Geen zwaarwegende reden voor opzegging door ondernemer. Opzegging onzorgvuldig.

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Opzeggen overeenkomstVerkorte procedure    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 218935/ 221730

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de opzegging van de opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer. De consument wil dat de opvang van haar zoon zoals deze was afgesproken op gebruikelijke wijze voortgezet wordt, met inzet van externe ambulante begeleiding. De ondernemer stelt dat hij geen hulpverlener is en geen veilige plek voor de zoon van de consument kan garanderen. Tijdens een gesprek met de ouders is de opvang daarom zonder opzegtermijn opgezegd. De commissie acht de opzegging door de ondernemer niet rechtsgeldig en onzorgvuldig op grond van het volgende. Allereerst is onvoldoende gemotiveerd waarom sprake zou zijn van een zwaarwegende reden voor opzegging. Daarnaast is door de ondernemer voorafgaand aan de opzegging geen waarschuwing gegeven, wat verplicht is op grond van de Algemene Voorwaarden. Ook heeft de ondernemer de opzegtermijn niet in acht genomen en is onvoldoende gezocht naar alternatieve oplossingen voor de opzegging. Nu de opzegging onzorgvuldig is, kan deze niet in stand blijven. Dit houdt in dat de consument op gebruikelijke/afgesproken tijd en wijze gebruik moet kunnen blijven maken van de diensten van de ondernemer. De commissie benadrukt het nut van externe hulp en begeleiding, zoals door de door partijen genoemde organisatie.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de opzegging van de opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit op het volgende neer.

De consument heeft met oog op herstel van vertrouwen op 21 juni 2023 een klacht ingediend bij de ondernemer aangaande de communicatie over de aanpak van hun zoon van 8 jaar die een recent gediagnosticeerde autismespectrumstoornis heeft. In reactie op deze mail met constructief bedoelde klacht, heeft de ondernemer op 22 juni 2023 per mail besloten om per direct het contract op te zeggen.

De ondernemer stelt de zoon van de consument niet op de gebruikelijke wijze te kunnen opvangen, omdat hij een andere verzorgingsbehoefte lijkt te hebben en de ondernemer die specifieke expertise niet in huis heeft. De ondernemer stelt dat de veiligheid van beide kinderen van de consument niet gewaarborgd kan worden, dat de opvang van andere kinderen onevenredig wordt belemmerd en dat daarom het contract per direct wordt beëindigd. Op 26 juni 2023 heeft de ondernemer bevestigd dat de opzegging niet voor de andere zoon van de consument geldt.

De opzegging komt voor de consument zeer onverwachts, nu kort daarvoor contact is geweest over mogelijke oplossingen en externe begeleiding van hun zoon. Naar de mening van de consument mist de opzegging een grondslag en een goede onderbouwing. Volgens de consument handelt de ondernemer in strijd met zijn eigen Algemene Voorwaarden.

Verder is communicatie van de consument gericht aan de ondernemer door de ondernemer ongevraagd doorgestuurd aan derden (zoals de directrice van de school en een ambulant begeleider). Ook ontbrak voorafgaand aan de opzegging een proactieve, oplossingsgerichte houding aan de zijde van de ondernemer. Richting de ouders werd onvoldoende gecommuniceerd.

De consument wil dat de opvang van haar zoon zoals op de dag van de klacht al afgesproken was op gebruikelijke wijze voortgezet wordt, met inzet van externe ambulante begeleiding. Daarnaast wil de consument een inhoudelijke reactie ontvangen op haar klacht, die aanleiding is geweest voor de opzegging door de ondernemer. Ook wil de consument dat de ondernemer niet meer ongevraagd communicatie doorstuurt naar derden.

Tijdens de zitting heeft de consument nogmaals benadrukt de klacht te hebben ingediend om de vertrouwensrelatie met de ondernemer te herstellen. Dit omdat er te weinig antwoorden kwamen vanuit de ondernemer en afspraken die met de mentor waren gemaakt, door andere pedagogisch medewerkers niet werden nagekomen. Sommige pedagogisch medewerkers waren tot voor kort zelfs niet op de hoogte van de autismespectrumstoornis van de zoon van de consument. De consument wilde bij indiening van de klacht de ambulante begeleiding door externe organisatie niet afwachten, omdat de veiligheid van haar zoon in het geding is.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft zijn standpunt ter zitting toegelicht. In de kern komt dit op het volgende neer.

De ondernemer heeft naar eer en geweten gehandeld door contacten te onderhouden met de consument, de school en de externe begeleidingsorganisatie. Met de consument waren prettige afspraken gemaakt om samen met de externe begeleidingsorganisatie te gaan werken, toen een halfuur daarna een zeer uitgebreide klacht van de consument binnenkwam. Deze klacht vormde de spreekwoordelijke druppel, omdat daar zoveel punten instonden waar de ondernemer als “normale” kinderopvang niet aan kan voldoen. De ondernemer is geen hulpverlener en kan een veilige plek voor de zoon van de consument niet meer garanderen. Tijdens een gesprek met de ouders is de opvang daarom zonder opzegtermijn opgezegd.

Ten aanzien van het nakomen van afspraken door de pedagogisch medewerkers, is ter zitting door de ondernemer opgemerkt dat niet alle pedagogisch medewerkers gespecialiseerd zijn in autismespectrumstoornissen. Bovendien kan de ondernemer minder structuur bieden dan de zoon van de consument op school gewend is en raakt hij daarom bij de ondernemer sneller overprikkeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 10 lid 4 sub b en artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang (hierna: de Algemene Voorwaarden) is de ondernemer bevoegd de overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende reden worden in artikel 11 lid 2 van die Algemene Voorwaarden in ieder geval de situaties aangemerkt dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert en dat het kind en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de ondernemer mag worden verwacht. De ondernemer treedt in dat geval in overleg met de ouder om te zoeken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing. Ook dient een redelijke opzegtermijn (minimaal één maand) in acht te worden genomen.

Op grond van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden kan een consument die het niet eens is met de beslissing van de ondernemer om de toegang te weigeren een verkorte procedure bij de commissie starten, zoals in dit geval is gebeurd.

Op 22 juni 2023 is de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de ondernemer de opvang van de zoon van de consument niet meer op goede en veilige wijze kan realiseren. De commissie acht de opzegging door de ondernemer niet rechtsgeldig en onzorgvuldig op grond van de volgende omstandigheden.

Allereerst is onvoldoende gemotiveerd waarom sprake zou zijn van een zwaarwegende reden voor opzegging. Niet is gebleken dat het gedrag van de zoon van de consument van dien aard is dat het een bedreiging vormt voor de gezondheid of veiligheid van anderen, dan wel de opvang van andere kinderen onevenredig belemmert. Ook heeft de ondernemer niet gesteld in welke mate de zoon van de consument door zijn autismespectrumstoornis extra verzorgingsbehoeftig is. Het komt de commissie voor dat de uitgebreide klacht van de consument de voornaamste reden is geweest voor de opzegging en dit is naar het oordeel van de commissie niet aan te merken als een zwaarwegende reden in de zin van de Algemene Voorwaarden.

Daarnaast is door de ondernemer geen waarschuwing gegeven in de zin van artikel 11 lid 2 sub b van de Algemene Voorwaarden. Ook heeft de ondernemer de opzegtermijn niet in acht genomen en is onvoldoende gezocht naar alternatieve oplossingen voor de opzegging.

Nu de opzegging op onzorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden, kan deze niet in stand blijven. Dit houdt in dat de consument op gebruikelijke tijd en wijze gebruik moet kunnen blijven maken van de diensten van de ondernemer. De commissie benadrukt het nut van externe hulp en begeleiding, zoals door de door partijen genoemde organisatie.

Wel merkt de commissie op dat de motivering van de consument om het vertrouwen te herstellen door middel van het indienen van een uitgebreide klacht, haar volstrekt ontgaat. De consument heeft hierdoor de verhoudingen onnodig op scherp gezet. De commissie spreekt de verwachting uit de consument zich coöperatief en constructief opstelt om in samenwerking met de ondernemer een veilige en prettige opvangomgeving te realiseren.

Conform het reglement zal de commissie bepalen dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld dient te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

  • verklaart de klacht van de consument gegrond;
  • bepaalt dat geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en derhalve de overeenkomst tussen de consument en de ondernemer ongewijzigd van kracht is;
  • bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 25, – aan de consument dient te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mevrouw mr. S.A.M.F. Sjoukes, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. S.M.E. Balfoort, secretaris, op 11 juli 2023.