Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf, ook wel crèche genoemd, verzorgt de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, tot het moment dat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen op het kinderdagverblijf voor hele of halve dagen terecht.


afbeelding over het kinderdagverblijf

Communicatie

Voor een goede opvang van uw kind is het belangrijk dat er goed contact is tussen u als ouder en de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf.

Door de medewerkers te voorzien van informatie over uw kind zullen zij beter in staat zijn uw kind te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgt u via de medewerkers een beeld van wat uw kind beleeft tijdens uw afwezigheid en hoe uw kind zich in een andere omgeving gedraagt.

Tijdens het halen en brengen bespreekt u met de pedagogisch medewerkers praktische informatie, zoals de tijden van het slapen, eten en drinken. Het is ook belangrijk dat u bijzonderheden vertelt over uw kind thuis, bijvoorbeeld of uw kind de afgelopen nacht goed heeft geslapen of juist niet. Met dit soort informatie kunnen pedagogisch medewerkers beter inschatten wat uw kind nodig heeft.

  • Wilt u weten hoe het zit met de overdracht, het privacybeleid, ouderinspraak en de klachtenregeling? Lees hierover dan meer bij het onderwerp communicatie (deze link verwijst u naar meer informatie over communicatie).

Kwaliteit

U bent op zoek naar een goed kinderdagverblijf. Check dan of de kinderopvangorganisatie die u in gedachten heeft, is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

Op de website van het LRK (deze link verwijst u naar de website van het LRK) kunt u ook het Inspectierapport van de GGD over het kinderdagverblijf bekijken. Zo kunt u dus zien hoe de GGD de organisatie beoordeelt.

Pedagogisch beleid

De manier waarop een kinderdagverblijf omgaat met de kinderen staat beschreven in het pedagogisch beleid. In dit plan zijn concrete zaken opgenomen, zoals regels over het eten, het slapen, het spelen, het wel of niet tv kijken en wel of niet snoepen. U doet er verstandig het pedagogisch beleidsplan en werkplan goed te lezen. Zo kunt u nagaan of het beleid van het kinderdagverblijf overeenkomt met de opvoeding en verzorging, die u zelf voor uw kind voor ogen heeft. U kunt het pedagogisch beleid vinden op de website van uw kinderdagverblijf.

Verzorging

Het kinderdagverblijf neemt in haar beleid op hoe de organisatie omgaat met zaken als verzorging, voeding, zindelijkheid en rustmomenten. Ouders kunnen op basis hiervan beslissen of dit past bij hun eigen ideeën en of zij wel of niet voor een bepaald kinderdagverblijf kiezen.

  • Lees meer informatie over kwaliteit (deze link verwijst u naar meer informatie over de kwaliteitseisen van een kinderopvang) en de inspectie daarvan.
  • Of lees de vragen en antwoorden over het pedagogisch beleid (deze link verwijst naar meer informatie over het pedagogisch beleid) of verzorging (deze link verwijst u naar meer informatie over verzorging).

Veiligheid

Kinderopvangorganisaties willen kinderen een veilige omgeving bieden.  Een omgeving, waarin een kind zich veilig en prettig voelt om zichzelf te zijn, te spelen, leren en ontdekken. Dit gaat niet alleen om een fysiek veilige omgeving, maar ook om een sociaal veilige omgeving. Het welzijn van de kinderen staat hierbij voorop.

Huisvesting

Ook de huisvesting moet voor kinderen veilig zijn. Het gaat dan zowel om de ruimtes binnen, waar kinderen kunnen komen, als om de buitenspeelplaats. Hiervoor zijn speciale risicomonitors. Ieder kinderdagverblijf moet jaarlijks een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitvoeren. Als deze risico-inventarisatie is gedaan, kan de organisatie worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarna wordt door de inspectie van de GGD gecontroleerd of de risico-inventarisatie jaarlijks wordt uitgevoerd.

Personeel

U moet er ook op kunnen vertrouwen dat uw kind in goede handen is. De pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf zijn allemaal opgeleid om de zorg over uw kind zo goed mogelijk uit te voeren. Bovendien worden ze voortdurend gecontroleerd op eventuele strafbare feiten (de zogenoemde continue screening).

Gezondheid

Hoe gaat het kinderdagverblijf om met ziekte, medicijnenbeleid, allergieën en voeding? Wat moet er op dit gebied allemaal geregeld zijn op een kinderdagverblijf?

  • Lees welke vragen andere ouders hebben en welke eerdere uitspraken hierover zijn gedaan bij veiligheid (deze link verwijst u naar meer informatie over veiligheid), personeel (deze link verwijst u naar meer informatie over personeel), gezondheid (deze link verwijst u naar meer informatie over gezondheid)en huisvesting (deze link verwijst u naar meer informatie over huisvesting).

Contract

Aanmelden

U kunt uw kind al aanmelden voor een kinderdagverblijf, voordat het geboren is. Dit kan op het moment dat u drie maanden zwanger bent. U mag uw kind bij meerdere kinderdagverblijven aanmelden. Hiervoor kan inschrijfgeld gevraagd worden. Het kan zijn dat een kinderopvangorganisatie niet direct plaats heeft op de dagen, waarop u opvang wenst. Uw kind kan dan voor deze dagen op een wachtlijst komen. De kinderopvangorganisatie houdt u op de hoogte of zij plek hebben voor uw kind. Heeft u uw kind ook bij andere opvangorganisaties ingeschreven, vergeet dan niet om uw kind hiervoor af te melden, als u inmiddels een plek heeft gekregen, daarmee verkort u de eventuele wachtlijsten. Als u zich bij verschillende kinderdagverblijven aanmeldt, check dan wel vooraf of er annuleringskosten in rekening worden gebracht, als u geen gebruik maakt van het aanbod.

Als ouder gaat u een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aan met de kinderopvangorganisatie. Leg de afspraken voor de duidelijkheid schriftelijk vast.

Wachtlijst/ plaatsingsbeleid

Kinderopvangorganisaties bepalen zelf hoe ze met hun wachtlijst omgaan en welk plaatsingsbeleid zij hanteren. Zitten er bijvoorbeeld al broertjes of zusjes op dezelfde opvang, dan heeft het nieuwe kindje vaak voorrang op een kind, dat nog geen broertjes of zusjes op het kinderdagverblijf heeft. Het kan ook voorkomen dat er wel plek is voor een ouder kindje op het kinderdagverblijf, maar niet voor een baby, vanwege de leeftijdsopbouw van de groep. Daarnaast is het voor een kinderdagverblijf vaak makkelijker om kinderen te plaatsen op de “rustige” dagen. Hierdoor kan het gebeuren dat een kinderopvang eerder een plaatsje heeft voor een kind, voor wie op maandag, woensdag en vrijdag om een plekje is gevraagd, dan voor een kind dat voor maandag, dinsdag en donderdag (de drukke dagen) op de wachtlijst staat.

Plaatsingsovereenkomst

Lees voordat u tekent de plaatsingsovereenkomst en de algemene voorwaarden goed door. Hierin staat onder andere informatie over de uurprijs, de opvangtijden, het beleid met eventuele ruildagen en de vakantieopvang. Deze overeenkomst vormt samen met de bijbehorende algemene voorwaarden en het beschreven aanbod uw contract. 

  • Lees uitspraken en vragen over contracten (deze link verwijst u naar meer informatie over contracten)

Geldzaken

Kinderopvangorganisaties berekenen hun prijs meestal op basis van dagdelen of hele dagen. Voor deze dagdelen of hele dagen wordt een vast aantal uren gerekend, die staan vermeld in het contract (of plaatsingsovereenkomst). Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig, dan verandert dit maandbedrag niet en heeft u geen recht op wisseldagen, tenzij u hierover afspraken maakt met de kinderopvangorganisatie.
Bij sommige kinderopvangorganisaties is het mogelijk om de opvang per uur af te nemen. Vaak is de uurprijs dan wel hoger dan gemiddeld.

Openingstijden

Veel klachten ontstaan wanneer het kinderdagverblijf opeens de openingstijden wijzigt. Vaak is daaraan ook een prijswijziging gekoppeld. Als ouders geen gebruik willen maken van een verruiming van de openingstijden, dan zijn ze vaak ook niet bereid om hiervoor te betalen. 

Opzeggen en annuleren

Voor de manier van opzeggen kunt u het beste het contract met de organisatie raadplegen. Het verdient voorkeur om de opzegging of annulering schriftelijk of per e-mail te doen. Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
Vraag hierbij om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak hanteren kinderdagverblijven een opzegtermijn van tenminste een maand. Dit betekent dat de opvang vanaf het moment van opzeggen nog één maand doorloopt en u hier ook voor betaalt.

Kinderopvangtoeslag

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en hoeveel, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele partner en andere factoren. Daarnaast is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang en het aantal opvanguren. Per kind kunt u een maximum aantal uren kinderopvangtoeslag per maand krijgen. Lees meer over de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd[...]
Andere ouders dragen de slofjes niet, maar de leidsters zeggen er niets van.
Bespreek hetgeen u heeft opgemerkt met de leidsters, directie en oudercommissie. Vaak is dit een onderwerp om mee te nemen[...]
Bij wie kan ik een klacht indienen?
Sommige kinderopvangorganisaties hebben een klachtenfunctionaris. Als dit niet het geval is, kunt u uw klacht indienen bij de manager of[...]
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de[...]
De kinderopvangorganisatie brengt dagen (feestdagen) in rekening, die ik niet kan afnemen. Mag dat?
Ja. Als u dit zo heeft afgesproken met elkaar. In uw contract kunnen bepaalde voorwaarden zijn opgenomen, zoals het gegeven[...]
De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?
Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”

“Ik vond het een heel fijn initiatief en vond het erg fijn dat ik snel te woord werd gestaan en geholpen werd. Dat is wel eens anders. Bedankt voor de snelle en prettige hulp!”