Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is een plaats waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen spelen en zich voorbereiden op de basisschool. De kinderen zijn er tussen de 2 of 2,5 jaar tot 4 jaar oud. Kinderen gaan maximaal 2,5 uur per dag naar een peuterspeelzaal. Hoeveel dagen per week ze kunnen komen spelen, hangt af van het beleid van de peuterspeelzaal. Dit varieert van één tot vier dagen per week.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

kinderen met peuterjuf

Op het consultatiebureau wordt tijdens het 18 maanden-consult bepaald of een kind een ontwikkelings- of taalachterstand heeft. Is dit het geval, dan kan het zijn dat een kind in aanmerking komt voor een zogenoemde VVE-plaats (vroeg- en voorschoolse educatie). Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een VVE-indicatie hebben recht op een plek in een peuterspeelzaal of kinderopvang met een speciaal VVE-programma.

Vereist is wel dat de gemeente hiervoor ook regelingen heeft getroffen en er een VVE-plaats beschikbaar is. Zo mogen de gemeenten de VVE-gelden naar eigen inzicht verdelen en bepalen zij dus ook hoeveel VVE-plaatsen er beschikbaar zijn. Voor de opvang van een kind met een VVE-indicatie is het niet nodig dat de ouders werken. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties te verbeteren.

Communicatie

Een goede communicatie tussen de ouders en de leidsters van de peuterspeelzaal is belangrijk. Tijdens de breng- en haalmomenten kunnen ouders en leidsters informatie uitwisselen over het kind. Een ouder kan bijvoorbeeld aangeven dat een kind goed heeft geslapen en de dag vrolijk is begonnen. Bij het ophalen kan de leidster vertellen hoe het kind het op de peuterspeelzaal heeft gehad. Naast het informele contact op deze momenten houden peuterspeelzalen meestal jaarlijkse oudergesprekken.

  • Wilt u weten hoe het zit met de overdracht, het privacybeleid, ouderinspraak en de klachtenregeling? Lees hierover dan meer bij het onderwerp communicatie.

Kwaliteit

Ook bij de peuterspeelzaal is de kwaliteit van de opvang belangrijk. Daarom is in de wet vastgelegd dat peuterspeelzalen op de volgende gebieden aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen moeten voldoen als de kinderopvang:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders
  • omgangstaal (in principe Nederlands)
  • afhandeling van klachten

Bent u op zoek naar een goede peuterspeelzaal? Check dan of de peuterspeelzaal is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang (LRKP).

Bij het LRKP kunt u ook het GGD Inspectierapport van de peuterspeelzaal bekijken, en zien hoe de GGD de organisatie beoordeelt.

Pedagogisch beleid

Peuterspeelzalen zijn verplicht met een pedagogisch beleid te werken en een kind-volgsysteem te hanteren. In het pedagogisch beleid staat de visie van de peuterspeelzaal over de ontwikkeling van het kind. Ook staat het een en ander beschreven over de manier van werken. Met het kind-volgsysteem kunnen de medewerkers door middel van observatielijsten aangeven hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

Verzorging

In tegenstelling tot kinderdagverblijven is het op peuterspeelzalen niet vanzelfsprekend dat tussendoortjes worden verzorgd. Meestal moeten ouders zelf een tussendoortje (drinken, fruit of een koekje) meegeven.
Als uw peuter nog niet zindelijk is, geeft u ook schone luiers en billendoekjes mee. Op de website van de peuterspeelzaal kunt u vaak nagaan wat u allemaal voor uw kind mee moet geven.

Veiligheid

Evenals bij andere vormen van kinderopvang werken peuterspeelzalen met de Risicomonitor Veiligheid. Aan de hand hiervan kan de peuterspeelzaal een goed en effectief veiligheidsbeleid opstellen. Kinderen kunnen zodoende in een zo veilig mogelijke omgeving worden opgevangen en de kans op ongevallen wordt hierdoor verkleind.

De risico's moeten jaarlijks door de medewerkers van de peuterspeelzaal worden geïnventariseerd. Ook moeten eventuele ongevallen worden geregistreerd en het actieplan worden bijgewerkt.

Personeel

Sinds 1 januari 2015 gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Het gaat dan onder andere om regels over de beroepskracht-kindratio en het zogenoemde vierogenprincipe.

Een groep op een peuterspeelzaal mag maximaal uit 16 kinderen bestaan en moet worden begeleid door twee medewerkers. Een van deze leidsters moet een beroepskracht zijn met opleidingsniveau SPW3 (of gelijkwaardig). Op een groep van 8 kinderen mag één gediplomeerd pedagogisch medewerker staan. Als er slechts één volwassene op een groep staat, is het wel vereist dat er een achterwacht is. Dit is een volwassene, die in geval van nood binnen 15 minuten aanwezig kan zijn en altijd telefonisch bereikbaar is tijdens openingsuren.

Huisvesting

De Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen stelt geen eisen aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen. Iedere gemeente bepaalt dit afzonderlijk. Hierdoor kunnen de eisen ook per gemeente verschillend zijn.

Gezondheid

Peuterspeelzalen moeten op het gebied van veiligheid en gezondheid aan dezelfde eisen voldoen als kinderdagverblijven.

Contract en geldzaken

Peuterspeelzalen die onder de wet Kinderopvang vallen, moeten aan dezelfde contractverplichtingen voldoen als de andere vormen van kinderopvang.

De overeenkomst

Als ouder gaat u een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aan met de kinderopvangorganisatie. Leg de afspraken voor de duidelijkheid schriftelijk vast.

Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid van reguliere peuterspeelzalen kan per gemeente enorm verschillen. Bij sommige peuterspeelzalen worden ouders verplicht om hun kind tenminste twee dagdelen naar de peuteropvang te laten gaan. In andere gevallen, waar sprake is van lange wachtlijsten, mogen ouders juist maximaal twee dagdelen afnemen. Soms komt het voor dat kinderen, die ook al naar het kinderdagverblijf gaan, niet welkom zijn. Wilt u weten wat het beleid van de peuterspeelzalen bij u in de buurt is, vraag dit dan gewoon na.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Een kind met een VVE-indicatie heeft niet automatisch recht op een VVE-plaats. Hiervoor moet de gemeente regelingen hebben getroffen en er moet een VVE-plaats beschikbaar zijn. Zo mogen de gemeenten de VVE-gelden naar eigen inzicht verdelen en bepalen zij dus ook hoeveel VVE-plaatsen er beschikbaar zijn. 
Voor de opvang van een kind met een VVE-indicatie is het niet nodig dat de ouders werken.

Geldzaken

De kosten voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Sommige gemeenten hanteren een vast bedrag, bij andere gemeenten zijn de kosten inkomensafhankelijk. Hoe meer ouders dan verdienen, hoe meer zij per uur voor de peuterspeelzaal betalen.
Ouders die geen werk hebben of geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, kunnen soms in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage voor de peuterspeelzaal. Ook hiervoor verschillen de regels per gemeente. Sommige gemeenten geven alle kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan een vergoeding, andere gemeenten doen dit alleen bij kinderen met een (taal)achterstand.

Openingstijden

Peuterspeelzalen zijn meestal korter open dan een kinderdagverblijf. De meeste kinderen gaan enkele vaste ochtenden of middagen per week naar de peuterspeelzaal. Tijdens schoolvakanties zijn de peuterspeelzalen gesloten.

Opzeggen en annuleren

Voor de manier van opzeggen kunt u het beste het contract met de organisatie raadplegen. Het verdient voorkeur om de opzegging of annulering schriftelijk of per e-mail te doen. Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging.
In de meeste gevallen geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat de opvang nog één maand doorloopt, vanaf de dag dat u opzegt. U betaalt deze maand dan ook nog.

Peuteropvang en kinderopvangtoeslag

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele partner en andere factoren. Daarnaast is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren. Per kind kunt u een maximum aantal uren kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Eerdere geschiluitspraken over Peuterspeelzaal

Zoeken naar kinderopvang?

ZOEK IN ONZE ADRESSENGIDS
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven