ongegrond

Mogelijkheid om (ruiluren)tegoed op te bouwen is service ondernemer. In de lijn met eerdere uitspraken kunnen consumenten hier geen rechten aan ontlenen. Ondernemer vrij om ruilbeleid te wijzigen.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft van de ondernemer eind oktober 2022 bericht ontvangen dat het ruilbeleid per 1 januari 2023 zal worden gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is dat de opgebouwde ruilpunten per 1 januari 2023 komen te vervallen. De consument voelt zich hierdoor gedupeerd, omdat hij daardoor een aanzienlijk aantal opgebouwde […]

Lees verder

Niet gebleken van verwijtbaar handelen ondernemer bij bijtincidenten tijdens opvang. Opzegging overeenkomst door consument.

Waar gaat het geschil over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer adequaat heeft gehandeld nadat zich twee bijtincidenten hebben voorgedaan tijdens de opvang van het kind van de consument. Volgens de consument was sprake van te weinig toezicht en veel personeelswisselingen. De consument wenst een schadevergoeding vanwege nalatigheid en tekortschietend toezicht door de […]

Lees verder

Vanwege beperkte begeleide omgangsregeling tussen consument en haar zoon niet de bedoeling dat zij zoon bij ondernemer benadert. Consument dient gehoor te geven aan beslissing rechtbank.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een aantal klachten ingediend over de dienstverlening door de ondernemer. Kort gezegd gaan de klachten over een convenant van de ondernemer, de communicatie met de aangestelde gezinsvoogd en de houding van ondernemer naar consument toe. Omdat de zoon van de consument door de rechtbank onder toezicht is […]

Lees verder

Commissie toetst afwijken van advies oudercommissie door ondernemer slechts marginaal

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie (OC) voldoende informatie heeft verschaft en heeft mogen afwijken van het advies van de OC met betrekking tot de tariefverhoging. De OC verlangt dat de procentuele prijsstijging met financiële gegevens wordt onderbouwd dan wel dat die prijsstijging (deels) wordt teruggedraaid […]

Lees verder

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder

Geen nalatig handelen en/of van onvoldoende toezicht door ondernemer vast kunnen stellen. Consument terecht aan opzegtermijn gehouden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op het handelen van de ondernemer rondom een valincident van de dochter van consument met een ergonomische leidsterstoel, waarbij de dochter letsel heeft opgelopen en het bij opzeggen van de overeenkomst houden van consument aan de opzegtermijn van één maand. De ondernemer geeft aan dat juist […]

Lees verder

Vervoer door ondernemer van school naar BSO gestaakt vanwege personeelstekort. Geen recht op vervoer, niet overeenkomsten tussen partijen, enkel service ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vervoer van de kinderen door de ondernemer van de school naar de buitenschoolse opvang. De kinderen van de consument worden tweemaal per week opgevangen door de ondernemer, maar de ondernemer heeft medegedeeld dat de kinderen (wonend in een bepaald gebied) die door de ondernemer worden opgevangen na […]

Lees verder
  • 20 oktober 2022
  • BSO

Geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden waardoor opzegtermijn achterwege kan blijven, consument dient maand opzegtermijn te betalen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de medewerkersbezetting tijdens de opvang van kinderen door de ondernemer. De consument heeft meermaals op de groep alleen een stagiaire aangetroffen en vond dat ze haar kind daar niet kon achterlaten. De consument had het gevoel dat er geen controle over de situatie was; de veiligheid van […]

Lees verder

Pakket dat perfect aansluit op situatie consument biedt ondernemer niet aan. Advies ondernemer is algemeen, consument heeft eigen verantwoordelijkheid bij aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het advies dat de ondernemer heeft gegeven aan de consument voor wat betreft het opvangpakket dat de consument het beste kan overeenkomen. De consument is van oordeel dat de manier waarop de ondernemer informatie geeft over de verschillende pakketten onduidelijk is. De ondernemer heeft aangevoerd dat vijf […]

Lees verder
1 2 3 6