Overige vormen

Naast het kinderdagverblijf, gastouderopvang, BSO en peuterspeelzaal zijn er nog andere vormen van kinderopvang. Meestal is dat informele opvang, waarvoor men niet geregistreerd is in het LRK. In dat geval kunt u met uw klacht niet bij het Klachtenloket Kinderopvang terecht

Vrienden en familie als oppas

ondeugend kijkend jongetjeHet gebeurt wellicht regelmatig dat vrienden of familie op uw kinderen passen. Deze vorm van opvang regelt u meestal zelf en gebeurt gewoon bij u of bij hen thuis. Wanneer deze oppas zich inschrijft bij een gastouderbureau kan hij of zij hiervoor een vergoeding ontvangen.

Daarvoor moet de oppas dan echter wel bepaalde cursussen gevolgd hebben en diploma's behaald. Is dit het geval? Lees dan meer bij Gastouderopvang.

Oppas als vriendendienst (informele opvang)

Als familie of vrienden, die niet zijn ingeschreven bij een gastouderbureau, uw kind opvangen, dan is de vergoeding vergeleken met formele opvang meestal laag of zelfs gratis. U krijgt hiervoor dan ook geen kinderdagopvangtoeslag.

Wel is de oma, opa of buurvrouw, die regelmatig oppast en hiermee een zakcentje verdient, verplicht om deze inkomsten door te geven aan de Belastingdienst. Wilt u weten wat redelijke oppastarieven zijn? Kijk dan op de site van het NIBUD.

Als uw vrienden of familie geen gastouder zijn, dan is er geen sprake van formele opvang en kunt u hierover ook geen klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Crèche verbonden aan de sportschool/ winkelcentrum

Steeds vaker bieden sportscholen of winkelcentra kinderopvang, wanneer de ouders sporten of winkelen. Deze vorm van opvang is informele opvang, die niet voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. U kunt hierover bij het Klachtenloket Kinderopvang geen klacht indienen.

Nanny of au-pair

Kinderleidster of -oppas aan huis (Nanny)

Een andere optie voor de opvang van kinderen is een leidster aan huis. Dit is een gediplomeerde leidster die bij u thuis de kinderen opvangt. Zij verzorgt de kinderen de gehele dag en brengt ze eventueel ook naar school of sport- en muziekclubjes. Ook kan zij in overleg voor de kinderen koken en ze in bed leggen.

Er zijn speciale Nannybureaus. Eigenlijk zijn dit gewone gastouderbureaus, die gespecialiseerd zijn in de oppas aan huis (de opvang is dus niet bij de oppas zelf thuis). Dit type gastouderbureau zoekt een leidster die bij uw gezin past. Als dit gastouderbureau geregistreerd is in het LRK, dan kunt u hiervoor ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Let op: zelfstandig werkende nanny’s (die dus niet via een gastouderbureau werken) hoeven niet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen te voldoen. U komt dan niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Heeft u klachten over de informele oppas (die niet geregistreerd zijn), dan kunt u hiervoor niet terecht bij het klachtenloket Kinderopvang. Voor ‘Dienstverlening aan huis’ gelden speciale regels. Ga hiervoor naar de site van de overheid.nl.

Au pair

Een au pair is iemand die in huis komt wonen om te helpen met de verzorging en opvoeding van de kinderen. Vaak is dit iemand uit het buitenland tussen de 18 en 26 jaar, die een tijdje in een ander land wil wonen om kennis te maken met een andere cultuur. Deze cultuuruitwisseling is het eerste doel van het verblijf van de au pair. Een au pair heeft geen arbeidsrelatie met het gastgezin en blijft maximaal een jaar bij één gezin wonen.

Lees meer over de regels voor au-pair op de site van de IND.

De kosten voor voeding en huisvesting zijn voor u. Ook betaalt u zakgeld, een zorgverzekering en een WA-verzekering. Het zakgeld bedraagt minimaal € 300 per maand. Lees meer over de kosten van een au-pair. Heeft u klachten over de au-pair, dan kunt u hiervoor niet terecht bij het klachtenloket Kinderopvang, maar moet u deze bespreken met het au-pairbureau.

Eerdere geschiluitspraken over Overige vormen

Ondernemer moet grootste deel inschrijfgeld terugbetalen bij tijdige annulering

Een ouder ondertekende bij aanmelding van haar nog ongeboren kind een inschrijfformulier en ging daarmee akkoord met betaling van het inschrijfgeld. Het formulier verwijst naar de website van de ondernemer, waar staat dat het inschrijfgeld alleen wordt terugbetaald als de ouder om medische redenen geen gebruik maakt van de opvang. De ouder wilde de inschrijving annuleren. Zij heeft in principe geen recht op teruggave van het inschrijfgeld zoals gewenst. De commissie vindt echter dat de ouder tijdig heeft geannuleerd, een half jaar voor het begin van de opvang. De ondernemer zou nog voldoende tijd hebben om de opvangplek aan een andere ouder te verkopen. De ondernemer moet daarom toch het grootste deel van het inschrijfgeld terugbetalen.  De consument beklaagt zich erover dat de ondernemer het door de consument betaalde inschrijfgeld voor kinderopvang niet aan haar wil terugbetalen terwijl die opvang door de consument tijdig is geannuleerd. Standpunt van de consument Voor het standpunt van consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van consument op het volgende neer. De consument heeft in augustus 2017 haar (toen nog ongeboren) zoon met ingang van week 48/2018 (week van 26 november 2018) aangemeld voor kinderdagopvang bij de ondernemer. De consument heeft het verschuldigde inschrijfgeld ad € 394,90 in november 2017 aan de ondernemer betaald. Dit bedrag zou worden verrekend met de eerste maand waarin de opvang daadwerkelijk plaats zou vinden. Op 31 mei 2018 heeft de consument de ondernemer per e-mail laten weten dat zij wegens werkomstandigheden wilde afzien van de opvang.                                                                       De consument ging ervan uit dat zij annuleringskosten verschuldigd zou zijn en heeft de ondernemer gevraagd welk bedrag zij zou terugkrijgen van het door haar betaalde inschrijfgeld. Het antwoord van de ondernemer was dat het bedrag van € 394,90 niet werd teruggestort omdat dit onderdeel is van de inschrijving en alleen bij afname van opvang wordt verrekend. De ondernemer beriep zich op zijn website waar is vermeld dat het inschrijfgeld alleen wordt geretourneerd bij annulering om medische redenen. Volgens de consument staat dit niet zo expliciet op die site vermeld en daarvoor heeft zij ook niet getekend op het inschrijfformulier. In de algemene voorwaarden van de ondernemer staat niets vermeld over annuleringskosten. De consument heeft de opvang een half jaar voor aanvang daarvan geannuleerd en wenst het volledige inschrijfgeld terug te ontvangen omdat zij geen kinderopvang heeft afgenomen. De consument is van mening dat zij met de ondernemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en beroept zich op het bepaalde in artikel 7:411 BW, dat bepaalt dat bij een opzegging alleen de redelijk gemaakte kosten in mindering gebracht mogen worden op het bedrag dat de ondernemer aan haar moet terugbetalen. De ondernemer mag die kosten alleen in rekening brengen als deze ook daadwerkelijk door hem zijn gemaakt. De consument acht een bedrag van € 100,-- billijk als annuleringskosten en is bereid dit bedrag te betalen.

Zoeken naar kinderopvang?

ZOEK IN ONZE ADRESSENGIDS
  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven