Consument ondertekende voorwaarden over afname vakantie uren, klacht ongegrond

  • Home >>
  • BSO >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: BSO    Categorie: Contract    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2017-107648

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument klaagt over de verplichte afname van vakantie uren waar zij geen gebruik van maakt. In de Algemene Voorwaarden staat duidelijk de regeling beschreven die de ondernemer hanteert. De consument heeft deze voorwaarden ondertekend bij het aangaan van de overeenkomst. De klacht is ongegrond.

De consument klaagt, kort samengevat, over de verplichte afname van vakantie uren.

De consument heeft de klacht op 14 december 2016 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De dochter van de consument gaat drie middagen per week naar de BSO. Per opvangdag wordt op jaarbasis 180 uur (40 schoolweken) in rekening gebracht. Daarnaast brengt de ondernemer per opvangdag 12 vrij besteedbare dagen (van 11 uur per dag, in totaal 132 uur per jaar) in rekening. Deze vakantie uren kunnen alleen worden ingezet voor vakantiedagen en studiedagen. Vakantie uren die aan het eind van het jaar niet zijn opgenomen, komen te vervallen.

De vakantie uren regeling leidt volgens de consument tot enorm hoge kosten. De consument is minimaal 5 weken per jaar vrij en in die weken gaat de dochter niet naar de BSO. Het eerste jaar houdt de consument dan ook 168 uur vakantietegoed over. De ondernemer wil deze uren laten vervallen. De consument is het hier niet meer eens. De consument is verplicht de vakantie uren af te nemen a € 7,– per uur en vindt verplicht 12 vakantiedagen per opvangdag afnemen onnodig veel, zeker als je drie opvangdagen per week afneemt. De ondernemer wil niet van de voorwaarden afwijken.

Na de zitting heeft de ondernemer op verzoek van de commissie de algemene voorwaarden 2015 overgelegd. De consument is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Kort gezegd komt de reactie van de consument er op neer dat zij blijft bij haar standpunt.

De consument verlangt compensatie van de uren of het teveel betaalde retour te ontvangen, althans een afname in 2017.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer verwijst naar de Aanvullende Voorwaarden, Uitleg vakantie uren BSO en tarieven. De consument heeft deze Aanvullende Voorwaarden ontvangen en getekend bij het afsluiten van het contract. De Aanvullende Voorwaarden geven duidelijk aan dat de ondernemer de vakantie uren niet restitueert. Het uurtarief is gebaseerd op een jaarsystematiek, dat gebruikelijk is binnen de kinderopvang.
De consument kan te alle tijden de overeenkomst met de ondernemer opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende naar voren gebracht.

De gebruikte jaarsystematiek is gebruikelijk binnen de kinderopvang. Op deze manier is het uurtarief rendabel en wordt het niet te hoog. Ouders hoeven nooit een extra dag in te kopen als de school een keer dicht is. Er is overleg gepleegd met de oudercommissie. De ondernemer wilde ouders eerst de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen een overeenkomst voor 40 of 52 weken. In het eerste geval zou het uurtarief veel hoger zijn en zouden ouders minder terug krijgen via de belasting. De oudercommissie vond het een koekje van eigen deeg. De ondernemer heeft dan ook besloten die optie niet aan te bieden.
Ook in de algemene voorwaarden van 2015 staat deze vakantieregeling al beschreven.

De ondernemer verzoekt daarom de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de opvang van dochter van de consument. De dochter gaat drie middagen per week naar de BSO.

Kern van de klacht van de consument is de vakantieregeling van de ondernemer.

In de overeenkomst die door de consument op 28 oktober 2015 is ondertekend, wordt verwezen naar de Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. In artikel 2.3.2 van deze Aanvullende Voorwaarden is geregeld dat per vaste opvang dag twaalf vrij besteedbare dagen (132 uur) per kalenderjaar zijn. In de schoolvakanties kunnen met deze uren opvang dagen worden afgenomen van 11 uur. Niet opgenomen uren worden niet gerestitueerd en komen te vervallen.
Uit de na de zitting overgelegde Aanvullende Voorwaarden 2015 blijkt dat deze in ieder geval voor wat betreft artikel 2.3.2 identiek zijn aan de Aanvullende Voorwaarden 2016.

Nu de consument het contract op 28 oktober 2015 heeft getekend waarin expliciet is verwezen naar de Aanvullende Voorwaarden, had de consument kennis kunnen nemen van de vakantieregeling zoals deze bij de ondernemer is geregeld.

Hoewel de consument de vakantieregeling niet redelijk acht en stelt dat zij hierdoor met hoge kosten wordt geconfronteerd, is dat wat zij met de ondernemer op 28 oktober 2015 overeen is gekomen. Ter zitting is bovendien gebleken dat bij de totstandkoming van de vakantieregeling overleg is geweest met de oudercommissie.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen op 6 maart 2017.