Consument heeft geen belang bij aanpassing contract tussen kinderopvang en moeder

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: gezagovereenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 202460/206198

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument verwijt de ondernemer niet op dezelfde wijze te handelen richting hem als richting de moeder. Zo zou de consument geen toegang hebben tot de ouderportaal. Zowel de consument als de moeder hebben gezag over hun dochter, zodat de ondernemer hen gelijk moet behandelen. De ondernemer schrijft dat de klacht al is afgehandeld. De commissie oordeelt dat de consument niet geschaad wordt door het contract tussen de moeder en de ondernemer, zodat de consument geen belang heeft bij een contractwijziging. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de overeenkomst die de moeder van de dochter van de consument is aangegaan met de ondernemer op de dagen dat de dochter aan de consument is toegewezen.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De dochter van de consument is bij de ondernemer ingeschreven door de moeder van de dochter.
De moeder heeft hierbij bewust ervoor gekozen de consument, de gezaghebbende vader, niet als vader op het formulier te vermelden. De ondernemer weigerde eerst de consument toegang te geven tot het ouderportaal. Na het toesturen van de beschikking van de rechtbank is bekend dat vader gezag heeft en dat zijn dochter zonder zijn toestemming door moeder op de dagen dat de dochter aan de vader is toegewezen bij de ondernemer is ingeschreven. De ondernemer heeft deze inschrijving ten onrechte geaccepteerd. De ondernemer handelt naar de consument niet op dezelfde wijze als naar moeder.
De ondernemer stelt zich niet tussen partijen te willen scharen maar gaat ook het gesprek met de consument uit de weg. De ondernemer geeft op de vraag of er een afspraak gemaakt kan worden geen gehoor.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dat op het volgende neer.

De klacht over de toegang tot het ouderportaal is al afgehandeld. De klachten waren gegrond, maar inmiddels zijn de wijzigingen doorgevoerd en is daarmee aan de klacht van de consument tegemoetgekomen. Voor wat betreft het aangaan van een contract met de moeder van de dochter van de consument stelt de ondernemer dat het contract is afgesloten met de moeder en de moeder daarom contractant is. Wijzigingen in dit contract hoeven niet door beide ouders te worden doorgegeven aangezien de moeder aansprakelijk is voor alle rechten, kosten en plichten uit dat contract voortvloeiend. Moeder kan en mag dit contract wijzigen. Ten aanzien van het gestelde niet op gelijke wijze behandelen van de ouders stelt de ondernemer dat de consument inzage heeft in alle berichten van het ouderportaal. Het betreft een gezinsportaal. De ondernemer heeft meermaals voorgesteld aan de consument een eigen contract aan te gaan, maar de consument gaat niet in op dit verzoek. Gezien de wijze waarop de consument omgaat met de opvang en de constante stroom van klachten die niet naar behoren zijn is sprake van een verstoorde relatie. Mocht de consument dit willen dan kan de app hem worden uitgelegd zodat hij de oude gegevens kan inzien. De consument kan geen dagen wijzigen of aanpassen die de moeder heeft afgesloten door haar contract. De consument kan wel een eigen contract afsluiten voor de dagen die hij wil dat zijn kind naar de opvang gaat. Dit is gebruikelijk bij co-ouderschap.

Beoordeling van het geschil

Ten aanzien van de klacht over de toegang tot het ouderportaal is door de ondernemer onweersproken gesteld dat aan de klachten van de consument is tegemoetgekomen. De commissie zal over deze klacht dan ook niet oordelen.

Over de klacht ten aanzien van het contract dat de moeder heeft afgesloten met de ondernemer, stelt de commissie dat deze klacht ongegrond is. Het is aan de moeder om te bepalen voor hoeveel dagen zij een contract afsluit met de ondernemer. Dat zij op de dagen dat de dochter aan de consument is toegewezen geen gebruik kan maken van de overeengekomen opvang, is voor rekening en risico van de moeder.
De consument heeft er geen belang bij dat het contract tussen de ondernemer en de moeder wordt aangepast of gewijzigd, nu hij niet geschaad wordt door het bestaan van dit contract. Immers, de consument is niet aan dit contract gebonden en hoeft de dochter op de dagen dat zij op basis van de beschikking van de rechtbank bij hem verblijft, niet naar de opvang te brengen.

Beslissing

Derhalve wordt als volgt beslist.

De commissie:
– verklaart de klacht van de consument ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer drs. T. Blom, mevrouw mr. E.E. Aberson, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 15 mei 2023.