Gescheiden facturen en rekeningen voor kinderen uit een gezin

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer hoeft geen twee aparte rekeningen te maken en het geld van twee verschillende rekeningen te incasseren voor de opvang van twee kinderen uit een gezin. De ouder kan het zelf overmaken vanaf de verschillende rekeningen.

Het geschil betreft de eis van de consument om voor haar twee kinderen twee verschillende facturen te ontvangen die ten laste van verschillende bankrekeningen automatisch geïncasseerd, althans betaald worden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument betoogt per kind een plaatsingsovereenkomst met de ondernemer gesloten te hebben, derhalve twee aparte overeenkomsten. Zij wenst daarvoor verschillende facturen te ontvangen die ten laste van verschillende bankrekeningen automatisch geïncasseerd worden. In dat kader heeft de consument verklaard dat het, in tegenstelling tot het begin van het dispuut met de ondernemer, haar thans niet meer gaat om de maandelijkse korting op de factuur (groot € 1,25) die de ondernemer geeft bij automatische incasso.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De achtergrond van het verzoek van de consument is dat het inkomen van haar en haar man op verschillende bankrekeningen binnenkomt. Het is voor haar administratief overzichtelijker indien een groot bedrag als het door haar maandelijks aan de ondernemer verschuldigde (€ 1.970,–) niet van één bankrekening betaald wordt.   De consument verlangt de mogelijkheid om beide facturen gescheiden te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zijn administratie zo ingericht dat er per gezin een “kaart” is (per gezin één debiteurnummer). Aldus zijn de kinderen uit één gezin te herkennen en geniet het gezin ook de voordelen die daarbij horen, met name voorrang bij plaatsing van een tweede of volgend kind. Bovendien is zo de administratie per gezin eenvoudiger, waardoor de kosten zo laag mogelijk gehouden worden (slechts eenmaal oudergegevens invoeren, alsmede betere debiteurenbewaking). In het computersysteem van de ondernemer kan alleen per debiteurnummer gefactureerd worden. Een factuur kan automatisch geïncasseerd worden, maar niet van verschillende bankrekeningen. Op elke automatisch geïncasseerde gezinsfactuur wordt een korting van € 1,25 gegeven. Op dit systeem is bij de ondernemer slechts één uitzondering gemaakt en wel in de situatie dat na echtscheiding het ene kind bij de moeder en het andere kind bij de vader woont; mitsdien zou gezegd kunnen worden dat er twee gezinnen zijn.   De ondernemer verzoekt dan ook de klacht van de consument af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu in de tussen partijen gesloten overeenkomst geen bepaling aan te wijzen valt, waarin geregeld is of de ondernemer kan volstaan met één factuur per gezin, komt het neer op een redelijke uitleg van de overeenkomst. In feite staan hier tegenover elkaar het administratieve belang van de consument om ter wille van een beter financieel overzicht te betalen van verschillende bankrekeningen en het administratieve belang van de ondernemer om ter wille van een beter overzicht van de kinderen uit één gezin en de daarmee gepaard gaande efficiëntere administratie een gezin onder één debiteurnummer te administreren. In dat kader is nog van belang dat ter zitting de mogelijkheid besproken is dat de ondernemer niet automatisch incasseert, één factuur blijft sturen, maar dat de consument de factuur zelf (al of niet via een periodieke overboeking) deels ten laste van de ene en deels ten laste van de andere bankrekening betaalt. De commissie neemt in aanmerking dat ter zitting niet gebleken is dat de consument aanspraak maakt op het gemak van en de korting bij automatische incasso.   Beide hiervoor genoemde belangen wegend is de commissie van oordeel dat het administratieve belang van de ondernemer zwaarder weegt. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat administratie per gezin een voordeel voor de consument oplevert (voorrangsregeling bij meer kinderen), doch doorslaggevend acht de commissie dat de consument een redelijk alternatief heeft in de vorm van de ter zitting besproken oplossing (niet meer automatische incasso, doch betaling door de consument zelf ten laste van beide bankrekeningen).   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 23 juni 2006.