Tag Archives for " Contract "

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?

Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,  het Burgerlijk Wetboek (boek 7 Titel 10 arbeidsovereenkomst) en/of de Regeling dienstverlening aan huis. Wat houdt de Regeling dienstverlening aan huis in en wanneer valt u als vraagouder daaronder?Met de Regeling dienstverlening aan […]

Lees verder

Wegens besmettelijke ziekte mag kind niet naar de opvang, moet de ouder dan toch betalen?

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft en hierdoor wegens het ziektebeleid van de organisatie niet wordt opgevangen, is het van belang dat ouder en ondernemer in gesprek gaan. Het is namelijk niet zo dat de ouder dan niet hoeft te betalen. De kosten van de opvangorganisatie lopen immers gewoon door. In de Wet Kinderopvang […]

Lees verder

Wat betekent VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie)?

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschools onderwijs wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van de basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen […]

Lees verder

Mijn kinderopvangorganisatie wordt overgenomen door een andere organisatie. Krijg ik nu een nieuw contract?

Nee. In de regel neemt de nieuwe organisatie alle afspraken tussen u en de overgenomen organisatie over. Dit hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de beide organisaties bij de overname. Als de nieuwe organisatie veel nieuwe en afwijkende afspraken met u wilt maken, dan moet er een nieuw contract worden afgesloten. U […]

Lees verder

Wanneer mag een kinderopvangorganisatie het contract opzeggen?

Dit hangt af van wat er in het contract of de algemene voorwaarden hierover is afgesproken. Soms staat hierin dat het alleen mag als een kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals: onbetaalde rekeningen, het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen, als de ouder of het kind een bedreiging vormt voor […]

Lees verder

Ik heb mijn contract met het Gastouderbureau getekend, maar mijn gastouder heeft nog geen inschrijving. Wat nu?

De opvang door een gastouder kan pas starten als aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt onder meer in dat de gastouder moet zijn ingeschreven bij het LRK en ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft gekregen. Als de opvang al gestart is zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt u geen kinderopvangtoeslag.

Lees verder

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, mag de kinderopvangorganisatie mijn kind op dan wel op een wachtlijst plaatsen?

Ja. De gemeente bepaalt hoeveel Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) plaatsen er zijn. De kinderopvangorganisatie spreekt vervolgens met de gemeente af op welke locaties die plaatsen worden aangeboden. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, kan het voorkomen dat kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.

Lees verder

Mijn kind staat al lange tijd op de wachtlijst voor de kinderopvang, maar andere kinderen worden nu voor mijn kind geplaatst. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat het hier gaat om kinderen met een VVE-indicatie. In de regel hebben zij voorrang op de reguliere kinderen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Het kan ook liggen aan de dagen, die u voor uw kind heeft aangevraagd. Op bepaalde dagen (meestal maandag, dinsdag, donderdag) is het vaak drukker dan […]

Lees verder

Wat houdt een boeteclausule in?

Als u met uw gastouder overstapt naar een ander gastouderbureau wordt er door de gastouderopvang, waarbij u het contract opzegt, vaak een boete opgelegd. Controleer de voorwaarden van het gastouderbureau voordat u het contract tekent. Als u twijfelt over de redelijkheid van de hoogte van de boeteclausule, kunt u dit laten toetsen door de Geschillencommissie.

Lees verder