Door ontbreken hitteprotocol ontbreekt maatstaf om sluiting kinderopvang te toetsen. Oudercommissie kan geen verzoek tot compensatie namens ouders indienen.

  • Home >>
  • Oudercommissie >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Oudercommissie    Categorie: informatie schriftelijk    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 185345/187358

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil heeft betrekking op de vraag of ouders gecompenseerd dienen te worden voor de zomersluiting van de peutergroep. De ondernemer heeft de ouders van de kinderen van de peutergroep hierover een aantal berichten gestuurd, waarbij in de laatste email duidelijk wordt aangegeven dat alle dagen 100% worden vergoed, de opvang is gesloten is en dat ouders de aangepaste uren zelf door moeten geven bij de Belastingdienst om naheffingen te voorkomen. Volgens de ondernemer was de groepssluiting onvermijdelijk en was dit een gevolg van een ernstig personeelstekort. Naar het oordeel van de commissie is op grond van de berichtgeving door de ondernemer de verwachting gewekt dat alle ouders compensatie zouden ontvangen. De consument heeft precies gedaan wat de ondernemer heeft geadviseerd, te weten het wijzigen van de opvanguren bij de belastingdienst. Daardoor kan tijdens de sluiting van de groep geen aanspraak worden gemaakt op kinderopvangtoeslag. Door de gewekte verwachtingen en het gegeven advies over het bijstellen van de uren bij de belastingdienst is de ondernemer gehouden om ook de consument te compenseren voor de sluiting. De klacht is gegrond. De consument heeft voorgesteld dat de helft van het factuurbedrag van juli 2022 wordt terugbetaald. De geschillencommissie gaat er van uit dat dat bedrag ongeveer overeenkomt met de duur van de vakantieperiode. Nu dit bedrag inhoudelijk niet is weersproken, zal de geschillencommissie bepalen dat de ondernemer de consument op de voorgestelde wijze zal compenseren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het niet ontvangen van compensatie voor het sluiten van de peutergroep in de zomerperiode van 2022.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 16 juni 2022 heeft de ondernemer te kennen gegeven dat zij de gedurende de zomervakantie genoodzaakt was om groepen te sluiten wegens personeelstekort. Voor de zoon betrof dit weken 28, 29 en 30.

De ondernemer heeft in eerste instantie medegedeeld 70% van het totale factuur bedrag te factureren zodat de kinderopvangtoeslag behouden zou blijven. Dit bleek verkeerd gecommuniceerd te zijn.

Op 23 juni 2022 heeft de consument per e-mail een correctie op de eerder verstuurde brief ontvangen waarin staat dat de ondernemer verkeerde informatie heeft verstrekt met betrekking tot vergoeding van de sluitingsdagen. In deze mail wordt duidelijk aangegeven dat alle dagen 100% worden vergoed, dat de opvang gesloten is en dat ouders de aangepaste uren zelf door moeten geven bij de Belastingdienst om naheffingen te voorkomen. De consument heeft deze instructies opgevolgd.

De ondernemer heeft de consument begin 2022 verzocht vakanties door te geven in verband met vakantieplanningen van het personeel. De consument heeft dit ruimschoots op tijd doorgegeven.

De door de ondernemer gecommuniceerde sluiting van de groep viel deels in de vakantie van de consument. De ondernemer is van mening dat de consument de dagen gedurende de periode dat zij op vakantie was moet doorbetalen. Onder ‘’normale omstandigheden’’ begrijpt de consument dit volkomen. Echter vindt de consument het onjuist dat zij ondanks de sluiting van groepen toch de rekening gepresenteerd krijgt terwijl het recht op kinderopvangtoeslag niet geldt tijdens sluiting van de opvang. De ondernemer beweert echter anders.

De consument verlangt dat de helft van de factuur van juli 2022 door de ondernemer terug wordt betaald.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is in 2022 voor het eerst geconfronteerd met een situatie waarin zij, enkele keren en voor korte duur, groepen heeft moeten sluiten. De groepssluiting was onvermijdelijk en was een gevolg van een ernstig personeelstekort. Dit probleem treft de gehele kinderopvangbranche en is bij sommige andere kinderopvangorganisaties nog ernstiger dan bij de ondernemer.

Bij de keuze om bepaalde groepen te sluiten heeft de ondernemer gestuurd op zo beperkt mogelijke gevolgen voor ouders. Concreet: als er bijvoorbeeld in een groep van zeven kinderen vier kinderen met vakantie gingen dan bleven de gevolgen van de sluiting beperkt tot de drie resterende kinderen. Uitsluitend de ouders van die drie kinderen zijn dan (volledig) gecompenseerd omdat de ondernemer ten opzichte van hen niet heeft gepresteerd.

De ondernemer bestrijdt dat de consument voor een groepssluiting tijdens haar vakantie ook gecompenseerd zou moeten worden omdat zij dus, ook bij een normale openstelling, niet van de opvang gebruik zou hebben gemaakt. De groepssluiting viel niet “toevallig” in de vakantie van consument maar juist mede omdat zij op vakantie was.

De stelling van de consument dat er voor de opvanguren, liggend in haar vakantie, dit jaar geen kinderopvangtoeslag zou kunnen worden ontvangen is niet onderbouwd en overigens volstrekt onjuist.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij een ongedateerde brief heeft de ondernemer alle ouders geïnformeerd over de zomersluiting van onder meer de groep op een aantal dagen in juli en augustus. In die brief staat verder:

“Omdat de opvang voor uw kind niet gerealiseerd kan worden als gevolg van de groepssluiting, ontvangt u hiervoor uiteraard compensatie.

De compensatie zullen wij niet geven in de vorm van een aantal (sluitings-)uren maal het uurtarief, maar als een geldbedrag dat 70% van uw factuurbedrag voor de niet genoten opvanguren vertegenwoordigt. In het geval dat wij het aantal opvanguren zouden crediteren dan wordt ook uw recht op Kinderopvangtoeslag (KOT) lager. Let op: u moet zelf het aantal opvang uren wijzigen via de belastingdienst.”

Op 23 juni 2022 ontving de consument een e-mailbericht van de ondernemer waarin wordt teruggekomen op de eerder verstrekte informatie:

“Beste ouders/verzorgers,

In de brief die ik jullie vorige week heb gestuurd is te lezen dat de afwezige dagen, door de sluiting, voor 70% vergoed wordt. Dit blijkt niet te kloppen. Alle dagen worden volledig (100%) vergoed. Let hierbij dan wel op dat je zelf de uren bij de belastingdienst aanpast. Excuses voor het ongemak. “

Genoemde brieven zijn naar alle ouders gestuurd. De verwachting is gewekt dat alle ouders compensatie zouden ontvangen. De consument heeft precies gedaan wat de ondernemer heeft geadviseerd, te weten het wijzigen van de opvanguren bij de belastingdienst. Daardoor kan tijdens de sluiting van de groep geen aanspraak worden gemaakt op kinderopvangtoeslag.

Door de gewekte verwachtingen en het gegeven advies over het bijstellen van de uren bij de belastingdienst is de ondernemer gehouden om ook de consument te compenseren voor de sluiting.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. De consument heeft voorgesteld dat de helft van het factuurbedrag van juli 2022 wordt terugbetaald. De geschillencommissie gaat er, bij gebrek aan andersluidende informatie van de ondernemer, van uit dat dat bedrag ongeveer overeenkomt met de duur van de vakantieperiode. Nu dit bedrag inhoudelijk niet is weersproken, zal de geschillencommissie bepalen dat de ondernemer de consument op de voorgestelde wijze zal compenseren.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en veroordeelt de ondernemer, binnen twee weken na verzending van dit bindend advies, tot terugbetaling van de helft van het factuurbedrag, verschuldigd over de periode juli 2022, aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer mr. P. P. van der Neut, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 12 december 2022.