erover dat de ondernemer zonder haar toestemming een foto van haar dochtertje in een nieuwsbrief heeft gepubliceerd.

De consument heeft de klacht op 13 juni 2017 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument maakt met ingang van 20 januari 2014 gebruik van tussenschoolse opvang bij de ondernemer voor haar dochtertje. Op 13 juni 2017 ontdekte de consument dat de ondernemer in de per mail verstuurde nieuwsbrief van 31 mei 2017 een foto van haar dochtertje heeft geplaatst in een publicatie over tussenschoolse opvang. De consument heeft daarvoor nimmer toestemming gegeven. Zij plaatst zelf nooit een foto van haar kind op internet en is hier heel boos over. Omdat de ondernemer ten onrechte gebruik heeft gemaakt van beeldmateriaal van haar dochter verlangt de consument een vergoeding van immateriële schade ten laste van de ondernemer, bestaande uit minimaal een jaar gratis TSO alsmede een bedrag van € 2.000,–.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende naar voren gebracht. De consument meent dat er sprake is van reclame omdat in de nieuwsbrief een tarief wordt genoemd. Zij heeft haar schadevergoeding gebaseerd op het bedrag waarop zij meent recht te hebben indien wel met haar toestemming met de foto reclame was gemaakt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer erkent dat er een fout is gemaakt door in de informatiebrief een foto van de dochter van de consument te plaatsten, terwijl de consument in het toestemmingsformulier bij de inschrijving daarvoor geen toestemming heeft gegeven. De nieuwsbrief is slechts naar 80 ouders verzonden. De ondernemer heeft een lijst van deze ouders overgelegd. Aan de consument is schriftelijk en mondeling uitgelegd dat de afdeling TSO die de nieuwsbrief heeft verstuurd, zelden of nooit nieuwsbrieven verstuurt en er zijn door verschillende personen, zowel mondeling als schriftelijk, excuses aangeboden. Er is onmiddellijk actie ondernomen door de betreffende foto te vernietigen. Tevens heeft de ondernemer aan de consument uitgelegd wat de organisatie heeft gedaan om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. De ondernemer heeft daartoe vastgesteld dat de zeer duidelijke richtlijn over het gebruik van beeldmateriaal waarop kinderen te zien zijn, in dit geval niet is gehanteerd en heeft daarom besloten tot nader order geen berichtgeving vanuit de TSO te laten plaatsvinden totdat voor alle medewerkers duidelijk is wat de richtlijnen zijn. Ook zijn alle afdelingen van de ondernemer nogmaals van de richtlijn op de hoogte gesteld. Verder heeft de ondernemer een bloemetje aangeboden en een financiële tegemoetkoming in de vorm van twee maanden gratis TSO. De consument heeft niet op dit aanbod gereageerd, maar in plaats daarvan de klacht bij de commissie ingediend. Pas via deze procedure bij de commissie is de ondernemer over het standpunt van de consument op de hoogte geraakt.

De ondernemer heeft na het constateren van de fout alles gedaan wat binnen zijn vermogen ligt om met de consument tot een oplossing te komen en een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen. De consument heeft echter op geen enkele manier meegewerkt aan een oplossing. Het gaat om een eenmalige verspreiding waarbij het kind op de foto niet in een negatief daglicht wordt gesteld of commercieel wordt uitgebuit. De kans dat de foto door één van de ouders die de nieuwsbrief hebben ontvangen, wordt misbruikt, is uiterst klein. De door de consument verlangde vergoeding van € 2.000,– plus een jaar lang gratis TSO ter waarde van ongeveer € 500,– is dan ook buitenproportioneel. De consument heeft niet duidelijk gemaakt of juist bij haar kind sprake zou kunnen zijn van vervelende gevolgen. In situaties waarbij sprake is van schending van het portretrecht van publieke personen wordt doorgaans een veel lagere vergoeding toegekend dan hetgeen de consument verlangt. De eis van de consument is vooral gericht op een financiële vergoeding. De ondernemer houdt het eerder gedane aanbod van excuses en twee maanden gratis TSO, gestand.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende naar voren gebracht. De foto is niet gebruikt voor reclamedoeleinden aangezien het gaat om het geven van informatie aan een beperkte groep ouders die al TSO afnemen. De ondernemer zegt toe dat zich geen foto’s van de dochter van de consument meer in de bestanden van de kinderopvang bevinden. De ondernemer handhaaft het eerder gedane aanbod van twee maanden gratis TSO.

De ondernemer verzoekt daarom, zo begrijpt de commissie, de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de commissie vast dat voor het gebruik van de foto van de dochter van de consument in de nieuwsbrief, door de consument geen toestemming is verleend, hetgeen door de ondernemer is erkend. De commissie stelt verder vast dat de nieuwsbrief niet op internet is geplaatst, maar eenmalig per mail is verzonden aan een beperkte groep ouders die al TSO afnemen en dat de ondernemer mondeling en schriftelijk meerdere malen excuses voor het gebruik van de foto heeft gemaakt en een bloemetje heeft aangeboden. Ook heeft de ondernemer direct na de melding van de consument actie ondernomen door de betreffende foto terstond uit het bestand te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren, door zich ervan te verzekeren dat alle medewerkers van de richtlijnen op dit gebied op de hoogte zijn.

Alle omstandigheden afwegende komt de commissie tot de conclusie dat de klacht ten aanzien van het gebruik van de foto gegrond is. De commissie ziet echter geen aanleiding om de gevraagde schadevergoeding toe te kennen. Concrete schade is door de consument niet aannemelijk gemaakt. De commissie is verder terughoudend met het toekennen van immateriële schadevergoeding en ziet hiertoe in de gegeven omstandigheden geen aanleiding. De commissie stelt vast dat de ondernemer aan de consument, voordat zij het geschil bij de commissie aanhangig maakte, een financiële tegemoetkoming heeft aangeboden in de vorm van twee maanden gratis TSO, welk aanbod de ondernemer ter zitting heeft herhaald. De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht. Conform het reglement van de commissie hoeft de ondernemer, nu de commissie het door de ondernemer destijds gedane aanbod redelijk acht, niet het klachtengeld aan de consument te vergoeden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is, maar dat er geen grondslag is voor het toekennen van schadevergoeding.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is gegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, op 20 september 2017,