Peuteropvang

Peuteropvang

De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een plaats waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spelen en zich voorbereiden op de basisschool. De kinderen zijn er tussen de 2 of 2,5 jaar tot 4 jaar oud.


afbeelding van peuterspeelzaal

Hoeveel uur per dag en hoeveel dagen per week ze kunnen komen spelen, hangt af van het beleid van de peuteropvang. Dit kan variëren van bijv. 2,5 uur tot 3 uur of verlengde peuteropvang van 4,5 tot 5 uur. Ook het aantal dagen varieert van één tot vier dagen per week.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Op het consultatiebureau wordt tijdens het 18 maanden-consult bepaald of een kind een ontwikkelings- of taalachterstand heeft. Is dit het geval, dan kan het zijn dat een kind in aanmerking komt voor een zogenoemde VVE-plaats (vroeg- en voorschoolse educatie). Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een VVE-indicatie hebben recht op een plek in een peuter- of kinderopvang met een speciaal VVE-programma.

Vereist is wel dat de gemeente hiervoor ook regelingen heeft getroffen en er een VVE-plaats beschikbaar is. Zo mogen de gemeenten de VVE-gelden naar eigen inzicht verdelen en bepalen zij dus ook hoeveel VVE-plaatsen er beschikbaar zijn. Voor de opvang van een kind met een VVE-indicatie is het niet nodig dat de ouders werken. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties te verbeteren.

Communicatie

Een goede communicatie tussen de ouders en de leidsters van de peuteropvang is belangrijk. Tijdens de breng- en haalmomenten kunnen ouders en leidsters informatie uitwisselen over het kind. Een ouder kan bijvoorbeeld aangeven dat een kind goed heeft geslapen en de dag vrolijk is begonnen. Bij het ophalen kan de leidster vertellen hoe het kind het op de peuteropvang heeft gehad. Naast het informele contact op deze momenten houden peuteropvang meestal jaarlijkse oudergesprekken.

 • Wilt u weten hoe het zit met de overdracht, het privacybeleid, ouderinspraak en de klachtenregeling? Lees hierover dan meer bij het onderwerp communicatie (deze link verwijst u naar meer informatie over communicatie tussen ouders en opvang).

Kwaliteit

Ook bij de peuteropvang is de kwaliteit van de opvang belangrijk. Daarom is in de wet vastgelegd dat de peuteropvang op de volgende gebieden aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen moet voldoen als de kinderopvang:

 • Verantwoorde kinderopvang
 • Stabiliteit van de opvang van de kinderen
 • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
 • Aantal beroepskrachten en inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
 • Opleiding en deskundigheid van het personeel
 • Omgangstaal (in principe Nederlands)
 • Veiligheid en gezondheid van de kinderen
 • Eisen aan ruimte
 • Betrokkenheid en inspraak van de ouders
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 • Afhandeling van klachten

Bent u op zoek naar goede peuteropvang? Check dan of de peuteropvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Bij het LRK kunt u ook het GGD Inspectierapport van de peuteropvang bekijken, en zien hoe de GGD de organisatie beoordeelt.

Pedagogisch beleid

In de peuteropvang is men verplicht met een pedagogisch beleid te werken. In het pedagogisch beleid staat de visie van de peuteropvang over de ontwikkeling van het kind. Ook staat het een en ander beschreven over de manier van werken.

Verzorging

In tegenstelling tot kinderdagverblijven is het op de peuteropvang niet vanzelfsprekend dat tussendoortjes worden verzorgd. Meestal moeten ouders zelf een tussendoortje (drinken, fruit of een koekje) meegeven.
Als uw peuter nog niet zindelijk is, geeft u ook schone luiers en billendoekjes mee. Op de website van de peuteropvang kunt u vaak nagaan wat u allemaal voor uw kind mee moet geven.

 • Lees meer informatie over kwaliteit (deze link verwijst u naar meer informatie over de kwaliteitseisen van de kinderopvang) en de inspectie daarvan.
 • Of lees de vragen en antwoorden over het pedagogisch beleid (deze link verwijst u naar meer informatie over het pedagogisch beleid) of verzorging (deze link verwijst u naar meer informatie over de verzorging van de kinderopvang).

Veiligheid

Evenals bij andere vormen van kinderopvang stelt de peuteropvang een veiligheids- en gezondheidsbeleid op en handelt daar naar. Aan de hand hiervan kan de peuteropvang een goed en effectief veiligheidsbeleid opstellen. Kinderen kunnen zodoende in een zo veilig mogelijke omgeving worden opgevangen en de kans op ongevallen wordt hierdoor verkleind.
De houder draagt er zorg voor dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel is.

Personeel

Sinds 1 januari 2015 gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuteropvang dezelfde regels. Het gaat onder andere om regels over de beroepskracht-kindratio (deze link verwijst u naar de regels van het beroepskracht-kindratio) en het zogenoemde vierogenprincipe (deze link verwijst u naar het vierogenprincipe).
Aan de hand van het aantal aanwezige kinderen wordt de inzet van het minimaal aantal pedagogisch medewerkers bepaald.

Huisvesting

De Wet Kinderopvang stelt sinds 1 januari 2018 eisen aan de ruimte en inrichting van peuteropvang. Dit houdt in dat een peuteropvang moet beschikken over ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per in de peuteropvang aanwezig kind. 
Daarnaast beschikt de peuteropvang over tenminste 3m2 vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan de peuteropvang, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin de peuteropvang gevestigd is.

Gezondheid

Peuteropvang moet op het gebied van veiligheid en gezondheid aan dezelfde eisen voldoen als kinderdagverblijven.

Contract en geldzaken

Peuteropvang moet aan dezelfde contractverplichtingen voldoen als de andere vormen van kinderopvang.

De overeenkomst

Als ouder gaat u een schriftelijke overeenkomst aan met de peuteropvangorganisatie. Leg de afspraken voor de duidelijkheid schriftelijk vast.

Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid van reguliere peuteropvang kan per gemeente enorm verschillen. Bij sommige peuteropvang worden ouders verplicht om hun kind tenminste twee dagdelen naar de peuteropvang te laten gaan. In andere gevallen, waar sprake is van lange wachtlijsten, mogen ouders juist maximaal twee dagdelen afnemen. Soms komt het voor dat kinderen, die ook al naar het kinderdagverblijf gaan, niet welkom zijn. Wilt u weten wat het beleid van de peuteropvang bij u in de buurt is, vraag dit dan gewoon na.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Een kind met een VVE-indicatie heeft niet automatisch recht op een VVE-plaats. Hiervoor moet de gemeente regelingen hebben getroffen en er moet een VVE-plaats beschikbaar zijn. Zo mogen de gemeenten de VVE-gelden naar eigen inzicht verdelen en bepalen zij dus ook hoeveel VVE-plaatsen er beschikbaar zijn en op welke locaties.

Geldzaken

De kosten voor de peuteropvang verschillen per gemeente. Sommige gemeenten hanteren een vast bedrag, bij andere gemeenten zijn de kosten inkomensafhankelijk. Hoe meer ouders dan verdienen, hoe meer zij per uur voor de peuteropvang betalen. 
Ouders die geen werk hebben of geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, kunnen soms in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage voor de peuteropvang. Ook hiervoor verschillen de regels per gemeente. Sommige gemeenten geven alle kinderen die naar een peuteropvang gaan een vergoeding, andere gemeenten doen dit alleen bij kinderen met een (taal)achterstand.

Peuteropvang en kinderopvangtoeslag

Werkende ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele partner en andere factoren. Daarnaast is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren. Per kind kunt u een maximum aantal uren kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.  Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst (deze link verwijst u naar meer informatie over kinderopvangtoeslag op de website van de belastingdienst).

Openingstijden

Peuteropvang is meestal korter open dan een kinderdagverblijf. De meeste kinderen gaan enkele vaste ochtenden of middagen per week naar de peuteropvang. Tijdens schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.

Opzeggen en annuleren

De manier waarop u kunt opzeggen, kunt u lezen in het contract en de algemene voorwaarden van de organisatie. Het heeft de voorkeur om de opzegging of annulering schriftelijk of per e-mail te doen. Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging.
In de meeste gevallen geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat de opvang nog één maand doorloopt, vanaf de dag dat u opzegt. U betaalt deze maand dan ook nog.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd[...]
Andere ouders dragen de slofjes niet, maar de leidsters zeggen er niets van.
Bespreek hetgeen u heeft opgemerkt met de leidsters, directie en oudercommissie. Vaak is dit een onderwerp om mee te nemen[...]
Bij wie kan ik een klacht indienen?
Sommige kinderopvangorganisaties hebben een klachtenfunctionaris. Als dit niet het geval is, kunt u uw klacht indienen bij de manager of[...]
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de[...]
De kinderopvangorganisatie brengt dagen (feestdagen) in rekening, die ik niet kan afnemen. Mag dat?
Ja. Als u dit zo heeft afgesproken met elkaar. In uw contract kunnen bepaalde voorwaarden zijn opgenomen, zoals het gegeven[...]
De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?
Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”