Geen annuleringskosten vanwege gebrekkige informatie door ondernemer

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2011-48093

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer heeft de consument niet geïnformeerd over de annuleringskosten die in de Algemene Voorwaarden staan. Daarom mag de ondernemer ook geen annuleringskosten in rekening brengen.

Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten aan de consument.   De consument heeft een bedrag van € 1.661,40 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op 15 januari 2010 heeft de consument een overeenkomst met de ondernemer gesloten betreffende kinderopvang met ingang van 6 december 2010. Uit het contract en de voorwaarden bleek toen niets over annuleringskosten, aangezien er, buiten artikel 10 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden (AV), niets was vermeld. De ondernemer stelt dat er wel annuleringskosten moeten worden betaald en dat dit bij een rondleiding zou zijn gemeld. De consument heeft echter nooit een rondleiding gehad.   De consument verwijst naar een eerdere uitspraak van de commissie en betoogt dat de ondernemer niet heeft gehandeld volgens artikel 10 AV: zij is bij het doen van het aanbod niet geïnformeerd over de te volgen procedure bij annulering en de hoogte van de annuleringskosten.   Ter zitting heeft de consument nog verklaard dat er van haar kant geen sprake was van onduidelijkheid. Omdat geen annuleringskosten waren vermeld, is zij er vanuit gegaan dat geen annuleringskosten verschuldigd zouden zijn.   De consument verlangt dat de rekening vervalt omdat de kosten onterecht in rekening zijn gebracht. Wel wil de consument alsnog de inschrijvingskosten ad € 25,– voldoen, waarvan zij echter tot heden geen rekening heeft ontvangen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De consument betwist niet de toepasselijkheid van de AV en evenmin dat deze aan haar zijn verstrekt. Voorts is sprake van een annulering van de overeenkomst door de consument waarbij artikel 10 AV van toepassing is. De stelling van de consument dat zij niet, dan wel niet afdoende, is geïnformeerd over het verschuldigd zijn van annuleringskosten, is volstrekt onjuist en strookt niet met de feiten. In de AV wordt duidelijk melding gemaakt van het verschuldigd zijn van annuleringskosten. Daarnaast heeft de consument zich via de website van de ondernemer aangemeld en ook hier heeft de consument kunnen en moeten begrijpen dat aan een annulering kosten zijn verbonden. Indien sprake zou zijn van onduidelijkheid had de consument dit tijdig moeten melden bij de ondernemer.   Indien en voor zover de commissie het standpunt van de consument volgt, en de vordering van de ondernemer tot vergoeding van de gefixeerde schade afwijst, wijst de ondernemer subsidiair nog op het feit dat door de consument contractbreuk is gepleegd, in welk geval de ondernemer het recht heeft om de zijnerzijds, als gevolg van deze contractbreuk geleden daadwerkelijke schade volledig bij de consument in rekening te brengen. Nu eerst met ingang van maart 2011 de als gevolg van de annulering door de consument vrijgekomen plek is opgevuld, bedraagt de daadwerkelijk geleden schade € 2.492,10, zijnde de kosten voor drie maanden opvang. Nu door de consument geen omstandigheden zijn gesteld, noch is gebleken, op grond waarvan het onbillijk zou zijn om deze kosten in rekening te brengen vordert de ondernemer subsidiair volledige vergoeding van de zijnerzijds geleden schade.   Ter zitting heeft de ondernemer nog verklaard dat de betreffende aanmelding hem via het internet heeft bereikt. Meestal vindt er een rondleiding plaats alvorens wordt besloten tot aanmelding. Tijdens de rondleiding wordt met behulp van een checklist mondeling informatie verstrekt, waar onder de informatie over de annuleringskosten. In het geval van de consument heeft geen rondleiding plaatsgevonden. Het personeel heeft in die zin het protocol niet gevolgd. De ondernemer is er inmiddels toe overgegaan deze informatie ook schriftelijk te verstrekken. Op de website zijn slechts de AV opgenomen, geen aanvulling op artikel 10 AV.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De situatie dat een consument de overeenkomst opzegt vóór de ingangsdatum daarvan, is geregeld in artikel 10 AV, waar is bepaald: “Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. De ondernemer moet bij het doen van het aanbod de consument informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten.”   Niet is gebleken dat de ondernemer de consument bij het doen van het aanbod heeft geïnformeerd over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. Nu de ondernemer dit niet heeft gedaan, staat het hem niet vrij annuleringskosten in rekening te brengen. De ondernemer heeft dit kennelijk inmiddels ook zelf ingezien, nu hij de wijze van informatie verschaffen inmiddels heeft aangepast.   Voorts verleent artikel 10 AV de consument uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, tot de ingangsdatum, te annuleren. Daarom kan niet worden gesteld dat de consument met haar annulering, contractbreuk heeft gepleegd. De commissie wijst derhalve de subsidiair gevorderde tegeneis van de ondernemer af.   Het aanbod van de consument om alsnog € 25,– inschrijvingskosten te betalen acht de commissie redelijk.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is geen annuleringskosten verschuldigd. Evenmin is de consument gehouden tot vergoeding van de door de ondernemer geclaimde schade. De consument kan volstaan met het betalen van € 25,– aan inschrijvingskosten. De ondernemer zal haar daartoe een rekening sturen. Het depotbedrag ad € 1.661,40 wordt aan de consument gerestitueerd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang op 3 mei 2011.