opzegging overeenkomst

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder

Gegronde klachten niet zo ernstig dat onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van opzegtermijn geheel gerechtvaardigd is, wel onvolkomenheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de opzegging van de plaatsingsovereenkomst door de consument zonder inachtneming van de opzegtermijn. De consument was gelet op een aantal (gestelde) voorvallen van oordeel dat haar kind aan een onveilige situatie zou worden blootgesteld als het kind naar de kinderopvang zou worden gebracht. De consument heeft daarom de […]

Lees verder

Geen sprake van overmacht door personeelsgebrek, plaatsingsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor de buitenschoolse opvang van de dochter van de consument. De consument betwist dat sprake is van zwaarwegende belangen die een dergelijke eenzijdige beëindiging rechtvaardigen. De consument heeft getracht met de ondernemer in overleg te treden over de beëindiging en alternatieven […]

Lees verder

Geen sprake van overmacht door personeelsgebrek, plaatsingsovereenkomst blijft ongewijzigd van kracht zoals aanvankelijk overeengekomen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de plaatsingsovereenkomst voor de opvang van de zoon van de consument. De ondernemer heeft bij brief de overeenkomst voor de opvang van de zoon van de consument opgezegd met ingang van de startdatum van de opvang. De consument betwist dat sprake is van […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst in gegeven omstandigheden niet rechtsgeldig en gebrek aan goede communicatie

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil heeft de ondernemer de plaatsingsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer ten aanzien van incidenten op de BSO waarbij de zoon van consument was betrokken, de onmiddellijke beëindiging van de plaatsingsovereenkomst en de communicatie met de consument door (verschillende medewerkers van) […]

Lees verder