Geen annuleringskosten vanwege slecht informeren hierover door ondernemer

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2006-KIN06-0011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer heeft de consument niet goed geïnformeerd over de procedure en de kosten van annulering. Daarom hoeft de ouder de annuleringskosten niet te betalen.

Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten aan de consument.   De consument heeft een bedrag van € 179,18 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In mei 2005 heeft de consument een overeenkomst met de ondernemer gesloten betreffende dagopvang met ingang van 1 december 2005. Op 10 oktober 2005 heeft de consument om financiële redenen de overeenkomst geannuleerd per 1 december 2005. De ondernemer heeft hem een factuur voor annuleringskosten gestuurd gelijk aan twee weken kinderopvang (€ 239,18).   De consument betoogt dat de ondernemer niet gehandeld heeft volgens artikel 10 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden (AV): hij is bij het doen van het aanbod niet geïnformeerd over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. Bovendien acht de consument de annuleringskosten onredelijk hoog, zodat hij een beroep doet op artikel 6:237 aanhef en sub i van het Burgerlijk Wetboek (BW).   De consument verlangt dat volstaan kan worden met het betalen van redelijke administratiekosten, in welk verband hij € 60,– aan de ondernemer heeft overgemaakt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens artikel 10 AV zijn de annuleringskosten maximaal vastgesteld op twee maanden kosten van opvang. Uit coulance heeft de ondernemer zulks beperkt tot 14 dagen. De ondernemer acht die kosten redelijk, zodat de consument geen beroep toekomt op het door hem genoemde artikel uit het BW. Omdat de ondernemer tot de conclusie gekomen is dat hij in 2005 zijn klanten niet duidelijk op de hoogte heeft gebracht van de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten, heeft hij in maart 2006 de AV aangepast, onder andere met een aanvulling op artikel 10.   De ondernemer verzoekt de klacht af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De situatie dat een consument de overeenkomst opzegt vóór de ingangsdatum daarvan is geregeld in artikel 10 AV. Daarin is bepaald “Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. De ondernemer moet bij het doen van het aanbod de consument informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten.”   Vaststaat dat de ondernemer de consument bij het doen van het aanbod niet geïnformeerd heeft over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. Nu de ondernemer zulks niet gedaan heeft, staat het hem niet vrij annuleringskosten in rekening te brengen. De ondernemer heeft kennelijk zulks inmiddels ook zelf ingezien, nu hij de AV nadien aangepast heeft. Dat de consument eigener beweging € 60,– heeft betaald kan dan ook alleszins aanvaardbaar geoordeeld worden.   Nu de consument in het gelijk wordt gesteld, dient de ondernemer hem het klachtengeld te vergoeden. Het depotbedrag wordt aan de consument gerestitueerd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de consument kan volstaan met het betalen van € 60,– aan annuleringskosten.   Het depotbedrag ad € 179,18 dient aan de consument gerestitueerd te worden.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 35,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 24 juli 2006.