Geen bewijs dat zoon consument fruithapje heeft gekregen waardoor hij ernstige allergische reactie kreeg. Klachtwaardig handelen door ondernemer kan niet worden vastgesteld.

  • Home >>
  • kinderopvang >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 182130/185130

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het fruithapje dat de zoon heeft gekregen als gevolg waarvan hij een ernstige allergische reactie heeft gekregen. De consument stelt dat door nalatig handelen van de ondernemer de gezondheid en veiligheid van de zoon van de consument in gevaar is gebracht. De consument verlangt een vergoeding van de medische kosten en immateriële schade. De ondernemer geeft aan de camerabeelden te hebben nagekeken. Daarop is niet gezien dat de zoon een fruithapje heeft gehad. Dat de zoon een fruithapje heeft gehad is verkeerd in het ouderportaal opgenomen aldus de ondernemer.

De commissie concludeert op basis van het dossier dat niet kan worden vastgesteld of de zoon een fruithapje heeft gekregen. Om die reden kan dan ook niet worden vastgesteld dat er sprake is van klachtwaardig handelen door de ondernemer. De klacht is dan ook ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het fruithapje dat de zoon heeft gekregen als gevolg waarvan hij een ernstige allergische reactie heeft gekregen.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De zoon van de consument heeft eerder een ernstige allergische reactie gehad. Om die reden is bij de ondernemer aangegeven dat de zoon alleen flesvoeding mag krijgen totdat alle uitslagen binnen zijn. Hier is niet naar geluisterd. De zoon heeft bij de ondernemer een fruithapje gekregen. Vervolgens is hierover gelogen.

De consument is nadat haar zoon het fruithapje had gegeten en klachten kreeg met haar zoon naar de huisarts gegaan. Vervolgens heeft er in het ziekenhuis onderzoek plaatsgevonden. Een maand na het incident bleek dat de zoon een tarweallergie had.

Door het nalatig handelen van de ondernemer is de gezondheid en veiligheid van de zoon van de consument in gevaar gebracht.

De consument verlangt een vergoeding van de medische kosten en immateriële schade.

Daarnaast dient er een onderzoek bij de ondernemer plaats te vinden.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De ondernemer ontkent dat de zoon een fruithapje heeft gekregen. Ten onrechte is in het ouderportaal ingevuld dat de zoon een fruithapje heeft gekregen. De ondernemer heeft de camerabeelden nagekeken en daarop is te zien dat de zoon geen fruithapje heeft gekregen. De ondernemer heeft dat ook aan de consument verteld.

De zoon heeft de fles gehad, eerst met pap, daarna zonder pap. Toen hij zich niet lekker voelde, heeft de consument hem opgehaald en is met hem naar de huisarts gegaan. De ondernemer heeft ook contact gehad met de huisarts. Er is uitgelegd wat de zoon te eten heeft gekregen bij de opvang.

Beoordeling van het geschil

Volgens de consument heeft haar zoon een fruithapje gehad terwijl zij had aangegeven dat hij alleen flesvoeding mocht krijgen. De ondernemer geeft aan de camerabeelden te hebben nagekeken. Daarop is niet gezien dat de zoon een fruithapje heeft gehad. Dat de zoon een fruithapje heeft gehad is verkeerd in het ouderportaal opgenomen aldus de ondernemer.

De commissie kan niet vaststellen of de zoon een fruithapje heeft gekregen. Klachtwaardig handelen door de ondernemer kan dan ook niet worden vastgesteld.

Dat betekent dat de klacht moet worden afgewezen evenals de door de consument verlangde schadevergoeding en het verlangde onderzoek.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 7 maart 2023.