Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Niet ontvankelijk   Referentiecode: 9313

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de gastouder de grenzen van zijn privacy niet respecteert.

Standpunt van klager
Voor het standpunt van klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en met name het klachtenformulier met bijlagen van 16 september 2019. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Klager en zijn ex-echtgenote (de moeder) hebben een zoon voor wie de moeder via de ondernemer een gastouder heeft ingeschakeld voor de zoon. Klager en de moeder hebben beiden het gezag over hun zoon. Tussen klager en de moeder geldt een zorgregeling voor hun zoon. De momenten van zorgoverdracht vinden soms plaats na het verblijf van de zoon bij de gastouder. Klager haalt zijn zoon dan bij de gastouder op. Enkele keren heeft klager getracht op die momenten een gesprek met de moeder aan te gaan.
Door de gastouder werd hem dit belet; zij mengde zich op een ongepaste wijze in het gesprek.
Klager stelt zich op het standpunt dat een gesprek tussen de ouders een privéaangelegenheid is waar de gastouder zich niet in mag mengen; zij dient de regels van privacy te respecteren en haar professionaliteit te bewaren. Klager heeft de ondernemer gevraagd om een gesprek tussen hem en de gastouder te arrangeren welk verzoek de ondernemer niet heeft gehonoreerd omdat klager niet de ouder is met wie het zorgcontract is afgesloten. De ondernemer heeft klager te kennen gegeven dat redenen van privacybescherming een gesprek tussen de gastouder en klager in de weg staan. Een dergelijk gesprek is slechts mogelijk op verzoek van de moeder (de contractant) en in haar bijzijn. Klager kan zich hier niet in vinden; hij is een ouder met gezag en wenst de mogelijkheid te krijgen om de kwaliteit van opvang met de gastouder te bespreken. Klager verlangt een uitspraak over de gang van zaken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Klager is de vader van een kind dat door één van de gastouders van de ondernemer wordt opgevangen.
De vader en moeder zijn gescheiden. De moeder is, ná de scheiding van klager, de overeenkomst tot opvang van de zoon met de ondernemer aangegaan. Klager is geen partij bij deze overeenkomst.
Dat klager, zoals gesteld, (met de moeder) het ouderlijk gezag heeft over zijn zoon maakt hem geen medecontractant. Tussen klager en de ondernemer bestaat derhalve geen enkele contractuele relatie. Klager kan dan ook niet worden aangemerkt als consument in de zin van artikel 3 lid 1 van het reglement Geschillencommissie Kinderopvang. Reeds op grond van het voorgaande is de commissie niet bevoegd om van de klacht van klager kennis te nemen en kan zij klager niet ontvangen in zijn klacht. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.C. Quint, secretaris, op 23 december 2019.