Geen annuleringskosten vanwege gebrekkige informatie door ondernemer en in algemene voorwaarden

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2007-KIN07-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer heeft de consument niet goed geïnformeerd over de procedure en de kosten van annulering. Ook in de algemene voorwaarden is dit niet duidelijk gemaakt. Daarom hoeft de ouder deze kosten niet te betalen.

Het geschil vloeit voort uit een op 11 oktober 2006 tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opvang van de dochter van de consument in een kindercentrum van de ondernemer, met ingang van 16 januari 2007, voor twee dagen per week. De consument heeft begin december 2006 telefonisch en 18 december 2006 per e-mail aangegeven af te zien van de plaatsing. Het geschil heeft betrekking op de door de ondernemer in rekening gebrachte annuleringskosten.   De consument heeft een bedrag van € 275,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de overeenkomst met de ondernemer een maand voordat deze zou ingaan geannuleerd. Telefonisch begin december 2006 en per e-mail op 18 december 2006. De consument acht het in strijd met alle redelijkheid dat de ondernemer haar aan een opzegtermijn van twee maanden houdt voor kinderopvang die nog niet eens is aangevangen. Ter oplossing van het geschil stelt de consument voor om € 30,– administratiekosten te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wijst op de overeenkomst die de consument op 11 oktober 2006 heeft ondertekend. Artikel 4 van de overeenkomst vermeldt de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang en de door de ondernemer opgestelde Kindercentrumregels. Artikel 10 van de Algemene voorwaarden vermeldt dat er bij annulering van de opvang annuleringskosten zijn verschuldigd welke nooit hoger zullen zijn dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. De opzegtermijn is vermeld in artikel 2 van de overeenkomst en tevens in de Kindercentrumregels, en bedraagt twee maanden. De opzegging is op 18 december 2006 bij de ondernemer binnengekomen. Opzeggen kan conform de Kindercentrumregels per de eerste of de zestiende van de maand. Strikt gezien is de opvang daarom met ingang van 1 januari 2007 opgezegd. De ondernemer is echter uitgegaan van een opzegging per 15 december 2006, vanwege eerder telefonisch contact over de opzegging begin december 2006. Met een opzegtermijn van twee maanden, een opzegging per 15 december 2006 en een aanvangsdatum op 16 januari 2007 heeft de ondernemer aanvankelijk één maand opvang in rekening gebracht. Naar aanleiding van de brief van 28 december 2006, waarin de consument aangeeft het daarmee niet eens te zijn, heeft de ondernemer de opzegtermijn verder verkort naar twee weken. Een en ander vanwege de uitzonderlijke situatie dat de opvang vanuit het buitenland was aangevraagd. De ondernemer meende hiermee de consument tegemoet te zijn gekomen. De ondernemer is van mening conform de Algemene voorwaarden en bovendien in redelijkheid te hebben gehandeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De overeenkomst vermeldt de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden voor kinderopvang alsmede de door de ondernemer opgestelde Kindercentrumregels. In de Algemene voorwaarden wordt een onderscheid gemaakt tussen een opzegging van de overeenkomst (artikel 7) en een annulering van de overeenkomst (artikel 10). Gelet op de in de Algemene voorwaarden gehanteerde systematiek en gelet op het tijdstip waarop de consument de ondernemer schriftelijk liet weten niet van de opvang gebruik te willen maken, te weten circa een maand voor aanvang van de opvang, is de commissie van oordeel dat het hier een annulering volgens artikel 10 van de Algemene voorwaarden betreft en niet een opzegging volgens artikel 7. In artikel 10 van de Algemene voorwaarden is bepaald: “Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. De ondernemer moet bij het doen van het aanbod de consument informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten.” Gelet op het voorgaande stelt de commissie vast dat de Algemene voorwaarden in beginsel ruimte bieden voor het in rekening brengen van annuleringskosten wanneer de consument voor de aanvang van de opvang daarvan afziet, mits de ondernemer zich aan de gestelde voorwaarde houdt. De commissie moet evenwel tevens vaststellen dat de ondernemer de consument bij het doen van het aanbod niet heeft geïnformeerd over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. In zijn verweer verwijst de ondernemer naar artikel 2 van de overeenkomst. De commissie is echter van oordeel dat dit artikel slechts ziet op de opzegging van de overeenkomst en geen informatie geeft over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten in het geval van een annulering van een overeenkomst die nog moet ingaan. Uit de stukken blijkt evenmin dat de ondernemer op een andere manier aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Nu niet is gebleken dat de ondernemer de consument heeft geïnformeerd over de te volgen procedure en de hoogte van de kosten bij annulering, is niet voldaan aan de voorwaarde die artikel 10 van de Algemene voorwaarden stelt en stond het de ondernemer niet vrij annuleringskosten in rekening te brengen. Overigens en ten overvloede merkt de commissie op dat de ondernemer ook in de correspondentie die volgt op de annulering geen duidelijk onderscheid maakt tussen een annulering en een opzegging. De consument wordt daardoor op het verkeerde been gezet. Gelet op het voorgaande en alle omstandigheden in aanmerking nemende acht de commissie het aanbod van de consument om € 30,– administratiekosten te betalen redelijk. De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument kan volstaan met het betalen van € 30,– aan annuleringskosten.   Met inachtneming van het voorgaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
De consument ontvangt een bedrag van € 245,– en de ondernemer ontvangt een bedrag van € 30,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, op 12 juni 2007.