Consument dient gedurende opzegtermijn opzegkosten te betalen. Onvoldoende bewijs dat ondernemer tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.

  • Home >>
  • kinderopvang >>
Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: kinderopvang    Categorie: Bewijsopzegging overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 211502/228634

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang, nu haar zoon na de opvang steeds overprikkeld was. Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels heeft de consument, na advies van de GGD, de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat de consument de opvang voor de rest van de maand nog moet betalen. De commissie komt ook tot dit oordeel nu de consument bij het sluiten van de overeenkomst akkoord gegaan is met de algemene voorwaarden waarin staat dat de factuur tijdens de opzegtermijn van een maand moet worden betaald. De consument moet deze kosten dan ook alsnog betalen. De consument is het verder niet eens met het besluit van de ondernemer om de tarieven te verhogen.  In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat dat prijsverhogingen alleen ingaan op 1 januari of 1 juli en tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk aan de consument moet worden bericht. Nu de consument betwist dat de tariefsverhoging aan hem bekend is gemaakt en de ondernemer het tegendeel niet kan aantonen, oordeelt de commissie de klacht over de tariefsverhoging gegrond. Hetgeen de consument teveel aan de ondernemer heeft betaald, moet door de ondernemer aan haar terug betalen. De klacht is ten dele gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer kosten in rekening mocht brengen voor de resterende dagen na de opzegging van de overeenkomst door de consument en of de consument op juiste wijze is geïnformeerd over de tariefsverhogingen.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zoon van de consument maakte gebruik van de opvang van de ondernemer. De consument was niet tevreden met de dienstverlening van de ondernemer en maakte zich zorgen over de kwaliteit van de opvang. De zoon van de consument was na opvangdagen onrustig, kon niet slapen en was angstig. Volgens de ondernemer kwam dit door de vele prikkels rondom het vieren van feestdagen, zoals Sinterklaas. Op advies van de GGD is de zoon van de consument in januari nog een dag naar de opvang geweest, maar ook na deze dag was de zoon van de consument erg overprikkeld.

Vanwege die overgevoeligheid op de prikkels bij de opvang heeft de consument na advies van de GGD op 4 januari 2023 de opvangovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. Volgens de opvang moest de rest van de maand januari nog betaald worden, ondanks alle zorgen die er waren aan de kant van de consument. De consument is het hier niet mee eens.

Ook is de consument het niet eens met het besluit van de ondernemer om de tarieven te verhogen. Verder had de consument altijd toegang tot het ouderportaal waar alle documenten instonden, maar toen de consument zijn kind niet meer naar de opvang bracht, is de toegang tot het portaal geblokkeerd.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen inhoudelijk verweer ingediend en slechts een zeer summiere reactie op de klacht van de consument aangeleverd. De voorliggende klachten heeft de consument volgens de ondernemer nooit bespreekbaar gemaakt. De ondernemer is niet voornemens om een schikking te treffen.

Uit de aangeleverde correspondentie blijkt nog het volgende standpunt van de ondernemer. Conform de toepasselijke Algemene Voorwaarden moet de factuur tijdens de opzegtermijn worden betaald. De ondernemer is nog coulant geweest voor wat betreft de opzegtermijn. De ondernemer hanteert een opzegtermijn van een maand vanaf de eerste of vijftiende dag van de maand. De consument heeft ná 1 januari 2023 opgezegd dus de einddatum is eigenlijk 15 februari 2023, maar de ondernemer hanteerde uit coulance 31 januari 2023 als einddatum.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Allereerst betreurt de commissie dat de ondernemer slechts zeer summier op de klacht van de consument heeft gereageerd en ook niet bij de zitting aanwezig was. Ten aanzien van de zitting merkt de commissie op dat in eerste instantie wel een medewerker van de ondernemer digitaal aanwezig was. De commissie heeft deze medewerker expliciet verzocht nog even in de digitale wachtruimte plaats te nemen, aangezien de aanvang van de zitting enige vertraging kende. Toen de commissie echter de zitting had opgestart bleek de medewerker niet meer aanwezig. De commissie heeft nog getracht de ondernemer telefonisch te bereiken, zowel via een algemeen telefoonnummer, een locatie specifiek telefoonnummer als het bij de commissie bekende 06-nummer van de ondernemer, maar dit heeft niet tot contact met de ondernemer geleid. De zitting heeft daarom zonder aanwezigheid van de ondernemer plaatsgevonden.

Samengevat valt de klacht van de consument in twee delen uiteen. Allereerst is de consument het niet eens met de factuur die de ondernemer heeft gestuurd ten aanzien van de resterende dagen in januari na de opzegging van de overeenkomst door de consument. Anderzijds is de consument het ook niet eens met de tariefsverhogingen die de ondernemer heeft doorgevoerd. De commissie bespreekt hierna de beide punten afzonderlijk.

Kosten opzegtermijn

De ondernemer hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 (hierna: Algemene Voorwaarden). In artikel 10 lid 4 sub a van deze Algemene Voorwaarden staat het volgende: “Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de ouder”. In lid 5 van ditzelfde artikel staat vervolgens: “Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de ouder voort”.

De consument is bij het sluiten van de overeenkomst akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden. De commissie kan dan ook niet concluderen dat de ondernemer de kosten voor de resterende dagen in januari onterecht in rekening heeft gebracht. De consument dient deze kosten alsnog te voldoen.

Tariefsverhoging

Ten aanzien van de tariefsverhoging merkt de commissie het volgende op. In artikel 16 van de aanvulling op de Algemene Voorwaarden die de ondernemer hanteert staat het volgende: “[Naam kinderopvang] is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen als prijsontwikkeling overheidsmaatregelen of andere relevante omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een zodanige prijsverhoging kan uitsluitend ingaan op 1 januari of 1 juli en moet tenminste twee maanden van tevoren aan de klant schriftelijk worden kenbaar gemaakt”.

De consument heeft betwist dat de tariefsverhoging aan hem kenbaar is gemaakt, waarop de ondernemer op 6 januari de betreffende e-mail van 25 november 2022 opnieuw aan de consument heeft verzonden. De consument stelt deze e-mail nooit te hebben ontvangen. Uit de aangeleverde stukken is gebleken dat de ondernemer heeft gepoogd de verzending van deze e-mail over de tariefsverhoging te bevestigen bij de e-mailprovider, maar dit bleek gezien het tijdsverloop niet meer te achterhalen. Uit de door de consument aangeleverde screenshots is ook niet gebleken dat het bericht over de prijsverhogingen in het ouderportaal heeft gestaan.

Nu de ondernemer deze stelling van de consument dat hij de e-mail van 25 november 2022 nooit heeft ontvangen onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, acht de commissie het klachtonderdeel over de tariefsverhoging gegrond. Voor zover de consument méér heeft betaald boven het gebruikelijke bedrag vanwege de tariefsverhoging, dan dient de ondernemer dit bedrag aan de consument te vergoeden.

Nu de klacht van de consument deels gegrond wordt verklaard, dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie het door de consument betaalde klachtengeld aan hem te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

–             verklaart de klacht van de consument ten aanzien van de tariefsverhoging gegrond;

–             bepaalt dat de ondernemer –  voor zover de consument méér heeft betaald dan het gebruikelijke bedrag vanwege de tariefsverhoging– dit bedrag aan de consument dient te vergoeden;

–             verklaart de klacht van de consument voor het overige ongegrond;

–             bepaalt dat de consument de openstaande factuur ten aanzien van de opzegtermijn dient te voldoen;

–             bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van €25,- aan de consument dient te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, mevrouw drs. J.W. Rutjens MPA, mevrouw E.C. Rosemünd, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. S.M.E. Balfoort, secretaris, op 13 november 2023.