Annuleringskosten verschuldigd bij annulering 4,5 maand voor start opvang

Klachtenloket Kinderopvang
Print Friendly, PDF & EmailCommissie: Kinderdagverblijf    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2008-KIN08-0083

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ondernemer mag twee maanden annuleringskosten in rekening brengen bij annulering 4,5 maanden voordat opvang begon. Dit staat in de Algemene voorwaarden. Er zijn geen omstandigheden waarom de ondernemer niet mag doen.

Tussen de ondernemer en de consument gold een overeenkomst inzake de opvang van een kind met ingang van 1 augustus 2008. De consument heeft de overeenkomst op 12 maart 2008 geannuleerd.   In geschil is de vraag of de ondernemer onder de geschetste omstandigheden annuleringskosten ter hoogte van de opvangkosten voor twee maanden in rekening mag brengen.   De ondernemer heeft het geschil op 29 april 2008 bij de commissie aanhangig gemaakt.   De consument heeft op 29 juni 2008 ingestemd met de behandeling van het geschil door de commissie, heeft verklaard de uitspraak van de commissie als bindend te aanvaarden en heeft een bedrag van € 1.760,86 bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in juni 2007 een plaatsingsovereenkomst met de ondernemer gesloten voor plaatsing van zijn kind vanaf 1 augustus 2008. Op 12 maart 2008, derhalve ruim 4,5 maand voor de aanvang van de opvang, heeft de consument de overeenkomst om hem moverende redenen geannuleerd. Daarop heeft de ondernemer annuleringskosten ten bedrage van € 1.760,86 in rekening gebracht met een beroep op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. De consument vindt dit niet terecht omdat hij van mening is dat het betreffende artikel geen boetebeding behelst maar beoogt de schade te regelen, gebaseerd op branchegemiddelden. Mede in acht genomen dat hij ruim 4,5 maand voor aanvang van de opvang heeft geannuleerd, er een wachtlijst gold en hij met zijn annulering ruimte maakte voor een ander kind op de wachtlijst, acht de consument het volstrekt ongeloofwaardig dat de ondernemer door deze annulering schade zou hebben geleden ter hoogte van € 1.760,86. De ondernemer heeft dit ook op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt, en zonder enige motivering het maximaal te vorderen bedrag in rekening gebracht. Dit kan naar de mening van de consument niet de strekking zijn van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.   Teneinde uit de impasse te geraken heeft de consument, geheel coulancehalve en onder voorbehoud van alle rechten, de ondernemer voorgesteld een schadevergoeding te betalen van € 100,–, naast het reeds betaalde inschrijfgeld. Dit zal naar de mening van de consument de door de ondernemer gemaakte administratiekosten ruimschoots dekken.   Ter zitting heeft de consument in reactie op de schriftelijke toelichting van de ondernemer nog verklaard: ad 1. Er was afgesproken dat de consument eerder van de opvang gebruik kon maken indien er eerder een plaats vrij kwam. Daarvan is echter nooit sprake geweest. De ondernemer heeft dus geen verlies geleden als gevolg van een niet opgevulde plaats. ad 2 en 3. Er was een wachtlijst van 14 maanden, het waren populaire dagen en de annulering kwam 4,5 maand voor aanvang van de opvang. Het is dus onwaarschijnlijk dat de dagen niet ingevuld konden worden. ad 4. De consument had een voorkeur voor een kindercentrum. In afwachting van een plek in een kindercentrum was gastouderopvang de enige mogelijkheid. De gastouderopvang had aanvankelijk echter niet zijn voorkeur. ad 5. De consument acht zijn voorstel redelijk.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 11 juni 2007 heeft de consument door het tekenen van de plaatsingsovereenkomst kinderopvang gereserveerd met als startdatum 1 augustus 2008. Voorafgaand aan het ondertekenen van de overeenkomst is de consument zowel schriftelijk (Algemene Voorwaarden artikel 10, bijlage artikel 10, en de plaatsingsovereenkomst) als mondeling gewezen op de annuleringskosten. In de voorlichting wordt dit onderwerp expliciet genoemd. Om die reden is elk ander argument om van deze annuleringskosten af te kunnen zien niet ter zake doende en ongegrond. Er is immers een duidelijke afspraak gemaakt. Dit neemt niet weg dat er meer dan voldoende inhoudelijke argumenten zijn aan te voeren voor het handhaven van de eis. 1. De consument heeft gereserveerd voor drie dagen welke pas op 1 augustus 2008 beschikbaar zouden zijn. Op het moment dat er voorafgaand aan de plaatsing één of twee dagen vrij komen wordt daarop geen ander kind geplaatst. Immers deze plaats is gereserveerd voor de consument. Dat betekent een inkomstenderving die al veel hoger is dan de annuleringskosten. 2. Het is minder eenvoudig de plaats in te vullen dan de consument suggereert. Voorkeurdagen spelen een rol. Er was geen kind op de wachtlijst voor exact dezelfde dagen vanaf 1 augustus 2008. 3. Het moment van annuleren was dermate laat dat alle ouders die een baby verwachtten al lang een plek hadden gevonden. 4. Ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst wist de consument dat een periode moest worden overbrugd. Desondanks is de overeenkomst getekend. Dit is de verantwoordelijkheid van de consument. 5. Het schikkingsvoorstel ligt dermate ver van de geëiste annuleringskosten dat de ondernemer dit voorstel niet serieus heeft kunnen nemen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De tussen partijen gesloten overeenkomst is in beginsel bepalend voor hetgeen tussen hen geldt. In dat kader stelt de commissie vast dat partijen op 11 juni 2007 zijn overeengekomen dat de plaatsing op 1 augustus 2008 een aanvang zou nemen (artikel 1). Voorts wordt in artikel 3 van de overeenkomst bepaald dat indien men geen gebruik maakt van de gereserveerde kindplaats een bedrag is verschuldigd gelijk aan de berekende kosten van die kinderopvang voor twee maanden. Deze bepaling in de plaatsingsovereenkomst is gebaseerd op artikel 10 van de door de ondernemer gehanteerde Algemene Voorwaarden en artikel 10 van de Aanvullende bijlage. In de plaatsingsovereenkomst wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. De consument heeft verklaard ook de Aanvullende bijlage te hebben ontvangen. Gezien het voorgaande mag de consument worden geacht in voldoende mate te zijn geïnformeerd over de gevolgen van een voortijdige annulering van de plaatsingsovereenkomst. Daarnaast is de consument mondeling geïnformeerd.   Dat de betreffende clausule geen boetebeding zou inhouden, maar zou zien op de vergoeding van schade is door de consument gesteld, maar blijkt niet uit de tekst van de gehanteerde Algemene Voorwaarden en Aanvullende bijlage. De consument heeft ook geen nadere informatie overgelegd waaruit blijkt dat deze clausule slechts op vergoeding van schade zou zien. Onder omstandigheden zou het onredelijk kunnen zijn annuleringskosten tot het in de Algemene Voorwaarden genoemde maximum in rekening te brengen. Echter onder de door partijen geschetste omstandigheden acht de commissie het niet onredelijk dat de ondernemer de volle twee maanden in rekening brengt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht (van de ondernemer) gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is de ondernemer annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van de kosten van twee maanden opvang.   Met inachtneming van het voorgaande wordt het depotbedrag ten bedrage van € 1.760,86 aan de ondernemer uitbetaald.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de consument voorts nog een bedrag van € 50,– te vergoeden aan de ondernemer ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, op 20 oktober 2008.