gegrond

Stopzetten opvang van goed te verzorgen kind met chronische aandoening is onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de pedagogisch medewerkers niet meer de verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg van de zoon van de consument op zich willen nemen. De commissie acht deze opzegging niet redelijk omdat de ondernemer niet voldoende gemotiveerd heeft waarom sprake zou zijn van een […]

Lees verder

Onvoldoende grondslag voor eenzijdige opzegging ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de eenzijdige opzegging van de opvangovereenkomst door de ondernemer. De consument stelt dat de opvangovereenkomst onrecht is opgezegd. Vanwege niet gewenst gedrag heeft de ondernemer besloten dat de dochter zou moeten worden geobserveerd. Een week later is de consument gevraagd of zij akkoord wilde gaan […]

Lees verder

Geschil over technische correctie. Ondernemer had voorgenomen correctie voor advies aan oudercommissie moeten voorleggen.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer wenst een technische correctie van de contracturen kinderopvang in te voeren zonder eerst advies aan de oudercommissie te vragen. Dit vindt de ondernemer niet nodig omdat deze correctie niet zou vallen onder de in artikel 1.60 Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen op grond waarvan de ondernemer de oudercommissie in […]

Lees verder

Voorgenomen besluit ondernemer over technische correctie opvanguren moet voor advies aan oudercommissie worden voorgelegd.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer wenst een technische correctie van de contracturen kinderopvang in te voeren zonder eerst advies aan de oudercommissie te vragen. Dit vindt de ondernemer niet nodig omdat deze correctie niet zou vallen onder de in artikel 1.60 Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen op grond waarvan de ondernemer de oudercommissie in […]

Lees verder

Globale informatie geven aan oudercommissie is onvoldoende voor onderbouwing ondernemer besluit prijsverhoging

Waar gaat de uitspraak over? De oudercommissie heeft een klacht ingediend over tariefsverhoging en technische correctie van de contracturen door de ondernemer. De algemene lijn van de commissie is dat ondernemer de vrijheid heeft zijn eigen beleid te voeren en te bepalen op welke wijze en met welke besluiten hij zijn doel met zijn onderneming […]

Lees verder

Geen sprake van zwaarwegende reden voor opzegging overeenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, waarbij de reden daarvoor voor de consument onduidelijk en onbegrijpelijk is. De consument heeft enige tijd daarvoor een medewerker van de ondernemer aangesproken op onprettige bejegening. De consument heeft hiervan bij de locatiemanager melding gemaakt en heeft verzocht om overplaatsing van […]

Lees verder
1 2 3 15