Over het Klachtenloket Kinderopvang

Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij één onafhankelijke partij: het Klachtenloket Kinderopvang. Maar ook kinderopvangorganisaties kunnen bij het Klachtenloket terecht voor informatie.

Met de uitwerking van de nieuwe wettelijk regels voor klacht- en geschilbehandeling in de wet Kinderopvang stond het laagdrempelig organiseren van informatie, advies, bemiddeling, mediation en geschilbehandeling voorop.

Het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang* is in opdracht van het ministerie van SZW en in nauwe samenspraak met veldpartijen, te weten voor de ouders: BOinK en voor de houders: Branchevereniging Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (voorheen: de MOgroep) en de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) ontwikkeld en ingericht. Het is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.

Werkwijze van het Klachtenloket Kinderopvang

Medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang lezen of luisteren naar uw klacht/vraag en zij kunnen u advies geven over welke stappen u het best kunt zetten. Zij hebben kennis van alle vormen van kinderopvang, de regelingen die daar gelden en van klachtbehandeling. Zij staan los van De Geschillencommissie Kinderopvang en behandelen alle informatie vertrouwelijk.

In een aantal gevallen kan het Klachtenloket Kinderopvang ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de organisatie.

Wanneer het geschil tussen ouders of oudercommissie en de organisatie niet wordt opgelost, kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd. De Geschillencommissie Kinderopvang doet bindende uitspraken.

Schematisch weergegeven:

Schema klachtenmodel Kiachtenloket Kinderopvang

Intern klagen

Sommige organisaties kennen een klachten- of kwaliteitsfunctionaris die klachten van ouders in behandeling nemen. Informeer hiernaar bij de medewerkers of kijk op de website van de kinderopvangorganisatie.
Wanneer de klacht betrekking heeft op het contract, het tarief of bijvoorbeeld openingstijden, kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling binnen de organisatie of met de directie.

Een klacht of een andere kwaliteitsmelding over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Klachtenloket Kinderopvang, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de klachtencoördinator van het Klachtenloket Kinderopvang.

Wilt u uw waardering uiten over onze dienstverlening of heeft u een aanbeveling voor de organisatie dan stellen wij het op prijs wanneer u ook daarvan een melding doet bij ons Meldpunt Kwaliteit.

Heeft u een vraag?

Misschien heeft u een vraag over de gang van zaken op het Kinderdagverblijf of gastouderbureau, en wilt u weten of andere kinderopvangcentra dat op dezelfde manier doen.

U kunt contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang via ons contactformulier, of mail naar: info@klachtenloket-kinderopvang.nl of telefonisch: 0900-1877.

*
Per 1 januari 2018 is de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderd in: Geschillencommissie Kinderopvang.
Door de invoering van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komen te vervallen. Peuterspeelzaalwerk valt voortaan onder de definitie van kinderopvang. 
“Bij het Klachtenloket Kinderopvang weet u zeker dat uw klacht onpartijdig behandeld wordt.”
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven