Geen annuleringskosten zonder overeenkomst

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Contract    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2009-KIN09-0056

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer kan pas annuleringskosten in rekening brengen wanneer er een overeenkomst is tussen beide partijen. Het ondertekende aanmeldformulier is geen overeenkomst, maar een uitnodiging aan de ondernemer om een offerte uit te brengen.

Het geschil betreft de vraag of het indienen van een aanvraagformulier een overeenkomst tussen partijen doet ontstaan, met als gevolg dat de consument bij annulering kosten verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.615,20 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 11 april 2009 heeft de consument de ondernemer bezocht voor een oriëntatie, waar zij een aanmeldformulier kreeg. Zij heeft toen geen verdere informatie ontvangen. Kort daarna heeft zij het aanmeldformulier naar de ondernemer opgestuurd. Met het aanmeldformulier meldde de consument haar kind (geboren 12 juni 2007) en haar nog ongeboren baby aan. Het formulier bevat de zinsnede “Dit aanmeld formulier is bindend na ondertekening en u ontvangt binnen één week uw plaatsingsovereenkomst per post”. De ondernemer heeft op 19 april 2009 de plaatsingsovereenkomst opgestuurd. De consument heeft die overeenkomst niet getekend; zij heeft voor opvang elders gekozen. De ondernemer heeft vervolgens annuleringskosten in rekening gebracht, groot € 1.615,20 (één maand opvang per kind). De consument maakt bezwaar tegen deze kosten, omdat de berekening daarvan in strijd is met de toepasselijke Algemene Voorwaarden en voorts omdat er geen overeenkomst is gesloten.   De consument verlangt dat de ondernemer afziet van het in rekening brengen van deze kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens het bezoek van de consument aan het kinderdagverblijf op 11 april 2009 heeft de ondernemer de informatiegids en het pedagogisch plan ontvangen met het daarbij behorend aanmeldformulier. De consument heeft gevraagd naar de Algemene Voorwaarden. Genoemd formulier heeft de ondernemer in de week daarna getekend teruggekregen. Op het formulier staat duidelijk dat de aanmelding bindend is. Dat is ook tegen de consument tijdens het oriëntatiegesprek gezegd. De ondernemer stelt dan ook dat een opzegtermijn van één maand in acht genomen had behoren te worden, waarvan hij de kosten aan de consument in rekening brengt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Daargelaten of tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is, aangenomen moet worden dat de ondernemer zich gedraagt naar de bepalingen van zijn Algemene Voorwaarden. De ondernemer beroept zich ook op die Voorwaarden. Die Voorwaarden bepalen in artikel 3 lid 3 dat de consument via een inschrijfformulier zich kan aanmelden als geïnteresseerde. In artikel 4 wordt vervolgens bepaald dat om een definitieve keuze door de consument mogelijk te maken de ondernemer een aanbod doet, waarin een aantal informatie-elementen opgenomen moet zijn. De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde redelijke termijn laten weten of hij het aanbod aanvaardt. De commissie overweegt dat een dergelijke procedure zich niet verdraagt met het standpunt van de ondernemer dat het aanmeldformulier, dat gelijk te stellen is aan het in artikel 3 lid 3 bedoelde inschrijfformulier, de consument bindt. De letterlijke tekst van de bepaling in het aanmeldformulier leidt ook tot de ongerijmde uitkomst dat door de enkele ondertekening door de consument de ondernemer gehouden is een plaatsingsovereenkomst aan te bieden, daargelaten of hij een plaatsingsmogelijkheid heeft. Nu partijen van mening verschillen over de op 11 april 2009 verstrekte en meegegeven informatie, is niet komen vast te staan dat de ondernemer de consument tijdens dat gesprek gewezen heeft op de bij annulering te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. Daarmee is niet gebleken dat de ondernemer zich gehouden heeft aan het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden betreffende de annuleringskosten. Onder al deze omstandigheden kan in redelijkheid niet gezegd worden dat aan meerbedoelde zin in het aanmeldformulier de betekenis toekomt die de ondernemer daaraan geeft. Het aanmeldformulier heeft niet meer betekenis dan de uitnodiging aan de ondernemer om een offerte uit te brengen. Conclusie uit het voorgaande is dat de consument in het gelijk wordt gesteld: aan haar kunnen eerst annuleringskosten in rekening gebracht worden nadat tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is. Nu daarvan geen sprake is, wordt haar klacht toegewezen en dient het depot aan haar uitgekeerd te worden.   De ondernemer moet dan aan de consument het klachtengeld vergoeden. De ondernemer is ingevolge het reglement aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.   Beslissing   De commissie bepaalt bij wijze van bindend advies dat de consument aan de ondernemer geen annuleringskosten verschuldigd is.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag ad € 1.615,20 wordt aan de consument gerestitueerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 14 september 2009.