opzegging overeenkomst

Niet vast te stellen dat sprake is geweest van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegging overeenkomst met inachtneming opzegtermijn.

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een overeenkomst gesloten met de ondernemer voor de opvang van haar zoon. Voorafgaand aan de start van de opvang hebben twee wenmomenten plaatsgevonden. De consument stelt dat de ondernemer onjuist heeft gehandeld door haar zoon tijdens deze momenten lange tijd achtereen te laten huilen; dit is voor […]

Lees verder

Eenzijdige opzegging overeenkomst vanwege zwaarwegende reden onredelijk en in strijd met algemene voorwaarden. Overeenkomst blijft in stand. Gemis dat zorgprotocol niet naar behoren is gebruikt.

Waar gaat de uitspraak over?  Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomst heeft mogen opzeggen. De overeenkomst is opgezegd op grond van zwaarwegende redenen, die eruit zouden bestaan dat de opvang van de zoon van klaagster in elk geval een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert. […]

Lees verder

Geen zwaarwegende reden voor eenzijdige opzegging overeenkomsten door ondernemer; vanwege vertrouwensbreuk geen voortzetting overeenkomsten.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomsten opgezegd omdat de consument gedurende meerdere jaren zeer veel klaagt en daarbij erg beledigend en intimiderend is tegenover de medewerkers van de ondernemer. Volgens de ondernemer is hier sprake van een zwaarwegende reden. De zwaarwegende reden is dat een ouder een risico of bedreiging vormt […]

Lees verder

Tijdens observatieperiode gebleken dat ondernemer benodigde zorg niet kan leveren. Vanwege incident treft ondernemer geen verwijt voor directe opzegging.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de beëindiging van de opvang van de zoon van de consument. Er is vroegtijdig opgezegd omdat er volgens de ondernemer niet voldoende zorg geboden kon worden aan de zoon. De bedoeling was om samen een passende oplossing te vinden in samenwerking met een andere instantie. De ondernemer […]

Lees verder

Opvangovereenkomst is overeenkomst van opdracht. Geen sprake van gewichtige reden voor opzegging.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de opvangovereenkomsten van de consument gerechtvaardigd heeft opgezegd. Na een voorval is zonder verdere waarschuwing of enige vorm van hoor en wederhoor vanuit de ondernemer eenzijdig en per direct de opvang opgezegd van de vier kinderen van de consument. De ondernemer geeft […]

Lees verder

Niet gebleken van verwijtbaar handelen ondernemer bij bijtincidenten tijdens opvang. Opzegging overeenkomst door consument.

Waar gaat het geschil over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer adequaat heeft gehandeld nadat zich twee bijtincidenten hebben voorgedaan tijdens de opvang van het kind van de consument. Volgens de consument was sprake van te weinig toezicht en veel personeelswisselingen. De consument wenst een schadevergoeding vanwege nalatigheid en tekortschietend toezicht door de […]

Lees verder

Ondernemer heeft zwaarwegende reden (bedrijfseconomische noodzaak) aangetoond die sluiting van de locatie noodzakelijk maakte. Termijn aankondiging van sluiting redelijk, nu redelijke termijn van opzegging minimaal één maand is.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie waar de drie dochters van de consument werden opgevangen gesloten. De consument is het niet eens met de eenzijdige opzegging. De commissie is van oordeel dat de ondernemer voldoende heeft toegelicht en aangetoond dat er sprake is van een zwaarwegende […]

Lees verder

Voldoende aannemelijk gemaakt zwaarwegende reden, overeenkomst zorgvuldig opgezegd, maar communicatie onzorgvuldig.

Waar gaat de uitspraak over? De uitspraak gaat over een door de ondernemer per 1 januari 2023 opgezegde opvangovereenkomst. Na opzegging werd door de ondernemer gecommuniceerd over het openen van een nieuwe peutergroep op dezelfde locatie, zonder dat de consument hiervan op de hoogte was. Volgens de consument had de opzegging/sluiting van de groepen kunnen […]

Lees verder