Geen verweer van de ondernemer. Klachten gegrond

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124178

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Ondernemer heeft klacht van de consument niet weersproken zodat moet worden uitgegaan van gegrondheid van de klacht. Ondernemer heeft kinderopvangovereenkomst niet zorgvuldig nageleefd. Opzegging van de overeenkomst is begrijpelijk.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft terugbetaling van de ondernemer aan de consument van de door de consument betaalde borg van € 500,– en de reeds betaalde maar niet afgenomen kinderopvang over de maand maart 2019 vanaf 11 maart te weten € 325,–.

Standpunt van de consument
De consument is van mening dat de ondernemer niet goed voor haar kind heeft gezorgd. Er is regelmatig onvoldoende personeel aanwezig. In een aantal gevallen is familie of een vriend ingezet, met wie de kinderen niet bekend en vertrouwd waren. Ook waren deze personen niet opgeleid als pedagogisch medewerker en is niet bekend of zij over een VOG beschikten. Na een incident op

11 maart 2019 waarbij de consument aanwezig was en waardoor haar zoon overstuur is geraakt, heeft de consument de kinderopvang per direct opgezegd. Zij heeft de ondernemer gevraagd om terugbetaling van een bedrag van € 825,– zijnde de betaalde borg van € 500,– en een deel van de factuur voor de kinderopvang over de maand maart vanaf 11 maart 2019 van € 325,–.

De ondernemer heeft hierop niet gereageerd en het bedrag niet terugbetaald.

Standpunt van de ondernemer
Er is door de ondernemer geen schriftelijk verweer ingediend, noch is zij ter zitting verschenen om een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Wel heeft de ondernemer een aantal stukken ingediend. Hieruit komt het standpunt van de ondernemer met betrekking tot de vordering van de consument niet duidelijk naar voren, noch wordt deze vordering betwist.

Beoordeling van het geschil
De ondernemer heeft de klacht van de consument in deze procedure niet weersproken, laat staan gemotiveerd weerlegd. Er zal dan ook uit worden gegaan van de feitelijke juistheid van de stellingen van de consument. Dit impliceert een situatie waarin de ondernemer de opvangovereenkomst tussen partijen niet zorgvuldig heeft nageleefd. Voor de opvang zijn immers personen ingezet die daarvoor niet gekwalificeerd zijn en waarvoor de consument geen toestemming had gegeven. Verder heeft er een incident plaatsgevonden in de opvang van de zoon van de consument dat de consument terecht als onacceptabel heeft beschouwd. Haar opzegging van de opvangovereenkomst is dan ook begrijpelijk en de onmiddellijke ingang ervan evenzeer.

De consument heeft dan ook recht op terugbetaling aan haar van de vooruitbetaalde opvangkosten, alsmede de door haar betaalde borg. De commissie zal dan ook bepalen dat de ondernemer aan de consument deze bedragen, tezamen totaal € 825,–, dient terug te betalen.

De klacht is gegrond.

Beslissing
De commissie:

  • verklaart de klacht van de consument gegrond;
  • bepaalt dat de ondernemer het bedrag van € 825,– binnen een maand na verzending van deze uitspraak aan de consument voldoet;
  • bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 25,– dient te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist op 5 september 2019 door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter, mevrouw mr. S.A.M.F. Sjoukes en de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris.